δύνασθαι
Englishman's Concordance
δύνασθαι (dynasthai) — 8 Occurrences

Mark 1:45 V-PNM/P
GRK: μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς
NAS: to such an extent that Jesus could no longer
KJV: Jesus could no more
INT: no longer he was able openly into [the]

Mark 3:20 V-PNM/P
GRK: ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ
NAS: to such an extent that they could not even
KJV: so that they could not so much as
INT: so that not they are able so much as them even

Mark 4:32 V-PNM/P
GRK: μεγάλους ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν
NAS: OF THE AIR can NEST
KJV: the fowls of the air may lodge under
INT: great so that are able under the

1 Corinthians 10:13 V-PNM/P
GRK: ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν
NAS: also, so that you will be able to endure
KJV: that ye may be able to bear
INT: escape that to be able you to bear [it]

2 Corinthians 1:4 V-PNM/P
GRK: εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν
NAS: so that we will be able to comfort
KJV: we may be able to comfort
INT: for to be able us to comfort

2 Corinthians 3:7 V-PNM/P
GRK: ὥστε μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς
NAS: of Israel could not look intently
KJV: of Israel could not
INT: so as not to be able to look intently the

Ephesians 6:11 V-PNM/P
GRK: πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι
NAS: so that you will be able to stand firm
KJV: that ye may be able to stand against
INT: for to be able you to stand

Philippians 3:21 V-PNM/P
GRK: ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ
NAS: by the exertion of the power that He has even
KJV: whereby he is able even
INT: working the to be able of him even

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1410
210 Occurrences


δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
ἐδύνατο — 11 Occ.
Additional Entries
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page