περισσεύσαντα
Englishman's Concordance
περισσεύσαντα (perisseusanta) — 1 Occurrence

John 6:12 V-APA-ANP
GRK: Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα ἵνα
NAS: Gather up the leftover fragments
KJV: the fragments that remain, that nothing
INT: Gather together the having over and above fragments that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page