Shmuel Bet 1
2 Samuel 1 Aleppo Codex
1א ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את העמלק וישב דוד בצקלג ימים שנים 2ב ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן המחנה מעם שאול ובגדיו קרעים ואדמה על ראשו ויהי בבאו אל דוד ויפל ארצה וישתחו 3ג ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי 4ד ויאמר אליו דוד מה היה הדבר הגד נא לי ויאמר אשר נס העם מן המלחמה וגם הרבה נפל מן העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו 5ה ויאמר דוד אל הנער המגיד לו  איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו 6ו ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שאול נשען על חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו 7ז ויפן אחריו ויראני ויקרא אלי ואמר הנני 8ח ויאמר לי מי אתה ויאמר (ואמר) אליו עמלקי אנכי 9ט ויאמר אלי עמד נא עלי ומתתני--כי אחזני השבץ  כי כל עוד נפשי בי 10י ואעמד עליו ואמתתהו--כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על ראשו ואצעדה אשר על זרעו ואביאם אל אדני הנה

11יא ויחזק דוד בבגדו ויקרעם וגם כל האנשים אשר אתו 12יב ויספדו ויבכו ויצמו עד הערב  על שאול ועל יהונתן בנו ועל עם יהוה ועל בית ישראל--כי נפלו בחרב  {פ} 13יג ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי 14יד ויאמר אליו דוד  איך לא יראת לשלח ידך לשחת את משיח יהוה 15טו ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע בו ויכהו וימת 16טז ויאמר אליו דוד דמיך (דמך) על ראשך  כי פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את משיח יהוה  {פ}

17יז ויקנן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו 18יח ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר

19יט הצבי ישראל על במותיך חלל  איך נפלו גבורים

20כ אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצת אשקלון  פן תשמחנה בנות פלשתים פן תעלזנה בנות הערלים

21כא הרי בגלבע אל טל ואל מטר עליכם--ושדי תרומת  כי שם נגעל מגן גבורים--מגן שאול בלי משיח בשמן

22כב מדם חללים מחלב גבורים--קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם

23כג שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו

24כד בנות ישראל--אל שאול בכינה המלבשכם שני עם עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן

25כה איך נפלו גברים בתוך המלחמה--יהונתן על במותיך חלל

26כו צר לי עליך אחי יהונתן--נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים

27כז איך נפלו גבורים ויאבדו כלי מלחמה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Samuel 31
Top of Page
Top of Page