Ecclesiastes 2
Hebrew OT: WLC Transliterated

1a·mar·ti a·ni be·lib·bi, le·chah-na a·nas·se·chah ve·sim·chah u·re·'eh ve·to·vv; ve·hin·neh gam-hu ha·vel. 2lis·cho·vk a·mar·ti me·ho·v·lal; u·le·sim·chah mah-zoh o·sah. 3tar·ti ve·lib·bi, lim·sho·vch bai·ya·yin et-be·sa·ri; ve·lib·bi no·heg ba·cha·che·mah ve·le·'e·choz be·sich·lut, ad a·sher-er·'eh ei-zeh to·vv liv·nei ha·'a·dam a·sher ya·'a·su ta·chat ha·sha·ma·yim, mis·par ye·mei chai·yei·hem. 4hig·dal·ti ma·'a·sai; ba·ni·ti li bat·tim, na·ta'·ti li ke·ra·mim. 5a·si·ti li, gan·no·vt u·far·de·sim; ve·na·ta'·ti va·hem etz kol-pe·ri. 6a·si·ti li be·re·cho·vt ma·yim; le·hash·ko·vt me·hem, ya·'ar tzo·v·me·ach e·tzim. 7ka·ni·ti a·va·dim u·she·fa·cho·vt, u·ve·nei-va·yit ha·yah li; gam mik·neh va·kar va·tzon har·beh ha·yah li, mik·kol she·hai·u le·fa·nai bi·ru·sha·lim. 8ka·nas·ti li gam-ke·sef ve·za·hav, u·se·gul·lat me·la·chim ve·ham·me·di·no·vt; a·si·ti li sha·rim ve·sha·ro·vt ve·ta·'a·nu·got be·nei ha·'a·dam shid·dah ve·shid·do·vt.

9ve·ga·dal·ti ve·ho·v·saf·ti, mik·kol she·ha·yah le·fa·nai bi·ru·sha·lim; af cha·che·ma·ti a·me·dah li. 10ve·chol a·sher sha·'a·lu ei·nai, lo a·tzal·ti me·hem; lo-ma·na'·ti et-lib·bi mik·kol-sim·chah ki-lib·bi sa·me·ach mik·kol-a·ma·li, ve·zeh-ha·yah chel·ki mik·kol-a·ma·li. 11u·fa·ni·ti a·ni be·chol-ma·'a·sai she·'a·su ya·dai, u·ve·'a·mal she·'a·mal·ti la·'a·so·vt; ve·hin·neh hak·kol he·vel u·re·'ut ru·ach, ve·'ein yit·ro·vn ta·chat ha·sha·mesh.

12u·fa·ni·ti a·ni lir·'o·vt cha·che·mah, ve·ho·v·le·lo·vt ve·sich·lut; ki meh ha·'a·dam shei·ya·vo·v a·cha·rei ham·me·lech, et a·sher-ke·var a·su·hu. 13ve·ra·'i·ti a·ni, shei·yesh yit·ro·vn la·cha·che·mah min-has·sich·lut; ki·te·ro·vn ha·'o·vr min-ha·cho·shech. 14he·cha·cham ei·nav be·ro·shov, ve·hak·ke·sil ba·cho·shech ho·v·lech; ve·ya·da'·ti gam-a·ni, shem·mik·reh e·chad yik·reh et-kul·lam. 15ve·'a·mar·ti a·ni be·lib·bi ke·mik·reh hak·ke·sil gam-a·ni yik·re·ni, ve·lam·mah cha·cham·ti a·ni az yo·v·ter; ve·dib·bar·ti ve·lib·bi, sheg·gam-zeh ha·vel. 16ki ein zich·ro·vn le·cha·cham im-hak·ke·sil le·'o·v·lam; be·shek·ke·var hai·ya·mim hab·ba·'im hak·kol nish·kach, ve·'eich ya·mut he·cha·cham im-hak·ke·sil. 17ve·sa·ne·ti et-ha·chai·yim, ki ra a·lai ham·ma·'a·seh, shen·na·'a·sah ta·chat ha·sha·mesh; ki-hak·kol he·vel u·re·'ut ru·ach.

18ve·sa·ne·ti a·ni et-kol-a·ma·li, she·'a·ni a·mel ta·chat ha·sha·mesh; she·'an·ni·chen·nu, la·'a·dam shei·yih·yeh a·cha·rai. 19u·mi yo·v·de·a' he·cha·cham yih·yeh ov sa·chol, ve·yish·lat be·chol-a·ma·li, she·'a·mal·ti ve·she·cha·cham·ti ta·chat ha·sha·mesh; gam-zeh ha·vel. 20ve·sab·bo·v·ti a·ni le·ya·'esh et-lib·bi; al kol-he·'a·mal, she·'a·mal·ti ta·chat ha·sha·mesh. 21ki-yesh a·dam she·'a·ma·lov be·cha·che·mah u·ve·da·'at u·ve·chish·ro·vn; u·le·'a·dam shel·lo a·mal-bov yit·te·nen·nu chel·kov, gam-zeh he·vel ve·ra·'ah rab·bah. 22ki meh-ho·veh la·'a·dam be·chol-a·ma·lov, u·ve·ra'·yo·vn lib·bov; she·hu a·mel ta·chat ha·sha·mesh. 23ki chol-ya·mav mach·'o·vim va·cha·'as in·ya·nov, gam-bal·lay·lah lo-sha·chav lib·bov; gam-zeh he·vel hu.

24ein-to·vv ba·'a·dam shei·yo·chal ve·sha·tah, ve·her·'ah et-naf·shov to·vv ba·'a·ma·lov; gam-zoh ra·'i·ti a·ni, ki mi·yad ha·'e·lo·him hi. 25ki mi yo·chal u·mi ya·chush chutz mim·men·ni. 26ki le·'a·dam shet·to·vv le·fa·nav, na·tan cha·che·mah ve·da·'at ve·sim·chah; ve·la·cho·v·te na·tan in·yan le·'e·so·vf ve·lich·no·vs la·tet le·to·vv lif·nei ha·'e·lo·him, gam-zeh he·vel u·re·'ut ru·ach.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Ecclesiastes 1
Top of Page
Top of Page