Dani'el 7
Daniel 7 WLC
1בשנת חדה לבלאשצר מלך בבל דניאל חלם חזה וחזוי ראשה על־משכבה באדין חלמא כתב ראש מלין אמר׃ 2ענה דניאל ואמר חזה הוית בחזוי עם־ליליא וארו ארבע רוחי שמיא מגיחן לימא רבא׃ 3וארבע חיון רברבן סלקן מן־ימא שנין דא מן־דא׃ 4קדמיתא כאריה וגפין די־נשר לה חזה הוית עד די־מריטו גפיה ונטילת מן־ארעא ועל־רגלין כאנש הקימת ולבב אנש יהיב לה׃ 5וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב ולשטר־חד הקמת ותלת עלעין בפמה בין [שניה כ] (שנה ק) וכן אמרין לה קומי אכלי בשר שגיא׃ 6באתר דנה חזה הוית וארו אחרי כנמר ולה גפין ארבע די־עוף על־ [גביה כ] (גבה ק) וארבעה ראשין לחיותא ושלטן יהיב לה׃ 7באתר דנה חזה הוית בחזוי ליליא וארו חיוה [רביעיה כ] (רביעאה ק) דחילה ואימתני ותקיפא יתירא ושנין די־פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא [ברגליה כ] (ברגלה ק) רפסה והיא משניה מן־כל־חיותא די קדמיה וקרנין עשר לה׃ 8משתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה סלקת [ביניהון כ] (ביניהן ק) ותלת מן־קרניא קדמיתא [אתעקרו כ] (אתעקרה ק) מן־ [קדמיה כ] (קדמה ק) ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא־דא ופם ממלל רברבן׃

9חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה ׀ כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא כרסיה שביבין די־נור גלגלוהי נור דלק׃

10נהר די־נור נגד ונפק מן־קדמוהי אלף [אלפים כ] (אלפין ק) ישמשונה ורבו [רבון כ] (רבבן ק) קדמוהי יקומון דינא יתב וספרין פתיחו׃

11חזה הוית באדין מן־קל מליא רברבתא די קרנא ממללה חזה הוית עד די קטילת חיותא והובד גשמה ויהיבת ליקדת אשא׃ 12ושאר חיותא העדיו שלטנהון וארכה בחיין יהיבת להון עד־זמן ועדן׃

13חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם־ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד־עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי׃

14ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די־לא יעדה ומלכותה די־לא תתחבל׃ פ

15אתכרית רוחי אנה דניאל בגוא נדנה וחזוי ראשי יבהלנני׃ 16קרבת על־חד מן־קאמיא ויציבא אבעא־מנה על־כל־דנה ואמר־לי ופשר מליא יהודענני׃ 17אלין חיותא רברבתא די אנין ארבע ארבעה מלכין יקומון מן־ארעא׃ 18ויקבלון מלכותא קדישי עליונין ויחסנון מלכותא עד־עלמא ועד עלם עלמיא׃

19אדין צבית ליצבא על־חיותא רביעיתא די־הות שניה מן־ [כלהון כ] (כלהין ק) דחילה יתירה [שניה כ] (שנה ק) די־פרזל וטפריה די־נחש אכלה מדקה ושארא ברגליה רפסה׃ 20ועל־קרניא עשר די בראשה ואחרי די סלקת [ונפלו כ] (ונפלה ק) מן־ [קדמיה כ] (קדמה ק) תלת וקרנא דכן ועינין לה ופם ממלל רברבן וחזוה רב מן־חברתה׃ 21חזה הוית וקרנא דכן עבדה קרב עם־קדישין ויכלה להון׃ 22עד די־אתה עתיק יומיא ודינא יהב לקדישי עליונין וזמנא מטה ומלכותא החסנו קדישין׃

23כן אמר חיותא רביעיתא מלכו [רביעיא כ] (רביעאה ק) תהוא בארעא די תשנא מן־כל־מלכותא ותאכל כל־ארעא ותדושנה ותדקנה׃ 24וקרניא עשר מנה מלכותה עשרה מלכין יקמון ואחרן יקום אחריהון והוא ישנא מן־קדמיא ותלתה מלכין יהשפל׃ 25ומלין לצד [עליא כ] (עלאה ק) ימלל ולקדישי עליונין יבלא ויסבר להשניה זמנין ודת ויתיהבון בידה עד־עדן ועדנין ופלג עדן׃ 26ודינא יתב ושלטנה יהעדון להשמדה ולהובדה עד־סופא׃ 27ומלכותה ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל־שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין מלכותה מלכות עלם וכל שלטניא לה יפלחון וישתמעון׃

28עד־כה סופא די־מלתא אנה דניאל שגיא ׀ רעיוני יבהלנני וזיוי ישתנון עלי ומלתא בלבי נטרת׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Daniel 6
Top of Page
Top of Page