Zechariah 10:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
7462 [e]hā-rō-‘îmהָֽרֹעִים֙the shepherdsVerb
2734 [e]ḥā-rāhחָרָ֣הwas kindledVerb
639 [e]’ap-pî,אַפִּ֔יmy angerNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and againstPrep
6260 [e]hā-‘at-tū-ḏîmהָעַתּוּדִ֖יםthe goatsNoun
6485 [e]’ep̄-qō-wḏ;אֶפְק֑וֹדhas visitedVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
6485 [e]p̄ā-qaḏפָקַד֩has visitedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֨הfor the LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯצְבָא֤וֹתof hostsNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5739 [e]‘eḏ-rōwעֶדְרוֹ֙his flockNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
7760 [e]wə-śāmוְשָׂ֣םand has madeVerb
853 [e]’ō-w-ṯām,אוֹתָ֔ם - Acc
5483 [e]kə-sūsכְּס֥וּסhorse themNoun
1935 [e]hō-w-ḏōwהוֹד֖וֹas his goodlyNoun
4421 [e]bam-mil-ḥā-māh.בַּמִּלְחָמָֽה׃in battleNoun
Hebrew Texts
זכריה 10:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל־הָֽרֹעִים֙ חָרָ֣ה אַפִּ֔י וְעַל־הָעַתּוּדִ֖ים אֶפְקֹ֑וד כִּֽי־פָקַד֩ יְהוָ֨ה צְבָאֹ֤ות אֶת־עֶדְרֹו֙ אֶת־בֵּ֣ית יְהוּדָ֔ה וְשָׂ֣ם אֹותָ֔ם כְּס֥וּס הֹודֹ֖ו בַּמִּלְחָמָֽה׃

זכריה 10:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־הרעים חרה אפי ועל־העתודים אפקוד כי־פקד יהוה צבאות את־עדרו את־בית יהודה ושם אותם כסוס הודו במלחמה׃

Links
Zechariah 10:3Zechariah 10:3 Text AnalysisZechariah 10:3 InterlinearZechariah 10:3 MultilingualZechariah 10:3 TSKZechariah 10:3 Cross ReferencesZechariah 10:3 Bible HubZechariah 10:3 Biblia ParalelaZechariah 10:3 Chinese BibleZechariah 10:3 French BibleZechariah 10:3 German Bible

Bible Hub
Zechariah 10:2
Top of Page
Top of Page