1 Chronicles 2
Czech BKR

1Tito jsou synové Izraelovi: Ruben, Simeon, Léví, Juda, Izachar a Zabulon, 2Dan, Jozef, Beniamin, Neftalím, Gád a Asser.

3Synové Judovi: Her, Onan a Séla. Ti tři narodili se jemu z dcery Suovy Kananejské. Ale Her, prvorozený Judův, byl zlý před očima Hospodinovýma, protož zabil ho. 4Támar pak nevěsta jeho porodila mu Fáresa a Záru. Všech synů Judových pět.

5Synové Fáresovi: Ezron a Hamul. 6Synové pak Záre: Zamri, Etan, Héman, Kalkol a Dára, všech těch pět. 7A synové Zamri: Charmi, vnuk Achar, kterýž zkormoutil Izraele, zhřešiv při věci proklaté. 8Synové pak Etanovi: Azariáš.

9Synové pak Ezronovi, kteříž se mu zrodili: Jerachmeel, Ram a Chelubai. 10Ram pak zplodil Aminadaba, a Aminadab zplodil Názona, kníže synů Juda. 11Názon pak zplodil Salmona, a Salmon zplodil Bóza. 12A Bóz zplodil Obéda, a Obéd zplodil Izai.

13Izai pak zplodil prvorozeného svého Eliaba, a Abinadaba druhého, a Sammu třetího, 14Natanaele čtvrtého, Raddaia pátého, 15Ozema šestého, Davida sedmého, 16A sestry jejich: Sarvii a Abigail. Synové pak Sarvie byli: Abizai, Joáb, Azael, tři. 17Abigail pak porodila Amazu, otec pak Amazův byl Jeter Izmaelitský.

18Kálef pak syn Ezronův zplodil s Azubou manželkou a s Jeriotou syny. Jehož tito synové byli: Jeser, Sobab a Ardon. 19Když pak umřela Azuba, pojal sobě Kálef Efratu, kteráž mu porodila Hura. 20A Hur zplodil Uri, a Uri zplodil Bezeleele.

21Potom všel Ezron k dceři Machira otce Galádova, kterouž on pojal, když byl v šedesáti letech. I porodila jemu Seguba. 22Segub pak zplodil Jaira, kterýž měl třimecítma měst v zemi Galád. 23Nebo vzal Gessurejským a Assyrským vsi Jairovy, i Kanat s městečky jeho, šedesáte měst.To všecko pobrali synové Machirovi, otce Galádova. 24Též i po smrti Ezronově, když již pojal byl Kálef Efratu, manželka Ezronova Abia porodila jemu také Ashura, otce Tekoa.

25Byli pak synové Jerachmeele prvorozeného Ezronova: Prvorozený Ram, po něm Buna a Oren, a Ozem s Achia. 26Měl také manželku druhou Jerachmeel, jménem Atara. Ta jest matka Onamova. 27Byli pak synové Ramovi prvorozeného Jerachmeele: Maaz a Jamin a Eker. 28Též synové Onamovi byli: Sammai a Jáda. A synové Sammai: Nádab a Abisur. 29Jméno pak manželky Abisurovy Abichail; ktéráž porodila jemu Achbana a Molida. 30A synové Nádabovi: Seled a Appaim. Ale umřel Seled bez dětí. 31Synové pak Appaimovi: Jesi; a synové Jesi: Sesan; a dcera Sesanova: Achlai. 32Synové pak Jády, bratra Sammaiova: Jeter a Jonatan. Ale umřel Jeter bez dětí. 33Synové pak Jonatanovi: Felet a Záza. Ti byli synové Jerachmeelovi. 34Neměl pak Sesan synů, ale dceru. A měl Sesan služebníka Egyptského jménem Jarchu. 35Protož dal Sesan dceru svou Jarchovi služebníku svému za manželku, kteráž porodila mu Attaie. 36Attai pak zplodil Nátana, a Nátan zplodil Zabada. 37Zabad pak zplodil Eflale, a Eflal zplodil Obéda. 38Obéd pak zplodil Jéhu, a Jéhu zplodil Azariáše. 39Azariáš pak zplodil Cheleza, a Chelez zplodil Elasu. 40Elasa pak zplodil Sismaie, a Sismai zplodil Salluma. 41Sallum pak zplodil Jekamiáše, a Jekamiáš zplodil Elisama.

42Synové pak Kálefa, bratra Jerachmeelova: Mésa prvorozený jeho. On byl otec Zifejských i synů Marese, otce Hebronova. 43Synové pak Hebronovi: Chóre a Tapuach, a Rekem a Sema. 44Sema pak zplodil Rachama otce Jorkeamova, a Rekem zplodil Sammaie. 45Syn pak Sammai byl Maon; kterýžto Maon byl otec Betsurských. 46Efa také, ženina Kálefova, porodila Chárana a Mozu a Gazeza. A Cháran zplodil Gazeza. 47Synové pak Johedai: Regem, Jotam, Gesan, Felet, Efa a Saaf. 48S ženinou Maachou Kálef zplodil Sebera a Tirchana. 49Porodila pak Saafa otce Madmanejských, Sévu otce Makbenejských a otce Gibejských. Též dcera Kálefova Axa. 50Ti byli synové Kálefovi, syna Hur prvorozeného Efraty: Sobal otec Kariatjeharimských, 51Salma otec Betlémských, Charef otec čeledi Betgaderských. 52Měl pak syny Sobal otec Kariatjeharimských: Haroe otce obyvatelů dílu Menuchotských. 53A čeledi Kariatjeharimských, Jeterských, Putských, Sumatských a Misraiských. Z těch pošli Zaratští a Estaolští. 54Synové Salmy: Betlémští, Netofatští, Atarotští z čeledi Joábovy, a Zarští, kteříž užívali dílu Menuchotských, 55A čeledi písařů obývajících v Jábezu, Tiratských, Simatských, Suchatských. Ti jsou Cinejští příchozí z Amata, otce čeledi Rechabovy.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

1 Chronicles 1
Top of Page
Top of Page