περισσεύοντες
Englishman's Concordance
περισσεύοντες (perisseuontes) — 2 Occurrences

1 Corinthians 15:58 V-PPA-NMP
GRK: γίνεσθε ἀμετακίνητοι περισσεύοντες ἐν τῷ
NAS: always abounding in the work
KJV: always abounding in
INT: be immovable abounding in the

Colossians 2:7 V-PPA-NMP
GRK: καθὼς ἐδιδάχθητε περισσεύοντες ἐν αὐτῇ
NAS: as you were instructed, [and] overflowing with gratitude.
KJV: ye have been taught, abounding therein
INT: even as you were taught abounding in it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page