T'hilim 104
Psalm 104 Aleppo Codex
1א ברכי נפשי  את-יהוה יהוה אלהי גדלת מאד  הוד והדר לבשת

2ב עטה-אור כשלמה  נוטה שמים כיריעה

3ג המקרה במים  עליותיו השם-עבים רכובו  המהלך על-כנפי-רוח

4ד עשה מלאכיו רוחות  משרתיו אש להט

5ה יסד-ארץ על-מכוניה  בל-תמוט עולם ועד

6ו תהום כלבוש כסיתו  על-הרים יעמדו מים

7ז מן-גערתך ינוסון  מן-קול רעמך יחפזון

8ח יעלו הרים ירדו בקעות--  אל-מקום זה יסדת להם

9ט גבול-שמת בל-יעברון  בל-ישבון לכסות הארץ

10י המשלח מעינים בנחלים  בין הרים יהלכון

11יא ישקו כל-חיתו שדי  ישברו פראים צמאם

12יב עליהם עוף-השמים ישכון  מבין עפאים יתנו-קול

13יג משקה הרים מעליותיו  מפרי מעשיך תשבע הארץ

14יד מצמיח חציר לבהמה  ועשב לעבדת האדם להוציא לחם  מן-הארץ

15טו ויין ישמח לבב-אנוש--  להצהיל פנים משמן ולחם  לבב-אנוש יסעד

16טז ישבעו עצי יהוה--  ארזי לבנון אשר נטע

17יז אשר-שם צפרים יקננו  חסידה ברושים ביתה

18יח הרים הגבהים ליעלים  סלעים מחסה לשפנים

19יט עשה ירח למועדים  שמש ידע מבואו

20כ תשת-חשך ויהי לילה--  בו-תרמש כל-חיתו-יער

21כא הכפירים שאגים לטרף  ולבקש מאל אכלם

22כב תזרח השמש יאספון  ואל-מעונתם ירבצון

23כג יצא אדם לפעלו  ולעבדתו עדי-ערב

24כד מה-רבו מעשיך יהוה--  כלם בחכמה עשית מלאה הארץ  קנינך

25כה זה הים גדול--  ורחב ידים שם-רמש ואין מספר  חיות קטנות עם-גדלות

26כו שם אניות יהלכון  לויתן זה-יצרת לשחק-בו

27כז כלם אליך ישברון--  לתת אכלם בעתו

28כח תתן להם ילקטון  תפתח ידך ישבעון טוב

29כט תסתיר פניך  יבהלון תסף רוחם יגועון  ואל-עפרם ישובון

30ל תשלח רוחך יבראון  ותחדש פני אדמה

31לא יהי כבוד יהוה לעולם  ישמח יהוה במעשיו

32לב המביט לארץ ותרעד  יגע בהרים ויעשנו

33לג אשירה ליהוה בחיי  אזמרה לאלהי בעודי

34לד יערב עליו שיחי  אנכי אשמח ביהוה

35לה יתמו חטאים מן-הארץ  ורשעים עוד אינם-- ברכי נפשי  את-יהוה הללו-יה

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Psalm 103
Top of Page
Top of Page