PRAXEIS 24
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1meta de pente ēmeras katebē o archiereus ananias meta tōn presbuterōn kai rētoros tertullou tinos oitines enephanisan tō ēgemoni kata tou paulou 2klēthentos de autou ērxato katēgorein o tertullos legōn 3pollēs eirēnēs tunchanontes dia sou kai katorthōmatōn ginomenōn tō ethnei toutō dia tēs sēs pronoias pantē te kai pantachou apodechometha kratiste phēlix meta pasēs eucharistias 4ina de mē epi pleion se enkoptō parakalō akousai se ēmōn suntomōs tē sē epieikeia 5eurontes gar ton andra touton loimon kai kinounta stasin pasin tois ioudaiois tois kata tēn oikoumenēn prōtostatēn te tēs tōn nazōraiōn aireseōs 6os kai to ieron epeirasen bebēlōsai on kai ekratēsamen 24:7 8par ou dunēsē autos anakrinas peri pantōn toutōn epignōnai ōn ēmeis katēgoroumen autou 9sunepethento de kai oi ioudaioi phaskontes tauta outōs echein

10apekrithē de o paulos neusantos autō tou ēgemonos legein ek pollōn etōn onta se kritēn tō ethnei toutō epistamenos euthumoteron ta peri emautou apologoumai 11dunamenou sou gnōnai oti ou pleious eisin moi ēmerai dekaduo aph ēs anebēn proskunēsōn en ierousalēm 12kai oute en tō ierō euron me pros tina dialegomenon ē episustasin poiounta ochlou oute en tais sunagōgais oute kata tēn polin 13oute parastēsai me dunantai peri ōn nun katēgorousin mou 14omologō de touto soi oti kata tēn odon ēn legousin airesin outōs latreuō tō patrōō theō pisteuōn pasin tois kata ton nomon kai tois prophētais gegrammenois 15elpida echōn eis ton theon ēn kai autoi outoi prosdechontai anastasin mellein esesthai nekrōn dikaiōn te kai adikōn 16en toutō de autos askō aproskopon suneidēsin echōn pros ton theon kai tous anthrōpous dia pantos 17di etōn de pleionōn paregenomēn eleēmosunas poiēsōn eis to ethnos mou kai prosphoras 18en ois euron me ēgnismenon en tō ierō ou meta ochlou oude meta thorubou tines apo tēs asias ioudaioi 19ous dei epi sou pareinai kai katēgorein ei ti echoien pros me 20ē autoi outoi eipatōsan ti euron en emoi adikēma stantos mou epi tou sunedriou 21ē peri mias tautēs phōnēs ēs ekraxa estōs en autois oti peri anastaseōs nekrōn egō krinomai sēmeron uph umōn

22akousas de tauta o phēlix anebaleto autous akribesteron eidōs ta peri tēs odou eipōn otan lusias o chiliarchos katabē diagnōsomai ta kath umas 23diataxamenos te tō ekatontarchē tēreisthai ton paulon echein te anesin kai mēdena kōluein tōn idiōn autou upēretein ē proserchesthai autō

24meta de ēmeras tinas paragenomenos o phēlix sun drousillē tē gunaiki ousē ioudaia metepempsato ton paulon kai ēkousen autou peri tēs eis christon pisteōs 25dialegomenou de autou peri dikaiosunēs kai enkrateias kai tou krimatos tou mellontos esesthai emphobos genomenos o phēlix apekrithē to nun echon poreuou kairon de metalabōn metakalesomai se 26ama kai elpizōn oti chrēmata dothēsetai autō upo tou paulou opōs lusē auton dio kai puknoteron auton metapempomenos ōmilei autō 27dietias de plērōtheisēs elaben diadochon o phēlix porkion phēston thelōn te charitas katathesthai tois ioudaiois o phēlix katelipen ton paulon dedemenon

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Acts 23
Top of Page
Top of Page