Genesis 18
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·ye·ra e·lav ha·shem, be·'e·lo·nei mam·re; ve·hu yo·shev pe·tach-ha·'o·hel ke·chom hai·yo·vm. 2vai·yis·sa ei·nav vai·yar·, ve·hin·neh she·lo·shah a·na·shim, ni·tza·vim a·lav; vai·yar· vai·ya·ratz lik·ra·tam mip·pe·tach ha·'o·hel, vai·yish·ta·chu a·re·tzah. 3vai·yo·mar; a·do·nai im-na ma·tza·ti chen be·'ei·nei·cha, al-na ta·'a·vor me·'al av·de·cha. 4yuk·kach-na me·'at-ma·yim, ve·ra·cha·tzu rag·lei·chem; ve·hi·sha·'a·nu ta·chat ha·'etz. 5ve·'ek·chah fat-le·chem ve·sa·'a·du lib·be·chem a·char ta·'a·vo·ru, ki-al-ken a·var·tem al-av·de·chem; vai·yo·me·ru, ken ta·'a·seh ka·'a·sher dib·bar·ta. 6vay·ma·her av·ra·ham ha·'o·he·lah el-sa·rah; vai·yo·mer ma·ha·ri she·losh se·'im ke·mach so·let, lu·shi va·'a·si u·go·vt. 7ve·'el-hab·ba·kar ratz av·ra·ham; vai·yik·kach ben-ba·kar rach va·to·vv vai·yit·ten el-han·na·'ar, vay·ma·her la·'a·so·vt o·tov. 8vai·yik·kach chem·'ah ve·cha·lav u·ven-hab·ba·kar a·sher a·sah, vai·yit·ten lif·nei·hem; ve·hu-o·med a·lei·hem ta·chat ha·'etz vai·yo·che·lu.

9vai·yo·me·ru e·lav, ai·yeh sa·rah ish·te·cha; vai·yo·mer hin·neh va·'o·hel. 10vai·yo·mer sho·vv a·shuv e·lei·cha ka·'et chai·yah, ve·hin·neh-ven le·sa·rah ish·te·cha; ve·sa·rah sho·ma·'at pe·tach ha·'o·hel ve·hu a·cha·rav. 11ve·'av·ra·ham ve·sa·rah ze·ke·nim, ba·'im bai·ya·mim; cha·dal lih·yo·vt le·sa·rah, o·rach kan·na·shim. 12vat·titz·chak sa·rah be·kir·bah le·mor; a·cha·rei ve·lo·ti ha·ye·tah-li ed·nah, va·do·ni za·ken. 13vai·yo·mer ha·shem el-av·ra·ham; lam·mah zeh tza·cha·kah sa·rah le·mor ha·'af um·nam e·led va·'a·ni za·kan·ti. 14ha·yip·pa·le me·ha·shem da·var; lam·mo·v·'ed a·shuv e·lei·cha ka·'et chai·yah u·le·sa·rah ven. 15vat·te·cha·chesh sa·rah le·mor lo tza·chak·ti ki ya·re·'ah; vai·yo·mer lo ki tza·cha·ke·te.

16vai·ya·ku·mu mi·sham ha·'a·na·shim, vai·yash·ki·fu al-pe·nei se·dom; ve·'av·ra·ham, ho·lech im·mam le·shal·le·cham. 17va·shem a·mar; ham·chas·seh a·ni me·'av·ra·ham, a·sher a·ni o·seh. 18ve·'av·ra·ham, ha·yov yih·yeh le·go·vy ga·do·vl ve·'a·tzum; ve·niv·re·chu vov, kol go·v·yei ha·'a·retz. 19ki ye·da'·tiv le·ma·'an a·sher ye·tzav·veh et-ba·nav ve·'et-bei·tov a·cha·rav, ve·sha·me·ru de·rech ha·shem, la·'a·so·vt tze·da·kah u·mish·pat; le·ma·'an ha·vi ha·shem al-av·ra·ham, et a·sher-dib·ber a·lav. 20vai·yo·mer ha·shem, za·'a·kat se·dom va·'a·mo·rah ki-rab·bah; ve·chat·ta·tam, ki cha·ve·dah me·'od. 21e·ra·dah-na ve·'er·'eh, hak·ke·tza·'a·ka·tah hab·ba·'ah e·lai a·su ka·lah; ve·'im-lo e·da·'ah.

22vai·yif·nu mi·sham ha·'a·na·shim, vai·ye·le·chu se·do·mah; ve·'av·ra·ham, o·v·den·nu o·med lif·nei ha·shem. 23vai·yig·gash av·ra·ham vai·yo·mar; ha·'af tis·peh, tzad·dik im-ra·sha. 24u·lai yesh cha·mi·shim tzad·di·kim be·to·vch ha·'ir; ha·'af tis·peh ve·lo-tis·sa lam·ma·ko·vm, le·ma·'an cha·mi·shim ha·tzad·di·kim a·sher be·kir·bah. 25cha·li·lah le·cha me·'a·sot kad·da·var haz·zeh le·ha·mit tzad·dik im-ra·sha, ve·ha·yah cha·tzad·dik ka·ra·sha; cha·li·lah lach, ha·sho·fet kol-ha·'a·retz, lo ya·'a·seh mish·pat. 26vai·yo·mer ha·shem, im-em·tza vis·dom cha·mi·shim tzad·di·kim be·to·vch ha·'ir; ve·na·sa·ti le·chol-ham·ma·ko·vm ba·'a·vu·ram. 27vai·ya·'an av·ra·ham vai·yo·mar; hin·neh-na ho·v·'al·ti le·dab·ber el-a·do·nai, ve·'a·no·chi a·far va·'e·fer. 28u·lai yach·se·run cha·mi·shim ha·tzad·di·kim cha·mi·shah, ha·tash·chit ba·cha·mi·shah et-kol-ha·'ir; vai·yo·mer lo ash·chit, im-em·tza sham, ar·ba·'im va·cha·mi·shah. 29vai·yo·sef o·vd le·dab·ber e·lav vai·yo·mar, u·lai yim·ma·tze·'un sham ar·ba·'im; vai·yo·mer lo e·'e·seh, ba·'a·vur ha·'ar·ba·'im. 30vai·yo·mer al-na yi·char la·do·nai va·'a·dab·be·rah, u·lai yim·ma·tze·'un sham she·lo·shim; vai·yo·mer lo e·'e·seh, im-em·tza sham she·lo·shim. 31vai·yo·mer hin·neh-na ho·v·'al·ti le·dab·ber el-a·do·nai, u·lai yim·ma·tze·'un sham es·rim; vai·yo·mer lo ash·chit, ba·'a·vur ha·'es·rim. 32vai·yo·mer al-na yi·char la·do·nai va·'a·dab·be·rah ach-hap·pa·'am, u·lai yim·ma·tze·'un sham a·sa·rah; vai·yo·mer lo ash·chit, ba·'a·vur ha·'a·sa·rah. 33vai·ye·lech ha·shem, ka·'a·sher kil·lah, le·dab·ber el-av·ra·ham; ve·'av·ra·ham shav lim·ko·mov.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Genesis 17
Top of Page
Top of Page