Revelation 13:15
New International Version
The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed.

New Living Translation
He was then permitted to give life to this statue so that it could speak. Then the statue of the beast commanded that anyone refusing to worship it must die.

English Standard Version
And it was allowed to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast might even speak and might cause those who would not worship the image of the beast to be slain.

Berean Study Bible
The second beast was permitted to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship it to be killed.

New American Standard Bible
And it was given to him to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast would even speak and cause as many as do not worship the image of the beast to be killed.

King James Bible
And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.

Holman Christian Standard Bible
He was permitted to give a spirit to the image of the beast, so that the image of the beast could both speak and cause whoever would not worship the image of the beast to be killed.

International Standard Version
The second beast was allowed to impart life to the image of the first beast so that the image of the beast could talk and order the execution of those who would not worship the image of the beast.

NET Bible
The second beast was empowered to give life to the image of the first beast so that it could speak, and could cause all those who did not worship the image of the beast to be killed.

Aramaic Bible in Plain English
And it was given to it to give spirit to The Image of The Beast and to cause that all who would not worship the image of The Beast would be murdered.

GOD'S WORD® Translation
The second beast was allowed to put breath into the statue of the [first] beast. Then the statue of the [first] beast could talk and put to death whoever would not worship it.

Jubilee Bible 2000
And it was given unto him to endue the image of the beast with spirit, so that the image of the beast should speak, and he shall cause those that do not worship the image of the beast to be killed.

King James 2000 Bible
And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.

American King James Version
And he had power to give life to the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.

American Standard Version
And it was given unto him to give breath to it, even to the image to the breast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as should not worship the image of the beast should be killed.

Douay-Rheims Bible
And it was given him to give life to the image of the beast, and that the image of the beast should speak; and should cause, that whosoever will not adore the image of the beast, should be slain.

Darby Bible Translation
And it was given to it to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should also speak, and should cause that as many as should not do homage to the image of the beast should be killed.

English Revised Version
And it was given unto him to give breath to it, even to the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as should not worship the image of the beast should be killed.

Webster's Bible Translation
And he had power to give life to the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.

Weymouth New Testament
And power was granted him to give breath to the statue of the Wild Beast, so that the statue of the Wild Beast could even speak and cause all who refuse to worship it to be put to death.

World English Bible
It was given to him to give breath to it, to the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause as many as wouldn't worship the image of the beast to be killed.

Young's Literal Translation
and there was given to it to give a spirit to the image of the beast, that also the image of the beast may speak, and that it may cause as many as shall not bow before the image of the beast, that they may be killed.

Openbaring 13:15 Afrikaans PWL
Dit is vir hom gegee om ’n gees aan die gevaarlike dier se beeld te gee en te veroorsaak dat almal wat die dier se beeld nie aanbid nie, vermoor word.

Zbulesa 13:15 Albanian
Dhe iu dha t'i japë një frymë figurës së bishës, aq sa figura e bishës të flasë, edhe të bëjë që të gjithë ata të cilët nuk e adhuronin figurën e bishës, të vriteshin.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 13:15 Arabic: Smith & Van Dyke
وأعطي ان يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 13:15 Armenian (Western): NT
Եւ կարողութիւն տրուեցաւ իրեն՝ որ հոգի տայ գազանին պատկերին, որպէսզի գազանին պատկերը խօսի, նաեւ մեռցնել տայ բոլոր անոնք՝ որ չեն երկրպագեր գազանին պատկերին:

Apocacalypsea. 13:15 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hari eman cequión, bestiaren imaginari spiritu eman lieçón, eta bestiaren imaginá minça ledin, eta eguin leçan, bestiaren imaginá adoratzen ezluten guciac, hil litecen.

D Offnbarung 13:15 Bavarian
Es wurd iem Macht göbn, yn n Standbild von dönn Vich ayn Löbn einzhauchen, yso däß s aau rödn kunnt und sachen, däß allsand toetigt wurdnd, wo dös Standbild +nit angabettnd.

Откровение 13:15 Bulgarian
И позволи [му] се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
牠又被准許把氣息給那獸像,甚至使那獸像能說話,又使所有不膜拜那獸像的人都被殺死。

中文标准译本 (CSB Simplified)
它又被准许把气息给那兽像,甚至使那兽像能说话,又使所有不膜拜那兽像的人都被杀死。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
又有權柄賜給牠,叫獸像有生氣,並且能說話,又叫所有不拜獸像的人都被殺害。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
又有权柄赐给它,叫兽像有生气,并且能说话,又叫所有不拜兽像的人都被杀害。

启 示 录 13:15 Chinese Bible: Union (Traditional)
又 有 權 柄 賜 給 他 , 叫 獸 像 有 生 氣 , 並 且 能 說 話 , 又 叫 所 有 不 拜 獸 像 的 人 都 被 殺 害 。

启 示 录 13:15 Chinese Bible: Union (Simplified)
又 有 权 柄 赐 给 他 , 叫 兽 像 有 生 气 , 并 且 能 说 话 , 又 叫 所 有 不 拜 兽 像 的 人 都 被 杀 害 。

Otkrivenje 13:15 Croatian Bible
I dano joj je udahnuti život kipu Zvijeri te kip Zvijeri progovori i poubija sve koji se god ne klanjaju kipu Zvijeri.

Zjevení Janovo 13:15 Czech BKR
I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni.

Aabenbaringen 13:15 Danish
Og det fik Magt til at give Dyrets Billede Aand, saa at Dyrets Billede endog kunde tale og gøre, at alle de, der ikke vilde tilbede Dyrets Billede, skulde ihjelslaas.

Openbaring 13:15 Dutch Staten Vertaling
En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, καὶ ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐδόθη αὐτῇ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐδόθη αὐτῇ / αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἀποκτανθῶσιν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.

Tischendorf 8th Edition
καί δίδωμι αὐτός δίδωμι πνεῦμα ὁ εἰκών ὁ θηρίον ἵνα καί λαλέω ὁ εἰκών ὁ θηρίον καί ποιέω ὅσος ἐάν μή προσκυνέω ὁ εἰκών ὁ θηρίον ἀποκτείνω

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἂν μὴ προσκυνήσωσι τὴν εἰκόνα τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ ὅσοι ἂν μὴ προσκυνήσωσιν τὴν εἰκόνα τοῦ θηρίου ἵνα ἀποκτανθῶσιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εδοθη αυτη δουναι πνευμα τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου και ποιηση [ινα] οσοι εαν μη προσκυνησωσιν τη εικονι του θηριου αποκτανθωσιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εδοθη αυτω δουναι πνευμα τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου και ποιηση οσοι εαν μη προσκυνησουσιν τη εικονι του θηριου αποκτανθωσιν

Stephanus Textus Receptus 1550
και εδοθη αυτω δουναι πνευμα τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου και ποιηση οσοι αν μη προσκυνησωσιν την εικονα του θηριου ινα αποκτανθωσιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εδοθη αυτω δουναι πνευμα τη εικονι του θηριου, ινα και λαληση η εικων του θηριου, και ποιηση, οσοι αν μη προσκυνησωσι την εικονα του θηριου, ινα αποκτανθωσι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εδοθη αυτω πνευμα δουναι τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου και ποιηση οσοι εαν μη προσκυνησωσιν τη εικονι του θηριου αποκτανθωσιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εδοθη {VAR1: αυτη } {VAR2: αυτω } δουναι πνευμα τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου και ποιηση [ινα] οσοι εαν μη προσκυνησωσιν τη εικονι του θηριου αποκτανθωσιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai edothē autō dounai pneuma tē eikoni tou thēriou, hina kai lalēsē hē eikōn tou thēriou, kai poiēsē hina hosoi ean mē proskynēsōsin tē eikoni tou thēriou apoktanthōsin.

kai edothe auto dounai pneuma te eikoni tou theriou, hina kai lalese he eikon tou theriou, kai poiese hina hosoi ean me proskynesosin te eikoni tou theriou apoktanthosin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai edothē autē dounai pneuma tē eikoni tou thēriou, hina kai lalēsē hē eikōn tou thēriou kai poiēsē hina hosoi ean mē proskynēsōsin tē eikoni tou thēriou apoktanthōsin.

kai edothe aute dounai pneuma te eikoni tou theriou, hina kai lalese he eikon tou theriou kai poiese hina hosoi ean me proskynesosin te eikoni tou theriou apoktanthosin.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:15 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai edothē autō dounai pneuma tē eikoni tou thēriou ina kai lalēsē ē eikōn tou thēriou kai poiēsē osoi ean mē proskunēsousin tē eikoni tou thēriou apoktanthōsin

kai edothE autO dounai pneuma tE eikoni tou thEriou ina kai lalEsE E eikOn tou thEriou kai poiEsE osoi ean mE proskunEsousin tE eikoni tou thEriou apoktanthOsin

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:15 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai edothē autō pneuma dounai tē eikoni tou thēriou ina kai lalēsē ē eikōn tou thēriou kai poiēsē osoi ean mē proskunēsōsin tē eikoni tou thēriou apoktanthōsin

kai edothE autO pneuma dounai tE eikoni tou thEriou ina kai lalEsE E eikOn tou thEriou kai poiEsE osoi ean mE proskunEsOsin tE eikoni tou thEriou apoktanthOsin

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:15 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai edothē autō dounai pneuma tē eikoni tou thēriou ina kai lalēsē ē eikōn tou thēriou kai poiēsē osoi an mē proskunēsōsin tēn eikona tou thēriou ina apoktanthōsin

kai edothE autO dounai pneuma tE eikoni tou thEriou ina kai lalEsE E eikOn tou thEriou kai poiEsE osoi an mE proskunEsOsin tEn eikona tou thEriou ina apoktanthOsin

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:15 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai edothē autō dounai pneuma tē eikoni tou thēriou ina kai lalēsē ē eikōn tou thēriou kai poiēsē osoi an mē proskunēsōsin tēn eikona tou thēriou ina apoktanthōsin

kai edothE autO dounai pneuma tE eikoni tou thEriou ina kai lalEsE E eikOn tou thEriou kai poiEsE osoi an mE proskunEsOsin tEn eikona tou thEriou ina apoktanthOsin

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:15 Westcott/Hort - Transliterated
kai edothē autē dounai pneuma tē eikoni tou thēriou ina kai lalēsē ē eikōn tou thēriou kai poiēsē [ina] osoi ean mē proskunēsōsin tē eikoni tou thēriou apoktanthōsin

kai edothE autE dounai pneuma tE eikoni tou thEriou ina kai lalEsE E eikOn tou thEriou kai poiEsE [ina] osoi ean mE proskunEsOsin tE eikoni tou thEriou apoktanthOsin

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:15 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai edothē {WH: autē } {UBS4: autō } dounai pneuma tē eikoni tou thēriou ina kai lalēsē ē eikōn tou thēriou kai poiēsē [ina] osoi ean mē proskunēsōsin tē eikoni tou thēriou apoktanthōsin

kai edothE {WH: autE} {UBS4: autO} dounai pneuma tE eikoni tou thEriou ina kai lalEsE E eikOn tou thEriou kai poiEsE [ina] osoi ean mE proskunEsOsin tE eikoni tou thEriou apoktanthOsin

Jelenések 13:15 Hungarian: Karoli
És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,

Apokalipso de sankta Johano 13:15 Esperanto
Kaj estis donite, ke gxi donu spiron al la bildo de la besto, por ke ecx parolu la bildo de la besto, kaj faru, ke cxiuj, kiuj ne volas adorklinigxi al la bildo de la besto, estu mortigitaj.

Johanneksen ilmestys 13:15 Finnish: Bible (1776)
Ja sallittiin hänelle antaa hengen pedon kuvalle, että pedon kuva myös puhuis, ja tekis, että jokainen, joka ei pedon kuvaa kumarra, pitää tapettaman.

Apocalypse 13:15 French: Darby
Et il lui fut donne de donner la respiration à l'image de la bete, afin que l'image de la bete parlat meme, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bete fussent mis à mort.

Apocalypse 13:15 French: Louis Segond (1910)
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.

Apocalypse 13:15 French: Martin (1744)
Et il lui fut permis de donner une âme à l'image de la bête, afin que même l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'auraient point adoré l'image de la bête, fussent mis à mort.

Offenbarung 13:15 German: Modernized
Und es ward ihm gegeben, daß es dem Bilde des Tieres den Geist gab, daß des Tieres Bild redete; und daß es machte, daß, welche nicht des Tieres Bild anbeteten, ertötet würden.

Offenbarung 13:15 German: Luther (1912)
Und es ward ihm gegeben, daß es dem Bilde des Tiers den Geist gab, daß des Tiers Bild redete und machte, daß alle, welche nicht des Tiers Bild anbeteten, getötet würden.

Offenbarung 13:15 German: Textbibel (1899)
Und es ward ihm gegeben, dem Bilde des Tieres Odem einzuflößen, daß das Bild des Tieres sogar spreche, und bewirke daß, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet werden.

Apocalisse 13:15 Italian: Riveduta Bible (1927)
E le fu concesso di dare uno spirito all’immagine della bestia, onde l’immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli che non adorassero l’immagine della bestia fossero uccisi.

Apocalisse 13:15 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E le fu dato di dare spirito all’immagine della bestia, sì che ancora l’immagine della bestia parlasse; e di far che tutti coloro che non adorassero l’immagine della bestia fossero uccisi.

WAHYU 13:15 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka ia pun diberi kuasa memberi nafas kepada patung binatang itu, supaya patung binatang itu berkata-kata, dan membuat seberapa banyak orang yang tiada menyembah patung binatang itu supaya dibunuh,

Revelation 13:15 Kabyle: NT
Leɛqiṛa tis snat, tețțunefk-as tezmert a s-tefk ṛṛuḥ i lmeṣnuɛ n leɛqiṛa-nni tamezwarut, iwakken lmeṣnuɛ-nni ad yizmir a d-yenṭeq, yerna ad ineɣ meṛṛa wid yugin a t-ɛebbden.

요한계시록 13:15 Korean
저가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라

Apocalypsis 13:15 Latin: Vulgata Clementina
Et datum est illi ut daret spiritum imagini bestiæ, et ut loquatur imago bestiæ : et faciat ut quicumque non adoraverint imaginem bestiæ, occidantur.

Atklāsmes grāmata 13:15 Latvian New Testament
Un tam bija dots, lai viņš dotu dzīvību zvēra tēlam un lai zvēra tēls runātu un darītu tā, ka tiktu nogalināti visi, kas nepielūdz zvēra tēlu.

Apreiðkimo Jonui knyga 13:15 Lithuanian
Jam buvo duota suteikti žvėries atvaizdui dvasią, kad žvėries atvaizdas imtų kalbėti, ir padaryti taip, kad visi, kurie atsisakys garbinti žvėries atvaizdą, būtų nužudyti.

Revelation 13:15 Maori
I hoatu ano ki a ia kia hoatu he wairua ora ki te whakapakoko o te kararehe, e korero ai te whakapakoko o te kararehe, e mea ai hoki i te hunga e kore e koropiko ki te whakapakoko o te kararehe kia whakamatea.

Apenbaring 13:15 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.

Apocalipsis 13:15 Spanish: La Biblia de las Américas
Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia.

Apocalipsis 13:15 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia.

Apocalipsis 13:15 Spanish: Reina Valera Gómez
Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase; e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos.

Apocalipsis 13:15 Spanish: Reina Valera 1909
Y le fué dado que diese espíritu á la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos.

Apocalipsis 13:15 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable; y hará que los que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos.

Apocalipse 13:15 Bíblia King James Atualizada Português
Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira Besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos.

Apocalipse 13:15 Portugese Bible
Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta.   

Apocalipsa 13:15 Romanian: Cornilescu
I s'a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorîţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.

Откровение 13:15 Russian: Synodal Translation (1876)
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.

Откровение 13:15 Russian koi8r
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.

Revelation 13:15 Shuar New Testament
Kukaria Yajasma kakaram sunasmai. Nujai Entsaya Yajasma najanamun iwiaaku awajsatniua aintsan ichachkiamai. T·ram Ashφ Nφniak shiir awajeacham Mßatniun susamai.

Uppenbarelseboken 13:15 Swedish (1917)
Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild.

Ufunua was Yohana 13:15 Swahili NT
Kisha alijaliwa kuipulizia uhai hiyo sanamu ya yule mnyama wa kwanza, hata ikaweza kuongea na kuwaua watu wote ambao hawakuiabudu.

Pahayag 13:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap, at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 13:15 Tawallamat Tamajaq NT
Igraw fǝrregat n igi ǝn man daɣ šaššelan n ǝmudar wa das-d-azzaran, tǝzzar eway-du awen ǝs šaššelan wen as išawal, isasanɣu deɣ kǝrǝz aytedan win ugaynen s ad t-ǝɣbǝdan.

วิวรณ์ 13:15 Thai: from KJV
และมันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้น เพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นทั้งพูดได้ และกระทำให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตายได้

Vahiy 13:15 Turkish
Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Öyle ki, heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin.

Откровение 13:15 Ukrainian: NT
І дано йому вложити духа образові зьвіра, нехай би також говорив образ зьвіра, і робив, щоб, хто не поклонить ся перед образом зьвіра, був убитий.

Revelation 13:15 Uma New Testament
Binata karoma'a-na toei rawai' kuasa mpowai' inoha' hi pinotau to molence binata to lomo' -na, alaa-na pinotau toe howa' mololita. Napehubui bona hema-hema to uma mpopue' pinotau toe bate kana rapatehi.

Khaûi-huyeàn 13:15 Vietnamese (1934)
Nó cùng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi.

Revelation 13:14
Top of Page
Top of Page