προσεύχεσθε
Englishman's Concordance
προσεύχεσθε (proseuchesthe) — 14 Occurrences

Matthew 5:44 V-PMM/P-2P
GRK: ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν
NAS: your enemies and pray for those
KJV: you, and pray for them which
INT: of you and pray for those who

Matthew 6:9 V-PMM/P-2P
GRK: Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς Πάτερ
NAS: Pray, then, in this way:
KJV: therefore pray ye:
INT: Thus therefore pray you Father

Matthew 24:20 V-PMM/P-2P
GRK: προσεύχεσθε δὲ ἵνα
NAS: But pray that your flight
KJV: But pray ye that your
INT: pray moreover that

Matthew 26:41 V-PMM/P-2P
GRK: γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ
NAS: Keep watching and praying that you may not enter
KJV: Watch and pray, that ye enter
INT: Watch and pray that not

Mark 11:24 V-PMM/P-2P
GRK: πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε
NAS: for which you pray and ask,
KJV: ye desire, when ye pray, believe
INT: All things whatever praying also you ask

Mark 13:18 V-PMM/P-2P
GRK: προσεύχεσθε δὲ ἵνα
NAS: But pray that it may not happen
KJV: And pray ye that your
INT: pray moreover that it

Mark 14:38 V-PMM/P-2P
GRK: γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ
NAS: Keep watching and praying that you may not come
KJV: Watch ye and pray, lest ye enter
INT: Watch and pray that not

Luke 6:28 V-PMM/P-2P
GRK: καταρωμένους ὑμᾶς προσεύχεσθε περὶ τῶν
NAS: who curse you, pray for those
KJV: and pray for
INT: curse you pray for those who

Luke 22:40 V-PMM/P-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν
NAS: He said to them, Pray that you may not enter
KJV: unto them, Pray that ye enter
INT: he said to them Pray not to enter

Luke 22:46 V-PMM/P-2P
GRK: καθεύδετε ἀναστάντες προσεύχεσθε ἵνα μὴ
NAS: Get up and pray that you may not enter
KJV: sleep ye? rise and pray, lest ye enter
INT: sleep you Having risen up pray that not

1 Thessalonians 5:17 V-PMM/P-2P
GRK: ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε
NAS: pray without ceasing;
KJV: Pray without ceasing.
INT: unceasingly pray

1 Thessalonians 5:25 V-PMM/P-2P
GRK: Ἀδελφοί προσεύχεσθε καὶ περὶ
NAS: Brethren, pray for us.
KJV: [it].Brethren, pray for us.
INT: Brothers pray and for

2 Thessalonians 3:1 V-PMM/P-2P
GRK: Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε ἀδελφοί περὶ
NAS: brethren, pray for us that the word
KJV: Finally, brethren, pray for us,
INT: Finally pray brothers for

Hebrews 13:18 V-PMM/P-2P
GRK: Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν
NAS: Pray for us, for we are sure
KJV: Pray for us:
INT: Pray for us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4336
86 Occurrences


προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενοι — 5 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσεύξασθαι — 6 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.
προσεύξηται — 1 Occ.
προσεύξωμαι — 2 Occ.
προσευξώμεθα — 1 Occ.
προσεύξομαι — 2 Occ.
Additional Entries
προσευχῇ — 13 Occ.
προσευχὴν — 2 Occ.
προσευχῆς — 6 Occ.
προσευχῶν — 5 Occ.
προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page