1614. ἐκτείνω (ekteinó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1614. ἐκτείνω (ekteinó) — 16 Occurrences

Matthew 8:3 V-APA-NFS
GRK: καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα
NAS: Jesus stretched out His hand
KJV: Jesus put forth [his] hand,
INT: And having stretched out the hand

Matthew 12:13 V-AMA-2S
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ Ἔκτεινόν σου τὴν
NAS: to the man, Stretch out your hand!
KJV: he to the man, Stretch forth thine
INT: to man Stretch out your

Matthew 12:13 V-AIA-3S
GRK: χεῖρα καὶ ἐξέτεινεν καὶ ἀπεκατεστάθη
NAS: out your hand! He stretched it out, and it was restored
KJV: And he stretched [it] forth; and
INT: hand And he stretched [it] out and it was restored

Matthew 12:49 V-APA-NFS
GRK: καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα
NAS: And stretching out His hand toward
KJV: And he stretched forth his hand
INT: And having stretched out the hand

Matthew 14:31 V-APA-NFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα
NAS: Jesus stretched out His hand
KJV: Jesus stretched forth [his] hand,
INT: Jesus having stretched out the hand

Matthew 26:51 V-APA-NFS
GRK: μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα
NAS: were with Jesus reached and drew
KJV: Jesus stretched out [his] hand,
INT: with Jesus having stretched out [his] hand

Mark 1:41 V-APA-NFS
GRK: καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα
NAS: Moved with compassion, Jesus stretched out His hand
KJV: moved with compassion, put forth [his] hand,
INT: also having been moved with compassion having stretched out the hand

Mark 3:5 V-AMA-2S
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ Ἔκτεινον τὴν χεῖρά
NAS: to the man, Stretch out your hand.
KJV: unto the man, Stretch forth thine
INT: to the man Stretch out the hand

Mark 3:5 V-AIA-3S
GRK: σου καὶ ἐξέτεινεν καὶ ἀπεκατεστάθη
NAS: out your hand. And he stretched it out, and his hand
KJV: And he stretched [it] out: and
INT: of you And he stretched out [it] and was restored

Luke 5:13 V-APA-NFS
GRK: καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα
NAS: And He stretched out His hand
KJV: And he put forth [his] hand,
INT: And having stretched out [his] hand

Luke 6:10 V-AMA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἔκτεινον τὴν χεῖρά
NAS: He said to him, Stretch out your hand!
KJV: unto the man, Stretch forth thy
INT: he said to him Stretch out the hand

Luke 22:53 V-AIA-2P
GRK: ἱερῷ οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας
NAS: in the temple, you did not lay hands
KJV: the temple, ye stretched forth no
INT: temple not you stretched out the hands

John 21:18 V-FIA-2S
GRK: δὲ γηράσῃς ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς
NAS: you grow old, you will stretch out your hands
KJV: thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy
INT: however you shall be old you will stretch forth the hands

Acts 4:30 V-PNA
GRK: χεῖρα σου ἐκτείνειν σε εἰς
NAS: while You extend Your hand to heal,
KJV: By stretching forth thine hand
INT: hand of you stretch out you for

Acts 26:1 V-APA-NFS
GRK: ὁ Παῦλος ἐκτείνας τὴν χεῖρα
NAS: Paul stretched out his hand
KJV: Paul stretched forth the hand,
INT: Paul having stretched out the hand

Acts 27:30 V-PNA
GRK: ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν
NAS: of intending to lay out anchors
KJV: they would have cast anchors
INT: anchors being about to cast out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page