Ecclesiastes 4
Hebrew OT: WLC Transliterated

1ve·shav·ti a·ni va·'er·'eh et-kol-ha·'a·shu·kim, a·sher na·'a·sim ta·chat ha·sha·mesh; ve·hin·neh dim·'at ha·'a·shu·kim ve·'ein la·hem me·na·chem, u·mi·yad o·she·kei·hem ko·ach, ve·'ein la·hem me·na·chem. 2ve·shab·be·ach a·ni et-ham·me·tim shek·ke·var me·tu; min-ha·chai·yim, a·sher hem·mah chai·yim a·de·nah. 3ve·to·vv mi·she·nei·hem, et a·sher-a·den lo ha·yah; a·sher lo-ra·'ah et-ham·ma·'a·seh ha·ra, a·sher na·'a·sah ta·chat ha·sha·mesh.

4ve·ra·'i·ti a·ni et-kol-a·mal ve·'et kol-kish·ro·vn ham·ma·'a·seh, ki hi kin·'at-ish me·re·'e·hu; gam-zeh he·vel u·re·'ut ru·ach. 5hak·ke·sil cho·vek et-ya·dav, ve·'o·chel et-be·sa·rov. 6to·vv me·lo chaf na·chat; mim·me·lo cha·fe·na·yim a·mal u·re·'ut ru·ach.

7ve·shav·ti a·ni va·'er·'eh he·vel ta·chat ha·sha·mesh. 8yesh e·chad ve·'ein she·ni gam ben va·'ach ein-lov ve·'ein ketz le·chol-a·ma·lov, gam- ei·nav ch ei·nov k lo-tis·ba o·sher; u·le·mi a·ni a·mel u·me·chas·ser et-naf·shi mit·to·v·vah, gam-zeh he·vel ve·'in·yan ra hu.

9to·v·vim ha·she·na·yim min-ha·'e·chad; a·sher yesh-la·hem sa·char to·vv ba·'a·ma·lam. 10ki im-yip·po·lu, ha·'e·chad ya·kim et-cha·ve·rov; ve·'i·lov ha·'e·chad shei·yip·po·vl, ve·'ein she·ni la·ha·ki·mov. 11gam im-yish·ke·vu she·na·yim ve·cham la·hem; u·le·'e·chad eich ye·cham. 12ve·'im-yit·ke·fov ha·'e·chad, ha·she·na·yim ya·'am·du neg·dov; ve·ha·chut ham·shul·lash, lo vim·he·rah yin·na·tek.

13to·vv ye·led mis·ken ve·cha·cham; mim·me·lech za·ken u·che·sil, a·sher lo-ya·da le·hiz·za·her o·vd. 14ki-mib·beit ha·su·rim ya·tza lim·loch; ki gam be·mal·chu·tov no·v·lad rash. 15ra·'i·ti et-kol-ha·chai·yim, ham·hal·le·chim ta·chat ha·sha·mesh; im hai·ye·led ha·she·ni, a·sher ya·'a·mod tach·tav. 16ein-ketz le·chol-ha·'am le·chol a·sher-ha·yah lif·nei·hem, gam ha·'a·cha·ro·v·nim lo yis·me·chu-vov; ki-gam-zeh he·vel ve·ra'·yo·vn ru·ach.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Ecclesiastes 3
Top of Page
Top of Page