1 Chronicles 1
Czech BKR

1Adam, Set, Enos, 2Kainan, Mahalaleel, Járed, 3Enoch, Matuzalém, Lámech, 4Noé, Sem, Cham a Jáfet.

5Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras. 6Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma. 7Synové pak Javanovi: Elisa, Tarsis, Cetim a Rodanim.

8Synové Chamovi: Chus, Mizraim, Put a Kanán. 9A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan. 10Zplodil také Chus Nimroda; ten počal mocným býti na zemi.

11Mizraim pak zplodil Ludim, Anamim, Laabim a Neftuim, 12Fetruzim také a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští), a Kafturim.

13Kanán pak zplodil Sidona, prvorozeného svého, a Het, 14A Jebuzea, Amorea a Gergezea, 15A Hevea, Aracea a Sinea, 16A Aradia, Samarea a Amatea.

17Synové Semovi: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus a Hul, Geter a Mas. 18A Arfaxad zplodil Sále, Sále pak zplodil Hebera. 19Heberovi pak narodili se dva synové, z nichž jednoho jméno Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, jméno pak bratra jeho Jektan. 20Kterýžto Jektan zplodil Elmodada, Salefa, Azarmota a Járe, 21A Adoráma, Uzala a Dikla, 22A Ebale, Abimahele a Sebai, 23A Ofira, Evila a Jobaba. Všickni ti byli synové Jektanovi.

24Sem, Arfaxad, Sále, 25Heber, Peleg, Réhu, 26Sárug, Náchor, Táre, 27Abram, ten jest Abraham.

28Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 29Tito jsou rodové jejich: Prvorozený Izmaelův Nabajot, Cedar, Adbeel a Mabsan, 30Masma, Dumah, Massa, Hadad a Tema, 31Jetur, Nafis a Cedma. Ti jsou synové Izmaelovi. 32Synové pak Cetury, ženiny Abrahamovy: Ta porodila Zamrana, Jeksana, Madana, Madiana, Jezbocha a Suecha. Synové pak Jeksanovi: Sába a Dedan. 33Synové pak Madianovi: Efa, Efer, Enoch, Abida a Helda. Všickni ti synové Cetury.

34Zplodil tedy Abraham Izáka. Synové pak Izákovi: Ezau a Izrael. 35Synové Ezau: Elifaz, Rahuel, Jehus, Jhelom a Kore. 36Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz a syn Tamny, totiž Amalech. 37Synové Rahuelovi: Nahat, Zára, Samma a Méza. 38Synové pak Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Dízan. 39Synové pak Lotanovi: Hori a Homam. Sestra pak Lotanova: Tamna. 40Synové Sobalovi: Alian, Manáhat, Ebal, Sefi a Onam. Synové pak Sebeonovi: Aia a Ana. 41Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan. 42Synové Eser: Balaan, Závan a Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran.

43Tito pak jsou králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval který král z synů Izraelských: Béla syn Beorův, jehožto město jméno mělo Denaba. 44A když umřel Béla, kraloval na místě jeho Jobab, syn Záre z Bozra. 45A když umřel Jobab, kraloval místo něho Husam z země Temanské. 46A když umřel Husam, kraloval místo něho Adad syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; jehož město jméno mělo Avith. 47A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla z Masreka. 48A když umřel Semla, kraloval místo něho Saul z Rohobot řeky. 49A když umřel Saul, kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův. 50A když umřel Bálanan, kraloval místo něho Adad, jehož město řečené Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy. 51A když umřel Adad, byli vývodové Idumejští: Vývoda Tamna, vývoda Alja, vývoda Jetet, 52Vývoda Olibama, vývoda Ela, vývoda Finon, 53Vývoda Kenaz, vývoda Teman, vývoda Mabsar, 54Vývoda Magdiel, vývoda Híram. Ti byli vývodové Idumejští.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

2 Kings 25
Top of Page
Top of Page