Откровение 13
Bulgarian
1И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена. 2И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като [крака] на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. 3И [видях] една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена [отиде] след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра; 4поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него? 5И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца. 6И отвори устата си [да изрече] хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата.

7И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. 8И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, [всеки], чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне. 9Ако има човек ухо нека слуша. 10Ако някой [завежда] в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит. Тука е [нужно] търпението и вярата на светиите.

11И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей. 12Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. 13И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. 14И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. 15И позволи [му] се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ. 16И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; 17за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име. 18Тук е [нужно] мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Revelation 12
Top of Page
Top of Page