δύναμαι
Englishman's Concordance
δύναμαι (dynamai) — 7 Occurrences

Matthew 9:28 V-PIM/P-1S
GRK: Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι
NAS: to them, Do you believe that I am able to do
KJV: Believe ye that I am able to do this?
INT: Believe you that I am able this to do

Matthew 26:53 V-PIM/P-1S
GRK: ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν
NAS: do you think that I cannot appeal
INT: that not I am able to call upon the

Matthew 26:61 V-PIM/P-1S
GRK: Οὗτος ἔφη Δύναμαι καταλῦσαι τὸν
NAS: stated, I am able to destroy
KJV: [fellow] said, I am able to destroy
INT: This [man] said I am able to destroy the

Luke 11:7 V-PIM/P-1S
GRK: εἰσίν οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί
NAS: and I are in bed; I cannot get
INT: are not I am able having risen up to give

Luke 14:20 V-PIM/P-1S
GRK: τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν
NAS: and for that reason I cannot come.'
INT: this not I am able to come

John 5:30 V-PIM/P-1S
GRK: Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν
NAS: I can do nothing
KJV: I can of mine own self
INT: not Am able I to do

John 13:37 V-PIM/P-1S
GRK: τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι
NAS: why can I not follow
INT: why not am I able you to follow

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1410
210 Occurrences


δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
ἐδύνατο — 11 Occ.
Additional Entries
δράκοντι — 1 Occ.
δράκοντος — 2 Occ.
δρασσόμενος — 1 Occ.
δραχμὰς — 1 Occ.
δραχμὴν — 2 Occ.
δρέπανον — 8 Occ.
δρόμον — 3 Occ.
Δρουσίλλῃ — 1 Occ.
δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page