περισσεύουσα
Englishman's Concordance
περισσεύουσα (perisseuousa) — 1 Occurrence

2 Corinthians 9:12 V-PPA-NFS
GRK: ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν
NAS: but is also overflowing through
KJV: of the saints, but is abundant also by
INT: but moreover abounding through many

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page