1 Chronicles 16
Croatian Bible
1 Tada unesoše Kovčeg Božji i postaviše ga usred šatora koji mu bijaše razapeo David. Onda su prinijeli paljenice i pričesnice pred Bogom. 2Pošto je prinio paljenice i pričesnice, David blagoslovi narod Jahvinim imenom. 3Onda razdijeli svim Izraelcima, ljudima i ženama, svakome po jedan okrugao kruh, komad mesa i kolač od suhoga grožđa.

4Onda je postavio pred Jahvinim Kovčegom službenike među levitima da uznose, slave i hvale Jahvu, Boga Izraelova, i to: 5poglavara Asafa, a drugoga za njim Zahariju, zatim Jeiela, Šemiramota, Jehiela, Matitju, Eliaba, Benaju, Obed Edoma i Jeiela s harfama i citrama; Asaf je udarao u cimbale. 6Svećenici Benaja i Jahaziel bili su bez prijekida s trubama pred Kovčegom saveza Jahvina.

7Toga dana povjeri David prvi put Asafu i njegovoj braći da slave Jahvu ovom pohvalnicom:

8Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime; navješćujte među narodima djela njegova!

9Pjevajte mu, svirajte mu, propovijedajte sva njegova čudesa!

10Dičite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Jahvu!

11Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice!

12Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih.

13Izraelov rod njegov je sluga, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici.

14On je Jahve, Bog naš; po svoj su zemlji njegovi sudovi!

15Sjećajte se uvijek njegova Saveza, Riječi koju objavi tisući naraštaja;

16Saveza koji sklopi s Abrahamom i njegove zakletve Izaku.

17Ustanovi je kao zakon Jakovu, Izraelu vječni Savez.

18Govoreći 'Tebi ću dati kanaansku zemlju kao dio u baštinu vašu,

19kad vas još bješe malo na broju, vrlo malo, i kad bjeste pridošlice u njoj.'

20Išli su od naroda do naroda, iz jednoga kraljevstva k drugom narodu.

21Ne dopusti nikom da ih tlači, kažnjavaše zbog njih kraljeve:

22'Ne dirajte u moje pomazanike, ne činite zla mojim prorocima!'

23Pjevaj Jahvi, sva zemljo, Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo!

24Kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova.

25Velik je Jahve, hvale predostojan, strašniji od svih bogova.

26Ništavni su svi bozi naroda. Jahve stvori nebesa.

27Slava je i veličanstvo pred njim, sila i radost u Svetištu njegovu.

28Dajte Jahvi, narodna plemena, dajte Jahvi slavu i silu!

29Dajte Jahvi slavu imena njegova, nosite prinose i dolazite pred njegovo lice! Poklonite se Jahvi u sjaju svetosti njegove!

30Strepi pred njim, zemljo sva! Učvrstio je svemir da se ne poljulja.

31Neka se vesele nebesa i neka klikće zemlja; neka se govori među poganima: 'Jahve kraljuje!'

32Neka huči more i što je u njemu; nek' se raduje polje i što je na njemu!

33Neka klikće šumsko drveće pred Jahvom, jer dolazi da sudi zemlji.

34Slavite Jahvu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.

35I recite: 'Spasi nas, o Bože, Spasitelju naš, i saberi nas i izbavi nas od bezbožnih naroda, da slavimo tvoje sveto ime, da se ponosimo tvojom slavom.

36Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka!' Sav narod neka kaže: 'Amen! Aleluja!'"

37I ondje pred Kovčegom saveza Jahvina ostaviše Asafa i njegovu braću da služe pred Kovčegom bez prestanka, koliko treba iz dana u dan; 38i Obed-Edoma s njegovom braćom, njih šezdeset i osam, i Obed-Edoma, Jedutunova sina, i Hosu, da budu vratari; 39a svećenika Sadoka s njegovom braćom svećenicima pred Jahvinim Prebivalištem na uzvišici u Gibeonu 40da prinose paljenice Jahvi na žrtveniku za paljenice bez prestanka, jutrom i večerom, i da vrše sve što je napisano u Zakonu koji je Jahve odredio Izraelu; 41s njima Hemana i Jedutuna i ostale izabrane, koji su bili poimence spomenuti, da slave Jahvu, "jer je vječna njegova ljubav"; 42i to Hemana i Jedutuna da trube u trube i udaraju u cimbale i druga glazbala Bogu na čast; a Jedutunove sinove da budu vratari.

43Tada se razišao sav narod, svatko svojoj kući; a David se vratio da blagoslovi svoj dvor.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

1 Chronicles 15
Top of Page
Top of Page