PRAXEIS 23
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1atenisas de o paulos tō sunedriō eipen andres adelphoi egō pasē suneidēsei agathē pepoliteumai tō theō achri tautēs tēs ēmeras 2o de archiereus ananias epetaxen tois parestōsin autō tuptein autou to stoma 3tote o paulos pros auton eipen tuptein se mellei o theos toiche kekoniamene kai su kathē krinōn me kata ton nomon kai paranomōn keleueis me tuptesthai 4oi de parestōtes eipon ton archierea tou theou loidoreis 5ephē te o paulos ouk ēdein adelphoi oti estin archiereus gegraptai gar archonta tou laou sou ouk ereis kakōs

6gnous de o paulos oti to en meros estin saddoukaiōn to de eteron pharisaiōn ekraxen en tō sunedriō andres adelphoi egō pharisaios eimi uios pharisaiou peri elpidos kai anastaseōs nekrōn egō krinomai 7touto de autou lalēsantos egeneto stasis tōn pharisaiōn [kai tōn saddoukaiōn] kai eschisthē to plēthos 8saddoukaioi men gar legousin mē einai anastasin mēde angelon mēte pneuma pharisaioi de omologousin ta amphotera 9egeneto de kraugē megalē kai anastantes oi grammateis tou merous tōn pharisaiōn diemachonto legontes ouden kakon euriskomen en tō anthrōpō toutō ei de pneuma elalēsen autō ē angelos mē theomachōmen 10pollēs de genomenēs staseōs eulabētheis o chiliarchos mē diaspasthē o paulos up autōn ekeleusen to strateuma katabēnai kai arpasai auton ek mesou autōn agein te eis tēn parembolēn

11tē de epiousē nukti epistas autō o kurios eipen tharsei paule ōs gar diemarturō ta peri emou eis ierousalēm outōs se dei kai eis rōmēn marturēsai

12genomenēs de ēmeras poiēsantes tines tōn ioudaiōn sustrophēn anethematisan eautous legontes mēte phagein mēte piein eōs ou apokteinōsin ton paulon 13ēsan de pleious tessarakonta oi tautēn tēn sunōmosian pepoiēkotes 14oitines proselthontes tois archiereusin kai tois presbuterois eipon anathemati anethematisamen eautous mēdenos geusasthai eōs ou apokteinōmen ton paulon 15nun oun umeis emphanisate tō chiliarchō sun tō sunedriō opōs aurion auton katagagē pros umas ōs mellontas diaginōskein akribesteron ta peri autou ēmeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

16akousas de o uios tēs adelphēs paulou to enedron paragenomenos kai eiselthōn eis tēn parembolēn apēngeilen tō paulō 17proskalesamenos de o paulos ena tōn ekatontarchōn ephē ton neanian touton apagage pros ton chiliarchon echei gar ti apangeilai autō 18o men oun paralabōn auton ēgagen pros ton chiliarchon kai phēsin o desmios paulos proskalesamenos me ērōtēsen touton ton neanian agagein pros se echonta ti lalēsai soi 19epilabomenos de tēs cheiros autou o chiliarchos kai anachōrēsas kat idian epunthaneto ti estin o echeis apangeilai moi 20eipen de oti oi ioudaioi sunethento tou erōtēsai se opōs aurion eis to sunedrion katagagēs ton paulon ōs mellonta ti akribesteron punthanesthai peri autou 21su oun mē peisthēs autois enedreuousin gar auton ex autōn andres pleious tessarakonta oitines anethematisan eautous mēte phagein mēte piein eōs ou anelōsin auton kai nun etoimoi eisin prosdechomenoi tēn apo sou epangelian 22o men oun chiliarchos apelusen ton neanian parangeilas mēdeni eklalēsai oti tauta enephanisas pros me

23kai proskalesamenos duo tinas tōn ekatontarchōn eipen etoimasate stratiōtas diakosious opōs poreuthōsin eōs kaisareias kai ippeis ebdomēkonta kai dexiolabous diakosious apo tritēs ōras tēs nuktos 24ktēnē te parastēsai ina epibibasantes ton paulon diasōsōsin pros phēlika ton ēgemona 25grapsas epistolēn periechousan ton tupon touton

26klaudios lusias tō kratistō ēgemoni phēliki chairein

27ton andra touton sullēphthenta upo tōn ioudaiōn kai mellonta anaireisthai up autōn epistas sun tō strateumati exeilomēn auton mathōn oti rōmaios estin 28boulomenos de gnōnai tēn aitian di ēn enekaloun autō katēgagon auton eis to sunedrion autōn 29on euron enkaloumenon peri zētēmatōn tou nomou autōn mēden axion thanatou ē desmōn enklēma echonta

30mēnutheisēs de moi epiboulēs eis ton andra mellein esesthai upo tōn ioudaiōn exautēs epempsa pros se parangeilas kai tois katēgorois legein ta pros auton epi sou errōso 31oi men oun stratiōtai kata to diatetagmenon autois analabontes ton paulon ēgagon dia tēs nuktos eis tēn antipatrida 32tē de epaurion easantes tous ippeis poreuesthai sun autō upestrepsan eis tēn parembolēn 33oitines eiselthontes eis tēn kaisareian kai anadontes tēn epistolēn tō ēgemoni parestēsan kai ton paulon autō 34anagnous de o ēgemōn kai eperōtēsas ek poias eparchias estin kai puthomenos oti apo kilikias 35diakousomai sou ephē otan kai oi katēgoroi sou paragenōntai ekeleusen te auton en tō praitōriō ērōdou phulassesthai

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Acts 22
Top of Page
Top of Page