ἐπερίσσευσαν
Englishman's Concordance
ἐπερίσσευσαν (eperisseusan) — 1 Occurrence

John 6:13 V-AIA-3P
GRK: κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν
NAS: which were left over by those
KJV: which remained over and above unto them that had eaten.
INT: barley which were over and above to those who had eaten

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page