Daniel 11
Hebrew OT: WLC Transliterated

1va·'a·ni bish·nat a·chat, le·da·re·ya·vesh ham·ma·di; a·me·di le·ma·cha·zik u·le·ma·'o·vz lov. 2ve·'at·tah e·met ag·gid lach; hin·neh-o·vd she·lo·shah me·la·chim o·me·dim le·fa·ras ve·ha·re·vi·'i ya·'a·shir o·sher-ga·do·vl mik·kol, u·che·chez·ka·tov ve·'a·she·rov, ya·'ir hak·kol, et mal·chut ya·van. 3ve·'a·mad me·lech gib·bo·vr; u·ma·shal mim·shal rav, ve·'a·sah kir·tzo·v·nov. 4u·che·'a·me·dov ti·sha·ver mal·chu·tov, ve·te·chatz le·'ar·ba ru·cho·vt ha·sha·ma·yim; ve·lo le·'a·cha·ri·tov ve·lo che·ma·she·lov a·sher ma·shal, ki tin·na·tesh mal·chu·tov, ve·la·'a·che·rim mil·le·vad-el·leh.

5ve·ye·che·zak me·lech-han·ne·gev u·min-sa·rav; ve·ye·che·zak a·lav u·ma·shal, mim·shal rav mem·shal·tov. 6u·le·ketz sha·nim yit·chab·ba·ru, u·vat me·lech-han·ne·gev ta·vo·v el-me·lech ha·tza·fo·vn, la·'a·so·vt mei·sha·rim; ve·lo-ta'·tzor ko·v·ach haz·ze·ro·v·a' ve·lo ya·'a·mod u·ze·ro·'ov, ve·tin·na·ten hi u·me·vi·'ei·ha ve·hai·yo·le·dah, u·ma·cha·zi·kah ba·'it·tim. 7ve·'a·mad min·ne·tzer sha·ra·shei·ha kan·nov; ve·ya·vo el-ha·cha·yil ve·ya·vo be·ma·'o·vz me·lech ha·tza·fo·vn, ve·'a·sah va·hem ve·he·che·zik. 8ve·gam e·lo·hei·hem im-ne·si·chei·hem im-ke·lei chem·da·tam ke·sef ve·za·hav ba·she·vi ya·vi mitz·ra·yim; ve·hu sha·nim ya·'a·mod, mim·me·lech ha·tza·fo·vn. 9u·va be·mal·chut me·lech han·ne·gev, ve·shav el-ad·ma·tov.

10u·ve·nov ch u·va·nav k yit·ga·ru ve·'a·se·fu ha·mo·vn cha·ya·lim rab·bim, u·va vo·v ve·sha·taf ve·'a·var; ve·ya·shov ve·yit·ga·ru ch ve·yit·ga·reh k ad- ma·'uz·zah ch ma·'uz·zov. k 11ve·yit·mar·mar me·lech han·ne·gev, ve·ya·tza ve·nil·cham im·mov im-me·lech ha·tza·fo·vn; ve·he·'e·mid ha·mo·vn rav, ve·nit·tan he·ha·mo·vn be·ya·dov. 12ve·nis·sa he·ha·mo·vn ya·rum ch ve·ram k le·va·vov; ve·hip·pil rib·bo·'o·vt ve·lo ya·'o·vz. 13ve·shav me·lech ha·tza·fo·vn, ve·he·'e·mid ha·mo·vn, rav min-ha·ri·sho·vn; u·le·ketz ha·'it·tim sha·nim ya·vo·v vo·v, be·cha·yil ga·do·vl u·vir·chush rav.

14u·va·'it·tim ha·hem, rab·bim ya·'am·du al-me·lech han·ne·gev; u·ve·nei pa·ri·tzei am·me·cha yin·nas·se·'u le·ha·'a·mid cha·zo·vn ve·nich·sha·lu. 15ve·ya·vo me·lech ha·tza·fo·vn, ve·yish·poch so·v·la·lah, ve·la·chad ir miv·tza·ro·vt; u·ze·ro·'o·vt han·ne·gev lo ya·'a·mo·du, ve·'am miv·cha·rav, ve·'ein ko·ach la·'a·mod. 16ve·ya·'as hab·ba e·lav kir·tzo·v·nov, ve·'ein o·v·med le·fa·nav; ve·ya·'a·mod be·'e·retz-ha·tze·vi ve·cha·lah ve·ya·dov. 17ve·ya·sem pa·nav la·vo·v be·to·kef kol-mal·chu·tov vi·sha·rim im·mov ve·'a·sah; u·vat han·na·shim yit·ten-lov le·hash·chi·tah, ve·lo ta·'a·mod ve·lo-lov tih·yeh. 18ve·ya·shev ch ve·ya·sem k pa·nav le·'i·yim ve·la·chad rab·bim; ve·hish·bit ka·tzin cher·pa·tov lov, bil·ti cher·pa·tov ya·shiv lov. 19ve·ya·shev pa·nav, le·ma·'uz·zei ar·tzov; ve·nich·shal ve·na·fal ve·lo yim·ma·tze.

20ve·'a·mad al-kan·nov ma·'a·vir no·v·ges he·der mal·chut; u·ve·ya·mim a·cha·dim yi·sha·ver, ve·lo ve·'ap·pa·yim ve·lo ve·mil·cha·mah. 21ve·'a·mad al-kan·nov niv·zeh, ve·lo-na·te·nu a·lav ho·vd mal·chut; u·va ve·shal·vah, ve·he·che·zik mal·chut ba·cha·lak·lak·ko·vt. 22u·ze·ro·'o·vt ha·she·tef yi·sha·te·fu mil·le·fa·nav ve·yi·sha·ve·ru; ve·gam ne·gid be·rit. 23u·min-hit·chab·be·rut e·lav ya·'a·seh mir·mah; ve·'a·lah ve·'a·tzam bim·'at-go·vy. 24be·shal·vah u·ve·mish·man·nei me·di·nah ya·vo·v ve·'a·sah a·sher lo-a·su a·vo·tav va·'a·vo·vt a·vo·tav, biz·zah ve·sha·lal u·re·chush la·hem yiv·zo·vr; ve·'al miv·tza·rim ye·cha·shev mach·she·vo·tav ve·'ad-et. 25ve·ya·'er ko·chov u·le·va·vov al-me·lech han·ne·gev be·cha·yil ga·do·vl u·me·lech han·ne·gev yit·ga·reh lam·mil·cha·mah, be·cha·yil-ga·do·vl ve·'a·tzum ad-me·'od; ve·lo ya·'a·mod, ki-yach·she·vu a·lav ma·cha·sha·vo·vt. 26ve·'o·che·lei fat-ba·gov yish·be·ru·hu ve·chei·lov yish·to·vf; ve·na·fe·lu cha·la·lim rab·bim. 27u·she·nei·hem ham·me·la·chim le·va·vam le·me·ra, ve·'al-shul·chan e·chad ka·zav ye·dab·be·ru; ve·lo titz·lach, ki-o·vd ketz lam·mo·v·'ed. 28ve·ya·shov ar·tzov bir·chush ga·do·vl, u·le·va·vov al-be·rit ko·desh; ve·'a·sah ve·shav le·'ar·tzov.

29lam·mo·v·'ed ya·shuv u·va van·ne·gev; ve·lo-tih·yeh cha·ri·sho·nah ve·cha·'a·cha·ro·nah.

30u·va·'u vov tzi·yim kit·tim ve·nich·'ah, ve·shav ve·za·'am al-be·rit-ko·v·desh ve·'a·sah; ve·shav ve·ya·ven, al-o·ze·vei be·rit ko·desh. 31u·ze·ro·'im mim·men·nu ya·'a·mo·du; ve·chil·le·lu ham·mik·dash ham·ma·'o·vz ve·he·si·ru hat·ta·mid, ve·na·te·nu ha·shik·kutz me·sho·v·mem. 32u·mar·shi·'ei ve·rit, ya·cha·nif ba·cha·lak·ko·vt; ve·'am yo·de·'ei e·lo·hav ya·cha·zi·ku ve·'a·su. 33u·mas·ki·lei am, ya·vi·nu la·rab·bim; ve·nich·she·lu be·che·rev u·ve·le·ha·vah bish·vi u·ve·viz·zah ya·mim. 34u·ve·hik·ka·she·lam, ye·'a·ze·ru e·zer me·'at; ve·nil·vu a·lei·hem rab·bim ba·cha·lak·lak·ko·vt. 35u·min-ham·mas·ki·lim yik·ka·she·lu litz·ro·vf ba·hem u·le·va·rer ve·lal·ben ad-et ketz; ki-o·vd lam·mo·v·'ed.

36ve·'a·sah chir·tzo·v·nov ham·me·lech ve·yit·ro·v·mem ve·yit·gad·del al-kol-el, ve·'al el e·lim, ye·dab·ber nif·la·'o·vt; ve·hitz·li·ach ad-ka·lah za·'am, ki ne·che·ra·tzah ne·'e·sa·tah. 37ve·'al-e·lo·hei a·vo·tav lo ya·vin, ve·'al-chem·dat na·shim ve·'al-kol-e·lo·vh·ah lo ya·vin; ki al-kol yit·gad·dal. 38ve·le·'e·loh·ah ma·'uz·zim, al-kan·nov ye·chab·bed; ve·le·'e·lo·vh·ah a·sher lo-ye·da·'u·hu a·vo·tav ye·chab·bed be·za·hav u·ve·che·sef u·ve·'e·ven ye·ka·rah u·va·cha·mu·do·vt. 39ve·'a·sah le·miv·tze·rei ma·'uz·zim im-e·lo·vh·ah ne·char, a·sher hik·kir ch yak·kir k yar·beh cha·vo·vd; ve·him·shi·lam ba·rab·bim, va·'a·da·mah ye·chal·lek bim·chir.

40u·ve·'et ketz yit·nag·gach im·mov me·lech han·ne·gev, ve·yis·ta·'er a·lav me·lech ha·tza·fo·vn be·re·chev u·ve·fa·ra·shim, u·va·'o·ni·yo·vt rab·bo·vt; u·va va·'a·ra·tzo·vt ve·sha·taf ve·'a·var. 41u·va be·'e·retz ha·tze·vi, ve·rab·bo·vt yik·ka·she·lu; ve·'el·leh yim·ma·le·tu mi·ya·dov, e·do·vm u·mo·v·'av, ve·re·shit be·nei am·mo·vn. 42ve·yish·lach ya·dov ba·'a·ra·tzo·vt; ve·'e·retz mitz·ra·yim, lo tih·yeh lif·lei·tah. 43u·ma·shal be·mich·man·nei haz·za·hav ve·hak·ke·sef, u·ve·chol cha·mu·do·vt mitz·ra·yim; ve·lu·vim ve·chu·shim be·mitz·'a·dav. 44u·she·mu·'o·vt ye·va·ha·lu·hu, mim·miz·rach u·mi·tza·fo·vn; ve·ya·tza be·che·ma ge·do·lah, le·hash·mid u·le·ha·cha·rim rab·bim. 45ve·yit·ta a·ho·lei ap·pad·nov, bein yam·mim le·har-tze·vi-ko·desh; u·va ad-ki·tzov, ve·'ein o·v·zer lov.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Daniel 10
Top of Page
Top of Page