ἐπερίσσευον
Englishman's Concordance
ἐπερίσσευον (eperisseuon) — 1 Occurrence

Acts 16:5 V-IIA-3P
GRK: πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ
NAS: in the faith, and were increasing in number
KJV: and increased in number
INT: faith and abounded the in number

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page