Ecclesiastes 3
Hebrew OT: WLC Transliterated

1lak·kol ze·man; ve·'et le·chol-che·fetz ta·chat ha·sha·ma·yim. s

2et la·le·det ve·'et la·mut; et la·ta·'at, ve·'et la·'a·ko·vr na·tu·a'.

3et la·ha·ro·vg ve·'et lir·po·v, et lif·ro·vtz ve·'et liv·no·vt.

4et liv·ko·vt ve·'et lis·cho·vk, et se·fo·vd ve·'et re·ko·vd.

5et le·hash·lich a·va·nim, ve·'et ke·no·vs a·va·nim; et la·cha·vo·vk, ve·'et lir·chok me·chab·bek.

6et le·vak·kesh ve·'et le·'ab·bed, et lish·mo·vr ve·'et le·hash·lich.

7et lik·ro·v·a' ve·'et lit·po·vr, et la·cha·sho·vt ve·'et le·dab·ber.

8et le·'e·hov ve·'et lis·no, et mil·cha·mah ve·'et sha·lo·vm. s

9mah-yit·ro·vn ha·'o·v·seh, ba·'a·sher hu a·mel. 10ra·'i·ti et-ha·'in·yan a·sher na·tan e·lo·him liv·nei ha·'a·dam la·'a·no·vt bov.

11et-hak·kol a·sah ya·feh ve·'it·tov; gam et-ha·'o·lam na·tan be·lib·bam, mib·be·li a·sher lo-yim·tza ha·'a·dam et-ham·ma·'a·seh a·sher-a·sah ha·'e·lo·him me·rosh ve·'ad-so·vf.

12ya·da'·ti ki ein to·vv bam; ki im-lis·mo·v·ach, ve·la·'a·so·vt to·vv be·chai·yav. 13ve·gam kol-ha·'a·dam shei·yo·chal ve·sha·tah, ve·ra·'ah to·vv be·chol-a·ma·lov; mat·tat e·lo·him hi. 14ya·da'·ti ki kol-a·sher ya·'a·seh ha·'e·lo·him hu yih·yeh le·'o·v·lam, a·lav ein le·ho·v·sif, u·mim·men·nu ein lig·ro·a'; ve·ha·'e·lo·him a·sah, shei·yir·'u mil·le·fa·nav. 15mah-she·ha·yah ke·var hu, va·'a·sher lih·yo·vt ke·var ha·yah; ve·ha·'e·lo·him ye·vak·kesh et-nir·daf.

16ve·'o·vd ra·'i·ti ta·chat ha·sha·mesh; me·ko·vm ham·mish·pat sham·mah ha·re·sha, u·me·ko·vm ha·tze·dek sham·mah ha·ra·sha. 17a·mar·ti a·ni be·lib·bi, et-ha·tzad·dik ve·'et-ha·ra·sha, yish·pot ha·'e·lo·him; ki-et le·chol-che·fetz, ve·'al kol-ham·ma·'a·seh sham. 18a·mar·ti a·ni be·lib·bi, al-div·rat be·nei ha·'a·dam, le·va·ram ha·'e·lo·him; ve·lir·'o·vt she·hem-be·he·mah hem·mah la·hem. 19ki mik·reh ve·nei-ha·'a·dam u·mik·reh hab·be·he·mah u·mik·reh e·chad la·hem, ke·mo·vt zeh ken mo·vt zeh, ve·ru·ach e·chad lak·kol; u·mo·v·tar ha·'a·dam min-hab·be·he·mah a·yin, ki hak·kol ha·vel. 20hak·kol ho·v·lech el-ma·ko·vm e·chad; hak·kol ha·yah min-he·'a·far, ve·hak·kol shav el-he·'a·far. 21mi yo·v·de·a' ru·ach be·nei ha·'a·dam, ha·'o·lah hi le·ma·'e·lah; ve·ru·ach hab·be·he·mah, hai·yo·re·det hi le·mat·tah la·'a·retz. 22ve·ra·'i·ti ki ein to·vv me·'a·sher yis·mach ha·'a·dam be·ma·'a·sav, ki-hu chel·kov; ki mi ye·vi·'en·nu lir·'o·vt, be·meh shei·yih·yeh a·cha·rav.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Ecclesiastes 2
Top of Page
Top of Page