Judges 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi a·cha·rei mo·vt ye·ho·v·shu·a', vai·yish·'a·lu be·nei yis·ra·'el, ba·shem le·mor; mi ya·'a·leh-la·nu el-hak·ke·na·'a·ni bat·te·chil·lah le·hil·la·chem bov. 2vai·yo·mer ha·shem ye·hu·dah ya·'a·leh; hin·neh na·tat·ti et-ha·'a·retz be·ya·dov. 3vai·yo·mer ye·hu·dah le·shim·'o·vn a·chiv a·leh it·ti ve·go·v·ra·li ve·nil·la·cha·mah bak·ke·na·'a·ni, ve·ha·lach·ti gam-a·ni it·te·cha be·go·v·ra·le·cha; vai·ye·lech it·tov shim·'o·vn. 4vai·ya·'al ye·hu·dah, vai·yit·ten ha·shem et-hak·ke·na·'a·ni ve·hap·pe·riz·zi be·ya·dam; vai·yak·kum be·ve·zek, a·se·ret a·la·fim ish. 5vai·yim·tze·'u et-a·do·ni ve·zek be·ve·zek, vai·yil·la·cha·mu bov; vai·yak·ku et-hak·ke·na·'a·ni ve·'et-hap·pe·riz·zi. 6vai·ya·nas a·do·ni ve·zek, vai·yir·de·fu a·cha·rav; vai·yo·cha·zu o·tov, vay·ka·tze·tzu, et-be·ho·no·vt ya·dav ve·rag·lav. 7vai·yo·mer a·do·ni-ve·zek shiv·'im me·la·chim be·ho·no·vt ye·dei·hem ve·rag·lei·hem me·ku·tza·tzim hai·u me·lak·ke·tim ta·chat shul·cha·ni, ka·'a·sher a·si·ti, ken shil·lam-li e·lo·him; vay·vi·'u·hu ye·ru·sha·lim vai·ya·mat sham. f

8vai·yil·la·cha·mu ve·nei-ye·hu·dah bi·ru·sha·lim, vai·yil·ke·du o·v·tah, vai·yak·ku·ha le·fi-cha·rev; ve·'et-ha·'ir shil·le·chu va·'esh. 9ve·'a·char ya·re·du be·nei ye·hu·dah, le·hil·la·chem bak·ke·na·'a·ni; yo·v·shev ha·har, ve·han·ne·gev ve·ha·she·fe·lah. 10vai·ye·lech ye·hu·dah el-hak·ke·na·'a·ni hai·yo·v·shev be·chev·ro·vn, ve·shem-chev·ro·vn le·fa·nim kir·yat ar·ba; vai·yak·ku et-she·shai ve·'et-a·chi·man ve·'et-tal·mai.

11vai·ye·lech mi·sham, el-yo·vsh·vei de·vir; ve·shem-de·vir le·fa·nim kir·yat-se·fer. 12vai·yo·mer ka·lev, a·sher-yak·keh et-kir·yat-se·fer u·le·cha·dah; ve·na·tat·ti lov et-ach·sah vit·ti le·'i·shah. 13vai·yil·ke·dah a·te·ni·'el ben-ke·naz, a·chi cha·lev hak·ka·ton mim·men·nu; vai·yit·ten-lov et-ach·sah vit·tov le·'i·shah. 14vay·hi be·vo·v·'ah vat·te·si·te·hu lish·'o·vl me·'et-a·vi·ha has·sa·deh, vat·titz·nach me·'al ha·cha·mo·vr; vai·yo·mer-lah ka·lev mah-lach. 15vat·to·mer lov ha·vah-li ve·ra·chah ki e·retz han·ne·gev ne·tat·ta·ni, ve·na·tat·tah li gul·lot ma·yim; vai·yit·ten-lah ka·lev et gul·lot il·lit, ve·'et gul·lot tach·tit. f

16u·ve·nei kei·ni cho·ten mo·sheh a·lu me·'ir hat·te·ma·rim et-be·nei ye·hu·dah, mid·bar ye·hu·dah, a·sher be·ne·gev a·rad; vai·ye·lech vai·ye·shev et-ha·'am. 17vai·ye·lech ye·hu·dah et-shim·'o·vn a·chiv, vai·yak·ku et-hak·ke·na·'a·ni yo·v·shev tze·fat; vai·ya·cha·ri·mu o·v·tah, vai·yik·ra et-shem-ha·'ir cha·re·mah. 18vai·yil·kod ye·hu·dah et-az·zah ve·'et-ge·vu·lah, ve·'et-ash·ke·lo·vn ve·'et-ge·vu·lah; ve·'et-ek·ro·vn ve·'et-ge·vu·lah. 19vay·hi ha·shem et-ye·hu·dah, vai·yo·resh et-ha·har; ki lo le·ho·v·rish et-yo·she·vei ha·'e·mek, ki-re·chev bar·zel la·hem. 20vai·yit·te·nu le·cha·lev et-chev·ro·vn, ka·'a·sher dib·ber mo·sheh; vai·yo·v·resh mi·sham, et-she·lo·shah be·nei ha·'a·nak. 21ve·'et-hay·vu·si yo·shev ye·ru·sha·lim, lo ho·v·ri·shu be·nei vin·ya·min; vai·ye·shev hay·vu·si et-be·nei vin·ya·min bi·ru·sha·lim, ad hai·yo·vm haz·zeh. s

22vai·ya·'a·lu veit-yo·v·sef gam-hem beit-el; va·shem im·mam. 23vai·ya·ti·ru veit-yo·v·sef be·veit-el; ve·shem-ha·'ir le·fa·nim luz. 24vai·yir·'u ha·sho·me·rim, ish yo·v·tze min-ha·'ir; vai·yo·me·ru lov har·'e·nu na et-me·vo·v ha·'ir, ve·'a·si·nu im·me·cha cha·sed. 25vai·yar·'em et-me·vo·v ha·'ir, vai·yak·ku et-ha·'ir le·fi-cha·rev; ve·'et-ha·'ish ve·'et-kol-mish·pach·tov shil·le·chu. 26vai·ye·lech ha·'ish, e·retz ha·chit·tim; vai·yi·ven ir vai·yik·ra she·mah luz, hu she·mah, ad hai·yo·vm haz·zeh. f

27ve·lo-ho·v·rish me·na·sheh et-beit-she·'an ve·'et-be·no·v·tei·ha ve·'et-ta'·nach ve·'et-be·no·tei·ha ve·'et- yo·shev ch yo·she·vei k do·vr ve·'et-be·no·v·tei·ha ve·'et-yo·vsh·vei yiv·le·'am ve·'et-be·no·tei·ha, ve·'et-yo·vsh·vei me·gid·dov ve·'et-be·no·v·tei·ha; vai·yo·v·'el hak·ke·na·'a·ni, la·she·vet ba·'a·retz haz·zot. 28vay·hi ki-cha·zak yis·ra·'el, vai·ya·sem et-hak·ke·na·'a·ni la·mas; ve·ho·v·reish lo ho·v·ri·shov. s

29ve·'ef·ra·yim lo ho·v·rish, et-hak·ke·na·'a·ni hai·yo·v·shev be·ga·zer; vai·ye·shev hak·ke·na·'a·ni be·kir·bov be·ga·zer. f

30ze·vu·lun lo ho·v·rish et-yo·vsh·vei kit·ro·vn, ve·'et-yo·vsh·vei na·ha·lol; vai·ye·shev hak·ke·na·'a·ni be·kir·bov, vai·yih·yu la·mas. s

31a·sher lo ho·v·rish et-yo·she·vei ak·kov, ve·'et-yo·vsh·vei tzi·do·vn; ve·'et-ach·lav ve·'et-ach·ziv ve·'et-chel·bah, ve·'et-a·fik ve·'et-re·chov. 32vai·ye·shev ha·'a·she·ri, be·ke·rev hak·ke·na·'a·ni yo·she·vei ha·'a·retz; ki lo ho·v·ri·shov. s

33naf·ta·li lo-ho·v·rish et-yo·she·vei veit-she·mesh ve·'et-yo·she·vei veit-a·nat, vai·ye·shev be·ke·rev hak·ke·na·'a·ni yo·she·vei ha·'a·retz; ve·yo·she·vei veit-she·mesh u·veit a·nat, hai·u la·hem la·mas. s

34vai·yil·cha·tzu ha·'e·mo·ri et-be·nei-dan ha·ha·rah; ki-lo ne·ta·nov la·re·det la·'e·mek. 35vai·yo·v·'el ha·'e·mo·ri la·she·vet be·har-che·res, be·'ai·ya·lo·vn u·ve·sha·'al·vim; vat·tich·bad yad beit-yo·v·sef, vai·yih·yu la·mas. 36u·ge·vul ha·'e·mo·ri, mim·ma·'a·leh ak·rab·bim; me·has·se·la va·ma·'e·lah. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Joshua 24
Top of Page
Top of Page