1 Chronicles 3
Czech BKR

1Tito jsou pak synové Davidovi, kteříž se jemu zrodili v Hebronu: Prvorozený Amnon z Achinoam Jezreelské, druhý Daniel z Abigail Karmelské; 2Třetí Absolon syn Maachy, dcery Tolmai, krále Gessur, čtvrtý Adoniáš, syn Haggit; 3Pátý Sefatiáš z Abitál, šestý Jetram, z Egly manželky jeho. 4Šest se mu jich zrodilo v Hebronu, kdež kraloval sedm let a šest měsíců; třidceti pak a tři kraloval v Jeruzalémě. 5Potom tito se jemu zrodili v Jeruzalémě: Sammua, Sobab, Nátan a Šalomoun, čtyři, z Betsabé, dcery Amielovy; 6Též Ibchar, Elisama a Elifelet; 7A Noga, Nefeg a Jafia; 8A Elisama, Eliada a Elifelet, těch devět. 9Všickni ti synové Davidovi krom synů ženin, a Támar sestra jejich.

10Syn pak Šalomounův Roboám, Abiam syn jeho, Aza syn jeho, Jozafat syn jeho, 11Joram syn jeho, Ochoziáš syn jeho, Joas syn jeho, 12Amaziáš syn jeho, Azariáš syn jeho, Jotam syn jeho, 13Achas syn jeho, Ezechiáš syn jeho, Manasses syn jeho, 14Amon syn jeho, Joziáš syn jeho. 15Synové pak Joziášovi: Prvorozený Jochanan, druhý Joakim, třetí Sedechiáš, čtvrtý Sallum. 16Synové pak Joakimovi: Jekoniáš syn jeho, Sedechiáš syn jeho.

17Synové pak Jekoniáše vězně: Salatiel syn jeho. 18Toho pak Malkiram, Pedai, Senazar, Jekamia, Hosama a Nedabia. 19Synové pak Pedaiovi: Zorobábel a Semei. A syn Zorobábelův: Mesullam, Chananiáš, a Selomit sestra jejich. 20Toho pak Chasuba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Jusabchesed, těch pět. 21Syn pak Chananiášův: Pelatia a Izaiáš. Synové Refaie, synové Arnanovi, synové Abdiášovi, synové Sechaniovi. 22A synové Sechaniovi: Semaiáš. A synové Semaiášovi: Chattus, Igal, Bariach, Neariáš a Safat, šest. 23A syn Neariáše: Elioenai, Ezechiáš a Azrikam, ti tři. 24Též synové Elioenai: Hodaviáš, Eliasib, Pelaiáš, Akkub, Jochanan, Delaiáš a Anani, těch sedm.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

1 Chronicles 2
Top of Page
Top of Page