Devarim 13
Deuteronomy 13 Aleppo Codex
1ב כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת 2ג ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר  נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם--ונעבדם 3ד לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא  כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם 4ה אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון 5ו והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים--להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך  {ס}

6ז כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך--בסתר לאמר  נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך 7ח מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרבים אליך או הרחקים ממך--מקצה הארץ ועד קצה הארץ 8ט לא תאבה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמל ולא תכסה עליו 9י כי הרג תהרגנו ידך תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרנה 10יא וסקלתו באבנים ומת  כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים 11יב וכל ישראל--ישמעו ויראון ולא יוספו לעשות כדבר הרע הזה--בקרבך  {ס}

12יג כי תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם--לאמר 13יד יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר  נלכה ונעבדה אלהים אחרים--אשר לא ידעתם 14טו ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך 15טז הכה תכה את ישבי העיר ההוא--לפי חרב  החרם אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב 16יז ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד 17יח ולא ידבק בידך מאומה מן החרם--למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך 18יט כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום--לעשות הישר בעיני יהוה אלהיך  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 12
Top of Page
Top of Page