B'midvar 18
Numbers 18 Aleppo Codex
1א ויאמר יהוה אל אהרן אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש ואתה ובניך אתך תשאו את עון כהנתכם 2ב וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה ובניך אתך לפני אהל העדת 3ג ושמרו משמרתך ומשמרת כל האהל  אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימתו גם הם גם אתם 4ד ונלוו עליך--ושמרו את משמרת אהל מועד לכל עבדת האהל וזר לא יקרב אליכם 5ה ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל 6ו ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוים מתוך בני ישראל--לכם מתנה נתנים ליהוה לעבד את עבדת אהל מועד 7ז ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת--ועבדתם עבדת מתנה אתן את כהנתכם והזר הקרב יומת  {פ}

8ח וידבר יהוה אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי  לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך--לחק עולם 9ט זה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש  כל קרבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם אשר ישיבו לי--קדש קדשים לך הוא ולבניך 10י בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אתו קדש יהיה לך 11יא וזה לך תרומת מתנם לכל תנופת בני ישראל--לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם  כל טהור בביתך יאכל אתו 12יב כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן--ראשיתם אשר יתנו ליהוה לך נתתים 13יג בכורי כל אשר בארצם אשר יביאו ליהוה--לך יהיה  כל טהור בביתך יאכלנו 14יד כל חרם בישראל לך יהיה 15טו כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו ליהוה באדם ובבהמה--יהיה לך  אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה 16טז ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש  עשרים גרה הוא 17יז אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה--קדש הם  את דמם תזרק על המזבח ואת חלבם תקטיר--אשה לריח ניחח ליהוה 18יח ובשרם יהיה לך  כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה 19יט כל תרומת הקדשים אשר ירימו בני ישראל ליהוה--נתתי לך ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם  ברית מלח עולם הוא לפני יהוה לך ולזרעך אתך 20כ ויאמר יהוה אל אהרן בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם  אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל  {ס}

21כא ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבדתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד 22כב ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל מועד לשאת חטא למות 23כג ועבד הלוי הוא את עבדת אהל מועד והם ישאו עונם  חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה 24כד כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו ליהוה תרומה נתתי ללוים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה  {פ}

25כה וידבר יהוה אל משה לאמר 26כו ואל הלוים תדבר ואמרת אלהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם--והרמתם ממנו תרומת יהוה מעשר מן המעשר 27כז ונחשב לכם תרומתכם--כדגן מן הגרן וכמלאה מן היקב 28כח כן תרימו גם אתם תרומת יהוה מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת יהוה לאהרן הכהן 29כט מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת יהוה  מכל חלבו--את מקדשו ממנו 30ל ואמרת אלהם  בהרימכם את חלבו ממנו ונחשב ללוים כתבואת גרן וכתבואת יקב 31לא ואכלתם אתו בכל מקום אתם וביתכם  כי שכר הוא לכם חלף עבדתכם באהל מועד 32לב ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 17
Top of Page
Top of Page