Revelation 13:14
New International Version
Because of the signs it was given power to perform on behalf of the first beast, it deceived the inhabitants of the earth. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived.

New Living Translation
And with all the miracles he was allowed to perform on behalf of the first beast, he deceived all the people who belong to this world. He ordered the people to make a great statue of the first beast, who was fatally wounded and then came back to life.

English Standard Version
and by the signs that it is allowed to work in the presence of the beast it deceives those who dwell on earth, telling them to make an image for the beast that was wounded by the sword and yet lived.

Berean Study Bible
Because of the signs it was given to perform on behalf of the first beast, it deceived those who dwell on the earth, telling them to make an image to the beast that had been wounded by the sword and yet had lived.

New American Standard Bible
And he deceives those who dwell on the earth because of the signs which it was given him to perform in the presence of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who had the wound of the sword and has come to life.

King James Bible
And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live.

Holman Christian Standard Bible
He deceives those who live on the earth because of the signs that he is permitted to perform on behalf of the beast, telling those who live on the earth to make an image of the beast who had the sword wound and yet lived.

International Standard Version
It deceives those living on earth with the signs that it is allowed to do on behalf of the first beast, telling them to make an image for the beast who was wounded by a sword and yet lived.

NET Bible
and, by the signs he was permitted to perform on behalf of the beast, he deceived those who live on the earth. He told those who live on the earth to make an image to the beast who had been wounded by the sword, but still lived.

Aramaic Bible in Plain English
And it will seduce those living on The Earth by the signs that were given to it to perform before the Beast, to tell the dwellers on Earth to make an image to the Beast, which had the wound by the sword and lived.

GOD'S WORD® Translation
It deceives those living on earth with the signs that it is allowed to do in front of the [first] beast. It tells those living on earth to make a statue for the beast who was wounded by a sword and yet lived.

Jubilee Bible 2000
and deceives those that dwell on the earth by those signs which were given unto him to do in the presence of the beast, commanding those that dwell on the earth to make an image of the beast, which has the wound by the sword, and did live.

King James 2000 Bible
And deceives them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, that had the wound by a sword, and did live.

American King James Version
And deceives them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live.

American Standard Version
And he deceiveth them that dwell on the earth by reason of the signs which it was given him to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast who hath the stroke of the sword and lived.

Douay-Rheims Bible
And he seduced them that dwell on the earth, for the signs, which were given him to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make the image of the beast, which had the wound by the sword, and lived.

Darby Bible Translation
And it deceives those that dwell upon the earth by reason of the signs which it was given to it to work before the beast, saying to those that dwell upon the earth to make an image to the beast, which has the wound of the sword, and lived.

English Revised Version
And he deceiveth them that dwell on the earth by reason of the signs which it was given him to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, who hath the stroke of the sword, and lived.

Webster's Bible Translation
And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and lived.

Weymouth New Testament
And his power of leading astray the inhabitants of the earth is due to the marvels which he has been permitted to work in the presence of the Wild Beast. And he told the inhabitants of the earth to erect a statue to the Wild Beast who had received the sword-stroke and yet had recovered.

World English Bible
He deceives my own people who dwell on the earth because of the signs he was granted to do in front of the beast; saying to those who dwell on the earth, that they should make an image to the beast who had the sword wound and lived.

Young's Literal Translation
and it leadeth astray those dwelling on the land, because of the signs that were given it to do before the beast, saying to those dwelling upon the land to make an image to the beast that hath the stroke of the sword and did live,

Openbaring 13:14 Afrikaans PWL
en dit sal dié wat op die aarde bly mislei, deur die wondertekens wat aan hom gegee is om in die teenwoordigheid van die dier te doen, deur aan dié wat op die aarde bly te sê dat hulle ’n beeld moet maak van die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.

Zbulesa 13:14 Albanian
dhe i mashtronte banorët e dheut me anë të shenjave që i ishin dhënë për të bërë përpara bishës, duke u thënë banorëve të dheut t'i bëjnë një figurë bishës, që kishte plagën e shpatës dhe u kthye në jetë.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 13:14 Arabic: Smith & Van Dyke
ويضل الساكنين على الارض بالآيات التي أعطي ان يصنعها امام الوحش قائلا للساكنين على الارض ان يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش.

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 13:14 Armenian (Western): NT
Կը մոլորեցնէր երկրի բնակիչները այն նշաններով՝ որ ընելու կարողութիւն տրուած էր իրեն՝ գազանին առջեւ: Կ՚ըսէր երկրի բնակիչներուն որ շինեն պատկերը այն գազանին՝ որ սուրով վիրաւորուած էր բայց ապրեցաւ:

Apocacalypsea. 13:14 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta seducitzen cituen lurreco habitantac signoén causaz, ceinén eguitea eman içan baitzayón bestiaren aitzinean: ciostela lurreco habitantey, eguin lieçoten imaginabat bestia hari, cein ezpataz çauri içan baitzén, baina viztu içan da.

D Offnbarung 13:14 Bavarian
Es brang d Erddling durch die Wunderzaichen durchaynand, wo s in seln Vich seinn Auftrag taat. Es befalh yn de Erdnleut, ayn Standbild z Eern von n Vich aufzstölln, dös wo mit n Schnaitter dyrschlagn und dennert wider löbndig wordn war.

Откровение 13:14 Bulgarian
И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
藉著那些奇蹟,就是牠被准許在第一隻獸面前所行的奇蹟,牠就迷惑了住在地上的人,告訴住在地上的人,要為那受刀傷卻活過來的獸,造一個像。

中文标准译本 (CSB Simplified)
藉着那些奇迹,就是它被准许在第一只兽面前所行的奇迹,它就迷惑了住在地上的人,告诉住在地上的人,要为那受刀伤却活过来的兽,造一个像。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
牠因賜給牠權柄在獸面前能行奇事,就迷惑住在地上的人,說要給那受刀傷還活著的獸做個像。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
它因赐给它权柄在兽面前能行奇事,就迷惑住在地上的人,说要给那受刀伤还活着的兽做个像。

启 示 录 13:14 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 因 賜 給 他 權 柄 在 獸 面 前 能 行 奇 事 , 就 迷 惑 住 在 地 上 的 人 , 說 : 要 給 那 受 刀 傷 還 活 著 的 獸 作 個 像 。

启 示 录 13:14 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 因 赐 给 他 权 柄 在 兽 面 前 能 行 奇 事 , 就 迷 惑 住 在 地 上 的 人 , 说 : 要 给 那 受 刀 伤 还 活 着 的 兽 作 个 像 。

Otkrivenje 13:14 Croatian Bible
Tako zavodi pozemljare znamenjima koja joj je dano činiti u nazočnosti Zvijeri: svjetuje pozemljarima da načine kip Zvijeri koja bijaše udarena mačem, ali preživje.

Zjevení Janovo 13:14 Czech BKR
A svodí ty, jenž přebývají na zemi, těmi divy, kteréžto dáno jí činiti před obličejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz šelmě, kteráž měla ránu od meče, a ožila zase.

Aabenbaringen 13:14 Danish
Og det forfører dem, som bo paa Jorden, for de Tegns Skyld, som det blev givet det at gøre for Dyrets Aasyn, og siger til dem, som bo paa Jorden, at de skulle gøre et Billede af Dyret, ham, som har Sværdhugget og kom til Live.

Openbaring 13:14 Dutch Staten Vertaling
En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν.

Westcott and Hort 1881
καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃ εἴχεν τὴν πληγὴν καὶ ἔζησεν ἀπὸ τῆς μαχαίρας.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.

Tischendorf 8th Edition
καί πλανάω ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ διά ὁ σημεῖον ὅς δίδωμι αὐτός ποιέω ἐνώπιον ὁ θηρίον λέγω ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ ποιέω εἰκών ὁ θηρίον ὅς ἔχω ὁ πληγή ὁ μάχαιρα καί ζάω

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃ ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας, καὶ ἔζησε.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃ ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας, καὶ ἔζησεν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και πλανα τους κατοικουντας επι της γης δια τα σημεια α εδοθη αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων τοις κατοικουσιν επι της γης ποιησαι εικονα τω θηριω ος εχει την πληγην της μαχαιρης και εζησεν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και πλανα τους κατοικουντας επι της γης δια τα σημεια α εδοθη αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων τοις κατοικουσιν επι της γης ποιησαι εικονα τω θηριω ος εχει την πληγην της μαχαιρης και εζησεν

Stephanus Textus Receptus 1550
και πλανα τους κατοικουντας επι της γης δια τα σημεια α εδοθη αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων τοις κατοικουσιν επι της γης ποιησαι εικονα τω θηριω ο εχει την πληγην της μαχαιρας και εζησεν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και πλανα τους κατοικουντας επι της γης δια τα σημεια α εδοθη αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου, λεγων τοις κατοικουσιν επι της γης, ποιησαι εικονα τω θηριω ο εχει την πληγην της μαχαιρας, και εζησε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και πλανα [τους εμους] τους κατοικουντας επι της γης δια τα σημεια α εδοθη αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων τοις κατοικουσιν επι της γης ποιησαι εικονα τω θηριω ο ειχεν την πληγην της μαχαιρας και εζησεν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και πλανα τους κατοικουντας επι της γης δια τα σημεια α εδοθη αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων τοις κατοικουσιν επι της γης ποιησαι εικονα τω θηριω ος εχει την πληγην της μαχαιρης και εζησεν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai plana tous katoikountas epi tēs gēs dia ta sēmeia ha edothē autō poiēsai enōpion tou thēriou, legōn tois katoikousin epi tēs gēs poiēsai eikona tō thēriō, hos echei tēn plēgēn tēs machairēs kai ezēsen.

kai plana tous katoikountas epi tes ges dia ta semeia ha edothe auto poiesai enopion tou theriou, legon tois katoikousin epi tes ges poiesai eikona to therio, hos echei ten plegen tes machaires kai ezesen.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai plana tous katoikountas epi tēs gēs dia ta sēmeia ha edothē autō poiēsai enōpion tou thēriou, legōn tois katoikousin epi tēs gēs poiēsai eikona tō thēriō hos echei tēn plēgēn tēs machairēs kai ezēsen.

kai plana tous katoikountas epi tes ges dia ta semeia ha edothe auto poiesai enopion tou theriou, legon tois katoikousin epi tes ges poiesai eikona to therio hos echei ten plegen tes machaires kai ezesen.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:14 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai plana tous katoikountas epi tēs gēs dia ta sēmeia a edothē autō poiēsai enōpion tou thēriou legōn tois katoikousin epi tēs gēs poiēsai eikona tō thēriō os echei tēn plēgēn tēs machairēs kai ezēsen

kai plana tous katoikountas epi tEs gEs dia ta sEmeia a edothE autO poiEsai enOpion tou thEriou legOn tois katoikousin epi tEs gEs poiEsai eikona tO thEriO os echei tEn plEgEn tEs machairEs kai ezEsen

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:14 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai plana [tous emous] tous katoikountas epi tēs gēs dia ta sēmeia a edothē autō poiēsai enōpion tou thēriou legōn tois katoikousin epi tēs gēs poiēsai eikona tō thēriō o eichen tēn plēgēn tēs machairas kai ezēsen

kai plana [tous emous] tous katoikountas epi tEs gEs dia ta sEmeia a edothE autO poiEsai enOpion tou thEriou legOn tois katoikousin epi tEs gEs poiEsai eikona tO thEriO o eichen tEn plEgEn tEs machairas kai ezEsen

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:14 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai plana tous katoikountas epi tēs gēs dia ta sēmeia a edothē autō poiēsai enōpion tou thēriou legōn tois katoikousin epi tēs gēs poiēsai eikona tō thēriō o echei tēn plēgēn tēs machairas kai ezēsen

kai plana tous katoikountas epi tEs gEs dia ta sEmeia a edothE autO poiEsai enOpion tou thEriou legOn tois katoikousin epi tEs gEs poiEsai eikona tO thEriO o echei tEn plEgEn tEs machairas kai ezEsen

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:14 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai plana tous katoikountas epi tēs gēs dia ta sēmeia a edothē autō poiēsai enōpion tou thēriou legōn tois katoikousin epi tēs gēs poiēsai eikona tō thēriō o echei tēn plēgēn tēs machairas kai ezēsen

kai plana tous katoikountas epi tEs gEs dia ta sEmeia a edothE autO poiEsai enOpion tou thEriou legOn tois katoikousin epi tEs gEs poiEsai eikona tO thEriO o echei tEn plEgEn tEs machairas kai ezEsen

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:14 Westcott/Hort - Transliterated
kai plana tous katoikountas epi tēs gēs dia ta sēmeia a edothē autō poiēsai enōpion tou thēriou legōn tois katoikousin epi tēs gēs poiēsai eikona tō thēriō os echei tēn plēgēn tēs machairēs kai ezēsen

kai plana tous katoikountas epi tEs gEs dia ta sEmeia a edothE autO poiEsai enOpion tou thEriou legOn tois katoikousin epi tEs gEs poiEsai eikona tO thEriO os echei tEn plEgEn tEs machairEs kai ezEsen

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:14 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai plana tous katoikountas epi tēs gēs dia ta sēmeia a edothē autō poiēsai enōpion tou thēriou legōn tois katoikousin epi tēs gēs poiēsai eikona tō thēriō os echei tēn plēgēn tēs machairēs kai ezēsen

kai plana tous katoikountas epi tEs gEs dia ta sEmeia a edothE autO poiEsai enOpion tou thEriou legOn tois katoikousin epi tEs gEs poiEsai eikona tO thEriO os echei tEn plEgEn tEs machairEs kai ezEsen

Jelenések 13:14 Hungarian: Karoli
És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad elõtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.

Apokalipso de sankta Johano 13:14 Esperanto
Kaj gxi trompas la logxantojn de la tero per la signoj, kiujn estis donite al gxi fari antaux la besto; dirante al la logxantoj sur la tero, ke ili faru bildon al la besto, kiu havis la glavovundon kaj vivis.

Johanneksen ilmestys 13:14 Finnish: Bible (1776)
Ja viettelee maan asuvia niillä ihmeillä, joita hänen oli annettu pedon edessä tehdä, sanoen maan asuville, että he tekisivät pedon kuvan, jolla miekan haava on, ja joka virkosi.

Apocalypse 13:14 French: Darby
Et elle seduit ceux qui habitent sur la terre, à cause des miracles qu'il lui fut donne de faire devant la bete, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bete qui a la plaie de l'epee et qui a repris vie.

Apocalypse 13:14 French: Louis Segond (1910)
Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.

Apocalypse 13:14 French: Martin (1744)
Et elle séduisait les habitants de la terre, à cause des prodiges qu'il lui était donné de faire devant la bête, commandant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait reçu le coup [mortel] de l'épée, et qui néanmoins était vivante.

Offenbarung 13:14 German: Modernized
und verführet, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier; und sagt denen, die auf Erden wohnen, daß sie dem Tier ein Bild machen sollen, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig worden war.

Offenbarung 13:14 German: Luther (1912)
und verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind zu tun vor dem Tier; und sagt denen, die auf Erden wohnen, daß sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war.

Offenbarung 13:14 German: Textbibel (1899)
Und es verführt die Bewohner der Erde, wegen der Zeichen die ihm gegeben ward zu thun vor dem Tiere, indem es die Bewohner der Erde beredet, ein Bild zu machen dem Tiere, welches die Wunde des Schwertes hat und ward lebendig.

Apocalisse 13:14 Italian: Riveduta Bible (1927)
E seduceva quelli che abitavano sulla terra coi segni che le era dato di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare una immagine della bestia che avea ricevuta la ferita della spada ed era tornata in vita.

Apocalisse 13:14 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E seduceva gli abitanti della terra, per i segni che le erano dati di fare nel cospetto della bestia, dicendo agli abitanti della terra, che facessero una immagine alla bestia, che avea ricevuta la piaga della spada, ed era tornata in vita.

WAHYU 13:14 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka ia menyesatkan segala yang diam di dunia ini dengan jalan berbagai-bagai tanda ajaib yang diberi kuasa kepadanya melakukan di hadapan binatang itu. Maka ia menyuruhkan isi dunia membuat patung bagi binatang yang sudah kena luka pedang tetapi hidup.

Revelation 13:14 Kabyle: NT
Tețɣuṛṛu imezdaɣ n ddunit s lbeṛhanat i s-yețțunefken a ten texdem seddaw lḥekma n leɛqiṛa-nni tamezwarut, teqqaṛ asen : sbeddet yiwen lmeṣnuɛ ɣef ṣṣifa n leɛqiṛa-nni yețțewten s ujenwi tuɣal teḥla.

요한계시록 13:14 Korean
짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 `칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라' 하더라

Apocalypsis 13:14 Latin: Vulgata Clementina
Et seduxit habitantes in terra propter signa, quæ data sunt illi facere in conspectu bestiæ, dicens habitantibus in terra, ut faciant imaginem bestiæ, quæ habet plagam gladii, et vixit.

Atklāsmes grāmata 13:14 Latvian New Testament
Un tas pievīla zemes iedzīvotājus brīnumu dēļ, kurus viņam bija dots darīt zvēra priekšā, aicinādams zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam zobena brūce un kas atdzīvojas.

Apreiðkimo Jonui knyga 13:14 Lithuanian
Jis suvedžioja žemės gyventojus tais ženklais, kuriuos jam buvo duota daryti žvėries akyse, sakydamas žemės gyventojams padaryti žvėries atvaizdą, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo ir išgijo.

Revelation 13:14 Maori
E whakapohehe ana hoki ia i te hunga e noho ana i te whenua, ki nga tohu ka hoatu nei ki a ia kia mahia ki te aroaro o te kararehe; e mea ana ia ki te hunga e noho ana i te whenua, kia hanga he whakapakoko mo te kararehe i patua nei ki te hoari, a kua ora nei ano.

Apenbaring 13:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live.

Apocalipsis 13:14 Spanish: La Biblia de las Américas
Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir.

Apocalipsis 13:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir.

Apocalipsis 13:14 Spanish: Reina Valera Gómez
Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.

Apocalipsis 13:14 Spanish: Reina Valera 1909
Y engaña á los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando á los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió.

Apocalipsis 13:14 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió.

Apocalipse 13:14 Bíblia King James Atualizada Português
e, por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira Besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à Besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera.

Apocalipse 13:14 Portugese Bible
e, por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia.   

Apocalipsa 13:14 Romanian: Cornilescu
Şi amăgea pe locuitorii pămîntului prin semnele, pe cari i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pămîntului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.

Откровение 13:14 Russian: Synodal Translation (1876)
И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.

Откровение 13:14 Russian koi8r
И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив.

Revelation 13:14 Shuar New Testament
Tura Entsaya Yajasma S·am aents T·rachminian ti turak Ashφ nunkanmaya shuaran anankawarmai. T·rak Entsaya Yajasma nakumkamurin najanawarat tusa akupkamai. T·ramtai puniajai penkΘ jakamnia awatmia pΘnker ajasma nuna nakumkamurin najanawarmai.

Uppenbarelseboken 13:14 Swedish (1917)
Och genom de tecken, som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv.

Ufunua was Yohana 13:14 Swahili NT
Aliwapotosha wakazi wa dunia kwa miujiza hiyo aliyojaliwa kutenda mbele ya mnyama wa kwanza. Aliwaambia wakazi wa dunia watengeneze sanamu kwa heshima ya yule mnyama aliyekuwa amejeruhiwa kwa upanga lakini akaishi tena.

Pahayag 13:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kaniya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop; na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 13:14 Tawallamat Tamajaq NT
Issǝxrak aytedan n ǝddǝnet ǝs tǝlmǝɣjujaten šin as igraw igi-nasnat dat ǝmudar wa das-d-azzaran. Igannu y aytedan ad agin šaššelan n ǝmudar wen, tǝsabasa takoba, iddar-du.

วิวรณ์ 13:14 Thai: from KJV
มันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยการอัศจรรย์นั้น ซึ่งมันมีอำนาจกระทำท่ามกลางสายตาของสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น และมันสั่งให้คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกสร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้าย ที่ถูกฟันด้วยดาบแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้น

Vahiy 13:14 Turkish
İlk canavarın adına gerçekleştirmesine izin verilen belirtiler sayesinde, yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Onlara kılıçla yaralanan, ama sağ kalan canavarın onuruna bir heykel yapmalarını buyurdu.

Откровение 13:14 Ukrainian: NT
І підманює домуючих на землї через ознаки, що дано йому робити їх перед зьвіром, говорячи домуючим на землї, щоб робили образ зьвіра, що має рану від меча, і ожив.

Revelation 13:14 Uma New Testament
Tanda mekoncehi toe nababehi hante kuasa ngkai binata to lomo' -na. Hante tanda mekoncehi toe nabagiu-ramo tauna to mo'oha' hi dunia' pai' nahubui-ra mpowangu hameha' pinotau, pebila' -ra hi binata to lomo' -na. Binata to lomo' -na toe, binata to ratime hante piho' aga tuwu' oa' -i.

Khaûi-huyeàn 13:14 Vietnamese (1934)
Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại.

Revelation 13:13
Top of Page
Top of Page