167. ἀκαθαρσία (akatharsia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 167. ἀκαθαρσία (akatharsia) — 10 Occurrences

Matthew 23:27 N-GFS
GRK: καὶ πάσης ἀκαθαρσίας
NAS: bones and all uncleanness.
KJV: and of all uncleanness.
INT: and of all uncleaness

Romans 1:24 N-AFS
GRK: αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι
NAS: of their hearts to impurity, so
KJV: up to uncleanness through the lusts
INT: of them to uncleaness to be dishonored

Romans 6:19 N-DFS
GRK: δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ
NAS: as slaves to impurity and to lawlessness,
KJV: servants to uncleanness and
INT: in bondage to uncleanness and to

2 Corinthians 12:21 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ
NAS: and not repented of the impurity, immorality
KJV: of the uncleanness and
INT: of the uncleanness and sexual immorality

Galatians 5:19 N-NFS
GRK: ἐστιν πορνεία ἀκαθαρσία ἀσέλγεια
NAS: are: immorality, impurity, sensuality,
KJV: fornication, uncleanness, lasciviousness,
INT: are sexual immorality impurity sensuality

Ephesians 4:19 N-GFS
GRK: εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν
NAS: of every kind of impurity with greediness.
KJV: work all uncleanness with greediness.
INT: for [the] working of uncleaness all with

Ephesians 5:3 N-NFS
GRK: δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ
NAS: or any impurity or greed
KJV: and all uncleanness, or covetousness,
INT: hoewever and uncleanness all or

Colossians 3:5 N-AFS
GRK: γῆς πορνείαν ἀκαθαρσίαν πάθος ἐπιθυμίαν
NAS: to immorality, impurity, passion,
KJV: fornication, uncleanness, inordinate affection,
INT: earth sexual immorality uncleanness passion desire

1 Thessalonians 2:3 N-GFS
GRK: οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας οὐδὲ ἐν
NAS: or impurity or
KJV: nor of uncleanness, nor in
INT: nor of uncleaness nor in

1 Thessalonians 4:7 N-DFS
GRK: θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ' ἐν
NAS: has not called us for the purpose of impurity, but in sanctification.
KJV: us unto uncleanness, but unto
INT: God to uncleanness but in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page