Devarim 14
Deuteronomy 14 Aleppo Codex
1א בנים אתם ליהוה אלהיכם  לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם--למת 2ב כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה  {ס}

3ג לא תאכל כל תועבה 4ד זאת הבהמה אשר תאכלו  שור שה כשבים ושה עזים 5ה איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר 6ו וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה--אתה תאכלו 7ז אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה  את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו--טמאים הם לכם 8ח ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה--טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו  {ס}

9ט את זה תאכלו מכל אשר במים  כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו 10י וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו--טמא הוא לכם  {ס}

11יא כל צפור טהרה תאכלו 12יב וזה אשר לא תאכלו מהם  הנשר והפרס והעזניה 13יג והראה ואת האיה והדיה למינה 14יד ואת כל ערב למינו 15טו ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו 16טז את הכוס ואת הינשוף והתנשמת 17יז והקאת ואת הרחמה ואת השלך 18יח והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף 19יט וכל שרץ העוף טמא הוא לכם  לא יאכלו 20כ כל עוף טהור תאכלו

21כא לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי--כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו  {פ}

22כב עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה 23כג ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך  למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך--כל הימים 24כד וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו--כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם  כי יברכך יהוה אלהיך 25כה ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו 26כו ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך 27כז והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו  כי אין לו חלק ונחלה עמך  {ס}

28כח מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך 29כט ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו--למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 13
Top of Page
Top of Page