1 Chronicles 4
Czech BKR

1Synové Judovi: Fáres, Ezron, Charmi, Hur a Sobal. 2Reaiáš pak syn Sobalův zplodil Jachata, Jachat pak zplodil Ahumai a Laad. Ti jsou rodové Zarati. 3A tito z otce Etama: Jezreel, Isma a Idbas; a jméno sestry jejich Zelelfoni. 4Fanuel pak otec Gedor, a Ezer otec Chusův. Ti jsou synové Hur prvorozeného Efraty, otce Betlémských. 5Ashur pak otec Tekoe měl dvě manželky, Chélu a Naaru. 6I porodila jemu Naara Achuzama, Hefera, Temana a Achastara. Ti jsou synové Naary. 7Synové pak Chéle: Zeret, Jezochar a Etnan. 8Kóz pak zplodil Anuba, Hazobeba, a rodiny Acharchele syna Harumova.

9Byl pak Jábez slavnější nad bratří své, a matka jeho nazvala jméno jeho Jábez, řkuci: Nebo jsem ho porodila s bolestí. 10Kterýžto Jábez vzýval Boha Izraelského, řka: Jestliže štědře požehnáš mi, a rozšíříš meze mé, a bude ruka tvá se mnou, a vysvobodíš mne od zlého, abych bolesti netrpěl. I učinil Bůh, začež žádal.

11Chelub pak, bratr Sucha, zplodil Mechiru. Onť jest otec Estonův. 12Eston pak zplodil Betrafa, Paseacha a Techinna, otce města Náchas. Ti jsou muži Rechy.

13Synové pak Cenezovi: Otoniel a Saraiáš. Synové pak Otonielovi: Chatat. 14Meonatai pak zplodil Ofru, Saraiáš pak zplodil Joába, otce bydlících v údolí řemeslníků; nebo tam řemeslníci byli. 15Synové pak Kálefa, syna Jefonova: Iru, Ela a Naam. Syn pak Ela: Cenez. 16Synové pak Jehalleleelovi: Zif, Zifa, Tiriáš a Asarel. 17A synové Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Porodila také Miriama, Sammai a Jezba otce Estemo. 18Manželka pak jeho Jehudia porodila Jereda otce Gedor, a Hebera otce Socho, a Jekutiele otce Zanoe. A ti jsou synové Betie dcery Faraonovy, kterouž pojal Mered. 19Synové pak manželky Hodia sestry Nachamovy, otce Cejly: Garmi a Estemo Maachatský. 20Synové pak Simonovi: Amnon, Rinna, Benchanan a Tilon. A synové Jesi: Zochet a Benzochet.

21Synové Séla syna Judova: Her otec Lechův, a Lada otec Maresův, a čeledi domu těch, jenž dělali díla kmentová v domě Asbea, 22A Jokim a muži Chozeby, Joas a Saraf, kteříž panovali v Moáb, a Jasubi Lechem. Ale ty věci jsou starodávní. 23Toť jsou ti hrnčíři obyvatelé v štěpnicích a ohradách u krále, příčinou díla jeho tam bydlíce.

24Synové Simeonovi: Namuel, Jamin, Jarib, Zára a Saul. 25Sallum syn jeho, Mabsam syn jeho, Masma syn jeho. 26Synové pak Masmovi: Hamuel syn jeho, Zakur syn jeho, Semei syn jeho. 27Ten Semei měl synů šestnácte a dcer šest. Bratří pak jejich neměli mnoho synů, tak že vší rodiny jejich nebylo tak mnoho, jako synů Judových. 28Bydlili pak v Bersabé a Molada a v Azarsual, 29A v Bála, v Esem a v Tolad, 30A v Betueli, v Horma a v Sicelechu, 31A v Betmarchabot, a v Azarsusim, v Betberi a v Saraim. Ta byla města jejich, dokudž kraloval David. 32Vsi také jejich při Etam, Ain, Remmon, Tochen, Asan, pěti městech. 33A tak všecky vesnice jejich, kteréž byly vůkol těch měst až do Baal, ta byla obydlé jejich vedlé rodu jejich.

34A Mesobab, Jamlech a Josa syn Amazův; 35A Joel, a Jéhu syn Jozabiáše, syna Saraiášova, syna Azielova; 36A Elioenai, Jákoba, Jesochaiáš, Asaiáš, Adiel a Jesimeel a Benaiáš; 37A Ziza syn Sifi, syna Allonova, syna Jedaiášova, syna Simri, syna Semaiášova. 38Tito ze jména vyčtení ustaveni jsou za knížata v čeledech svých, a čeledi otcovské jejich rozmnožily se náramně.

39A protož brali se, kudyž se vchází k Gedor, až k východu po údolí tom, aby hledali pastev dobytku svému. 40I nalezli pastvu hojnou a výbornou, zemi pak prostrannou, bezpečnou a pokojnou, a že z Chama byli ti, kteříž bydlili tam před tím. 41Protož přišedše ti napsaní ze jména ve dnech Ezechiáše krále Judského, pobořili stany jejich a příbytky, kteříž tam nalezeni byli, a zmordovali je, tak že jich do tohoto dne není, a sami osedli místo nich; nebo měli tu pastvu dobytku svému. 42Někteří pak z těch synů Simeonových odebrali se na horu Seir, mužů pět set, jichž Pelatia, Neariáš, Refaiáš a Uziel, synové Jesi, byli vůdcové. 43I vyplénili ostatek těch, kteříž ušli z Amalechitských, a bydlili tam až do tohoto dne.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

1 Chronicles 3
Top of Page
Top of Page