περισσοτέραν
Englishman's Concordance
περισσοτέραν (perissoteran) — 3 Occurrences

1 Corinthians 12:23 Adj-AFS-C
GRK: τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν καὶ
NAS: we bestow more abundant
INT: these honor more abundant we bestow and

1 Corinthians 12:23 Adj-AFS-C
GRK: ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει
NAS: more abundant honor,
INT: of us decorum more abundant have

1 Corinthians 12:24 Adj-AFS-C
GRK: τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν
NAS: whereas our more presentable
INT: to [parts] that being deficient more abundant having given honor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page