Nacham'yah 11
Nehemiah 11 WLC
1וישבו שרי־העם בירושלם ושאר העם הפילו גורלות להביא ׀ אחד מן־העשרה לשבת בירושלם עיר הקדש ותשע הידות בערים׃ 2ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם׃ פ

3ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה׃ 4ובירושלם ישבו מבני יהודה ומבני בנימן מבני יהודה עתיה בן־עזיה בן־זכריה בן־אמריה בן־שפטיה בן־מהללאל מבני־פרץ׃ 5ומעשיה בן־ברוך בן־כל־חזה בן־חזיה בן־עדיה בן־יויריב בן־זכריה בן־השלני ׃ 6כל־בני־פרץ הישבים בירושלם ארבע מאות ששים ושמנה אנשי־חיל׃ ס

7ואלה בני בנימן סלא בן־משלם בן־יועד בן־פדיה בן־קוליה בן־מעשיה בן־איתיאל בן־ישעיה׃ 8ואחריו גבי סלי תשע מאות עשרים ושמנה׃ 9ויואל בן־זכרי פקיד עליהם ויהודה בן־הסנואה על־העיר משנה׃ פ

10מן־הכהנים ידעיה בן־יויריב יכין׃ 11שריה בן־חלקיה בן־משלם בן־צדוק בן־מריות בן־אחיטוב נגד בית האלהים׃ 12ואחיהם עשי המלאכה לבית שמנה מאות עשרים ושנים ועדיה בן־ירחם בן־פלליה בן־אמצי בן־זכריה בן־פשחור בן־מלכיה׃ 13ואחיו ראשים לאבות מאתים ארבעים ושנים ועמשסי בן־עזראל בן־אחזי בן־משלמות בן־אמר׃ 14ואחיהם גבורי חיל מאה עשרים ושמנה ופקיד עליהם זבדיאל בן־הגדולים׃ ס

15ומן־הלוים שמעיה בן־חשוב בן־עזריקם בן־חשביה בן־בוני׃ 16ושבתי ויוזבד על־המלאכה החיצנה לבית האלהים מראשי הלוים׃ 17ומתניה בן־מיכה בן־זבדי בן־אסף ראש התחלה יהודה לתפלה ובקבקיה משנה מאחיו ועבדא בן־שמוע בן־גלל בן־ [ידיתון כ] (ידותון׃ ק) 18כל־הלוים בעיר הקדש מאתים שמנים וארבעה׃ פ

19והשוערים עקוב טלמון ואחיהם השמרים בשערים מאה שבעים ושנים׃

20ושאר ישראל הכהנים הלוים בכל־ערי יהודה איש בנחלתו׃ 21והנתינים ישבים בעפל וציחא וגשפא על־הנתינים׃ פ

22ופקיד הלוים בירושלם עזי בן־בני בן־חשביה בן־מתניה בן־מיכא מבני אסף המשררים לנגד מלאכת בית־האלהים׃ 23כי־מצות המלך עליהם ואמנה על־המשררים דבר־יום ביומו׃ 24ופתחיה בן־משיזבאל מבני־זרח בן־יהודה ליד המלך לכל־דבר לעם׃

25ואל־החצרים בשדתם מבני יהודה ישבו בקרית הארבע ובנתיה ובדיבן ובנתיה וביקבצאל וחצריה׃ 26ובישוע ובמולדה ובבית פלט׃ 27ובחצר שועל ובבאר שבע ובנתיה׃ 28ובצקלג ובמכנה ובבנתיה׃ 29ובעין רמון ובצרעה ובירמות׃ 30זנח עדלם וחצריהם לכיש ושדתיה עזקה ובנתיה ויחנו מבאר־שבע עד־גיא־הנם׃ 31ובני בנימן מגבע מכמש ועיה ובית־אל ובנתיה׃ 32ענתות נב ענניה׃ 33חצור ׀ רמה גתים׃ 34חדיד צבעים נבלט׃ 35לד ואונו גי החרשים׃ 36ומן־הלוים מחלקות יהודה לבנימין׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Nehemiah 10
Top of Page
Top of Page