περισσεύονται
Englishman's Concordance
περισσεύονται (perisseuontai) — 1 Occurrence

Luke 15:17 V-PIM-3P
GRK: πατρός μου περισσεύονται ἄρτων ἐγὼ
NAS: hired men have more than enough bread,
KJV: have bread enough and to spare, and
INT: father of me have abundance of bread I

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page