Δυνάμεθα
Englishman's Concordance
Δυνάμεθα (Dynametha) — 9 Occurrences

Matthew 20:22 V-PIM/P-1P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Δυνάμεθα
NAS: They said to Him, We are able.
KJV: They say unto him, We are able.
INT: They say to him We are able

Mark 10:39 V-PIM/P-1P
GRK: εἶπαν αὐτῷ Δυνάμεθα ὁ δὲ
NAS: They said to Him, We are able. And Jesus
KJV: they said unto him, We can. And Jesus
INT: they said to him We are able and

John 14:5 V-PIM/P-1P
GRK: ὑπάγεις πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδόν
INT: you go how can we the way

Acts 4:16 V-PIM/P-1P
GRK: καὶ οὐ δυνάμεθα ἀρνεῖσθαι
NAS: in Jerusalem, and we cannot deny
INT: and not we are able to deny [it]

Acts 4:20 V-PIM/P-1P
GRK: οὐ δυνάμεθα γὰρ ἡμεῖς
NAS: for we cannot stop speaking
INT: not are able indeed we

Acts 17:19 V-PIM/P-1P
GRK: ἤγαγον λέγοντες Δυνάμεθα γνῶναι τίς
NAS: saying, May we know
KJV: Areopagus, saying, May we know what
INT: they brought [him] saying Are we able to know what [is]

2 Corinthians 13:8 V-PIM/P-1P
GRK: οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ
NAS: For we can do nothing against
KJV: For we can do nothing against
INT: nothing indeed have we power any against

1 Thessalonians 3:9 V-PIM/P-1P
GRK: γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεθα τῷ θεῷ
NAS: For what thanks can we render to God
KJV: what thanks can we render to God
INT: indeed thanksgiving are we able to God

1 Timothy 6:7 V-PIM/P-1P
GRK: ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα
NAS: so we cannot take
KJV: [and it is] certain we can carry
INT: to carry out anything are we able

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1410
210 Occurrences


δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
ἐδύνατο — 11 Occ.
Additional Entries
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page