Nacham'yah 10
Nehemiah 10 WLC
1ועל החתומים נחמיה התרשתא בן־חכליה וצדקיה׃ 2שריה עזריה ירמיה׃ 3פשחור אמריה מלכיה׃ 4חטוש שבניה מלוך׃ 5חרם מרמות עבדיה׃ 6דניאל גנתון ברוך׃ 7משלם אביה מימן׃ 8מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים׃ ס 9והלוים וישוע בן־אזניה בנוי מבני חנדד קדמיאל׃ 10ואחיהם שבניה הודיה קליטא פלאיה חנן׃ 11מיכא רחוב חשביה׃ 12זכור שרביה שבניה׃ 13הודיה בני בנינו׃ ס 14ראשי העם פרעש פחת מואב עילם זתוא בני׃ 15בני עזגד בבי׃ 16אדניה בגוי עדין׃ 17אטר חזקיה עזור׃ 18הודיה חשם בצי׃ 19חריף ענתות [נובי כ] (ניבי׃ ק) 20מגפיעש משלם חזיר׃ 21משיזבאל צדוק ידוע׃ 22פלטיה חנן עניה׃ 23הושע חנניה חשוב׃ 24הלוחש פלחא שובק׃ 25רחום חשבנה מעשיה׃ 26ואחיה חנן ענן׃ 27מלוך חרם בענה׃

28ושאר העם הכהנים הלוים השוערים המשררים הנתינים וכל־הנבדל מעמי הארצות אל־תורת האלהים נשיהם בניהם ובנתיהם כל יודע מבין׃ 29מחזיקים על־אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד־האלהים ולשמור ולעשות את־כל־מצות יהוה אדנינו ומשפטיו וחקיו׃ 30ואשר לא־נתן בנתינו לעמי הארץ ואת־בנתיהם לא נקח לבנינו׃ 31ועמי הארץ המביאים את־המקחות וכל־שבר ביום השבת למכור לא־נקח מהם בשבת וביום קדש ונטש את־השנה השביעית ומשא כל־יד׃

32והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלשית השקל בשנה לעבדת בית אלהינו׃ 33ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החדשים למועדים ולקדשים ולחטאות לכפר על־ישראל וכל מלאכת בית־אלהינו׃ ס

34והגורלות הפלנו על־קרבן העצים הכהנים הלוים והעם להביא לבית אלהינו לבית־אבתינו לעתים מזמנים שנה בשנה לבער על־מזבח יהוה אלהינו ככתוב בתורה׃ 35ולהביא את־בכורי אדמתנו ובכורי כל־פרי כל־עץ שנה בשנה לבית יהוה׃ 36ואת־בכרות בנינו ובהמתינו ככתוב בתורה ואת־בכורי בקרינו וצאנינו להביא לבית אלהינו לכהנים המשרתים בבית אלהינו׃ 37ואת־ראשית עריסתינו ותרומתינו ופרי כל־עץ תירוש ויצהר נביא לכהנים אל־לשכות בית־אלהינו ומעשר אדמתנו ללוים והם הלוים המעשרים בכל ערי עבדתנו׃ 38והיה הכהן בן־אהרן עם־הלוים בעשר הלוים והלוים יעלו את־מעשר המעשר לבית אלהינו אל־הלשכות לבית האוצר׃ 39כי אל־הלשכות יביאו בני־ישראל ובני הלוי את־תרומת הדגן התירוש והיצהר ושם כלי המקדש והכהנים המשרתים והשוערים והמשררים ולא נעזב את־בית אלהינו׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Nehemiah 9
Top of Page
Top of Page