Joshua 22
Hebrew OT: WLC Transliterated

1az yik·ra ye·ho·v·shu·a', la·r·'u·ve·ni ve·lag·ga·di; ve·la·cha·tzi mat·teh me·na·sheh. 2vai·yo·mer a·lei·hem, at·tem she·mar·tem, et kol-a·sher tziv·vah et·chem, mo·sheh e·ved ha·shem; vat·tish·me·'u ve·ko·v·li, le·chol a·sher-tziv·vi·ti et·chem. 3lo-a·zav·tem et-a·chei·chem zeh ya·mim rab·bim, ad hai·yo·vm haz·zeh; u·she·mar·tem et-mish·me·ret mitz·vat ha·shem e·lo·hei·chem. 4ve·'at·tah he·ni·ach ha·shem e·lo·hei·chem la·'a·chei·chem, ka·'a·sher dib·ber la·hem; ve·'at·tah pe·nu u·le·chu la·chem le·'a·ho·lei·chem el-e·retz a·chuz·zat·chem, a·sher na·tan la·chem mo·sheh e·ved ha·shem, be·'e·ver hai·yar·den. 5rak shim·ru me·'od la·'a·so·vt et-ham·mitz·vah ve·'et-hat·to·v·rah a·sher tziv·vah et·chem mo·sheh e·ved-ha·shem le·'a·ha·vah et-ha·shem e·lo·hei·chem ve·la·le·chet be·chol-de·ra·chav ve·lish·mor mitz·vo·tav u·le·da·ve·kah-vov; u·le·'a·ve·dov be·chol-le·vav·chem u·ve·chol-naf·she·chem. 6vay·va·re·chem ye·ho·v·shu·a'; vay·shal·le·chem, vai·ye·le·chu el-a·ho·lei·hem. s

7ve·la·cha·tzi she·vet ham·na·sheh na·tan mo·sheh bab·ba·shan u·le·chetz·yov na·tan ye·ho·v·shu·a' im-a·chei·hem, me·'e·ver ch be·'e·ver k hai·yar·den yam·mah; ve·gam ki shil·le·cham ye·ho·v·shu·a' el-a·ho·lei·hem vay·va·ra·chem. 8vai·yo·mer a·lei·hem le·mor bin·cha·sim rab·bim shu·vu el-a·ho·lei·chem u·ve·mik·neh rav-me·'od, be·che·sef u·ve·za·hav u·vin·cho·shet u·ve·var·zel u·vis·la·mo·vt har·beh me·'od; chil·ku she·lal-o·ye·vei·chem im-a·chei·chem. f 9vai·ya·shu·vu vai·ye·le·chu be·nei-re·'u·ven u·ve·nei-gad va·cha·tzi she·vet ham·na·sheh me·'et be·nei yis·ra·'el, mi·shi·loh a·sher be·'e·retz-ke·na·'an; la·le·chet el-e·retz hag·gil·'ad el-e·retz a·chuz·za·tam a·sher no·cha·zu-vah, al-pi ha·shem be·yad-mo·sheh.

10vai·ya·vo·'u el-ge·li·lo·vt hai·yar·den, a·sher be·'e·retz ke·na·'an; vai·yiv·nu ve·nei-re·'u·ven u·ve·nei-gad va·cha·tzi she·vet ham·na·sheh sham miz·be·ach al-hai·yar·den, miz·be·ach ga·do·vl le·mar·'eh. 11vai·yish·me·'u ve·nei-yis·ra·'el le·mor; hin·neh va·nu ve·nei-re·'u·ven u·ve·nei-gad va·cha·tzi she·vet ham·na·sheh et-ham·miz·be·ach el-mul e·retz ke·na·'an, el-ge·li·lo·vt hai·yar·den, el-e·ver be·nei yis·ra·'el. 12vai·yish·me·'u be·nei yis·ra·'el; vai·yik·ka·ha·lu kol-a·dat be·nei-yis·ra·'el shi·loh, la·'a·lo·vt a·lei·hem la·tza·va. f

13vai·yish·le·chu ve·nei-yis·ra·'el el-be·nei-re·'u·ven ve·'el-be·nei-gad ve·'el-cha·tzi she·vet-me·na·sheh el-e·retz hag·gil·'ad; et-pi·ne·chas ben-el·'a·zar hak·ko·hen. 14va·'a·sa·rah ne·si·'im im·mov, na·si e·chad na·si e·chad le·veit av, le·chol mat·to·vt yis·ra·'el; ve·'ish rosh beit-a·vo·v·tam hem·mah le·'al·fei yis·ra·'el. 15vai·ya·vo·'u el-be·nei-re·'u·ven ve·'el-be·nei-gad ve·'el-cha·tzi she·vet-me·na·sheh el-e·retz hag·gil·'ad; vay·dab·be·ru it·tam le·mor. 16koh a·me·ru kol a·dat ha·shem mah-ham·ma·'al haz·zeh a·sher me·'al·tem be·lo·hei yis·ra·'el, la·shuv hai·yo·vm, me·'a·cha·rei ha·shem; biv·no·vt·chem la·chem miz·be·ach, lim·ra·de·chem hai·yo·vm ba·shem. 17ham·'at-la·nu et-a·von pe·'o·vr, a·sher lo-hit·ta·har·nu mim·men·nu, ad hai·yo·vm haz·zeh; vay·hi han·ne·gef ba·'a·dat ha·shem. 18ve·'at·tem ta·shu·vu hai·yo·vm, me·'a·cha·rei ha·shem; ve·ha·yah at·tem tim·re·du hai·yo·vm ba·shem, u·ma·char el-kol-a·dat yis·ra·'el yik·tzof. 19ve·'ach im-te·me·'ah e·retz a·chuz·zat·chem iv·ru la·chem el-e·retz a·chuz·zat ha·shem a·sher sha·chan-sham mish·kan ha·shem, ve·he·'a·cha·zu be·to·v·che·nu; u·va·shem al-tim·ro·du ve·'o·ta·nu el-tim·ro·du, biv·no·te·chem la·chem miz·be·ach, mib·bal·'a·dei, miz·bach ha·shem e·lo·hei·nu. 20ha·lo·v a·chan ben-ze·rach ma·'al ma·'al ba·che·rem, ve·'al-kol-a·dat yis·ra·'el ha·yah ka·tzef; ve·hu ish e·chad, lo ga·va ba·'a·vo·nov. f

21vai·ya·'a·nu be·nei-re·'u·ven u·ve·nei-gad, va·cha·tzi she·vet ham·na·sheh; vay·dab·be·ru, et-ra·shei al·fei yis·ra·'el. 22el e·lo·him ha·shem el e·lo·him ha·shem hu yo·de·a', ve·yis·ra·'el hu ye·da; im-be·me·red ve·'im-be·ma·'al ba·shem, al-to·v·shi·'e·nu hai·yo·vm haz·zeh. 23liv·no·vt la·nu miz·be·ach, la·shuv me·'a·cha·rei ha·shem; ve·'im-le·ha·'a·lo·vt a·lav o·v·lah u·min·chah ve·'im-la·'a·so·vt a·lav ziv·chei she·la·mim, ha·shem hu ye·vak·kesh. 24ve·'im-lo mid·de·'a·gah mid·da·var, a·si·nu et-zot le·mor; ma·char yo·me·ru ve·nei·chem le·va·nei·nu le·mor, mah-la·chem ve·la·shem e·lo·hei yis·ra·'el. 25u·ge·vul na·tan-ha·shem bei·ne·nu u·vei·nei·chem be·nei-re·'u·ven u·ve·nei-gad et-hai·yar·den, ein-la·chem che·lek ba·shem; ve·hish·bi·tu ve·nei·chem et-ba·nei·nu, le·vil·ti ye·ro et-ha·shem.

26van·no·mer na·'a·seh-na la·nu, liv·no·vt et-ham·miz·be·ach; lo le·'o·v·lah ve·lo le·za·vach. 27ki ed hu bei·nei·nu u·vei·nei·chem u·vein do·ro·v·tei·nu a·cha·rei·nu la·'a·vod et-a·vo·dat ha·shem le·fa·nav, be·'o·lo·v·tei·nu u·viz·va·chei·nu u·vish·la·mei·nu; ve·lo-yo·me·ru ve·nei·chem ma·char le·va·nei·nu, ein-la·chem che·lek ba·shem. 28van·no·mer ve·ha·yah ki-yo·me·ru e·lei·nu ve·'el-do·ro·tei·nu ma·char; ve·'a·mar·nu re·'u et-tav·nit miz·bach ha·shem a·sher-a·su a·vo·v·tei·nu lo le·'o·v·lah ve·lo le·ze·vach, ki-ed hu, bei·nei·nu u·vei·nei·chem. 29cha·li·lah la·nu mim·men·nu lim·rod ba·shem ve·la·shuv hai·yo·vm me·'a·cha·rei ha·shem, liv·no·vt miz·be·ach, le·'o·lah le·min·chah u·le·za·vach; mil·le·vad miz·bach ha·shem e·lo·hei·nu, a·sher lif·nei mish·ka·nov. f

30vai·yish·ma pi·ne·chas hak·ko·hen u·ne·si·'ei ha·'e·dah ve·ra·shei al·fei yis·ra·'el a·sher it·tov, et-had·de·va·rim, a·sher dib·be·ru be·nei-re·'u·ven u·ve·nei-gad u·ve·nei me·na·sheh; vai·yi·tav be·'ei·nei·hem. 31vai·yo·mer pi·ne·chas ben-el·'a·zar hak·ko·hen el-be·nei-re·'u·ven ve·'el-be·nei-gad ve·'el-be·nei me·na·sheh hai·yo·vm ya·da'·nu ki-ve·to·v·che·nu ha·shem, a·sher lo-me·'al·tem ba·shem ham·ma·'al haz·zeh; az hi·tzal·tem et-be·nei yis·ra·'el mi·yad ha·shem.

32vai·ya·shav pi·ne·chas ben-el·'a·zar hak·ko·hen ve·han·ne·si·'im me·'et be·nei-re·'u·ven u·me·'et be·nei-gad me·'e·retz hag·gil·'ad el-e·retz ke·na·'an el-be·nei yis·ra·'el; vai·ya·shi·vu o·v·tam da·var. 33vai·yi·tav had·da·var be·'ei·nei be·nei yis·ra·'el, vay·va·ra·chu e·lo·him be·nei yis·ra·'el; ve·lo a·me·ru la·'a·lo·vt a·lei·hem la·tza·va, le·sha·chet et-ha·'a·retz, a·sher be·nei-re·'u·ven u·ve·nei-gad yo·she·vim bah. 34vai·yik·re·'u be·nei-re·'u·ven u·ve·nei-gad lam·miz·be·ach; ki ed hu bei·no·tei·nu, ki ha·shem ha·'e·lo·him. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Joshua 21
Top of Page
Top of Page