Davari Hayamim Aleph 6
1 Chronicles 6 WLC
1בני לוי גרשון קהת ומררי׃ 2ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל׃ ס 3ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ס ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃ ס 4אלעזר הוליד את־פינחס פינחס הליד את־אבישוע׃ 5ואבישוע הוליד את־בקי ובקי הוליד את־עזי׃ 6ועזי הוליד את־זרחיה וזרחיה הוליד את־מריות׃ 7מריות הוליד את־אמריה ואמריה הוליד את־אחיטוב׃ 8ואחיטוב הוליד את־צדוק וצדוק הוליד את־אחימעץ׃ 9ואחימעץ הוליד את־עזריה ועזריה הוליד את־יוחנן׃ 10ויוחנן הוליד את־עזריה הוא אשר כהן בבית אשר־בנה שלמה בירושלם׃ 11ויולד עזריה את־אמריה ואמריה הוליד את־אחיטוב׃ 12ואחיטוב הוליד את־צדוק וצדוק הוליד את־שלום׃ 13ושלום הוליד את־חלקיה וחלקיה הוליד את־עזריה׃ 14ועזריה הוליד את־שריה ושריה הוליד את־יהוצדק׃ 15ויהוצדק הלך בהגלות יהוה את־יהודה וירושלם ביד נבכדנאצר׃ ס

16בני לוי גרשם קהת ומררי׃ 17ואלה שמות בני־גרשום לבני ושמעי׃ 18ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל׃ 19בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבותיהם׃ 20לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו׃ 21יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו׃ 22בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו׃ 23אלקנה בנו ואביסף בנו ואסיר בנו׃ 24תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו׃ 25ובני אלקנה עמשי ואחימות׃ 26אלקנה [בנו כ] (בני ק) אלקנה צופי בנו ונחת בנו׃ 27אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו׃ 28ובני שמואל הבכר ושני ואביה׃ ס 29בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו׃ 30שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו׃ פ

31ואלה אשר העמיד דויד על־ידי־שיר בית יהוה ממנוח הארון׃ 32ויהיו משרתים לפני משכן אהל־מועד בשיר עד־בנות שלמה את־בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על־עבודתם׃ 33ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן־יואל בן־שמואל׃ 34בן־אלקנה בן־ירחם בן־אליאל בן־תוח׃ 35בן־ [ציף כ] (צוף ק) בן־אלקנה בן־מחת בן־עמשי׃ 36בן־אלקנה בן־יואל בן־עזריה בן־צפניה׃ 37בן־תחת בן־אסיר בן־אביסף בן־קרח׃ 38בן־יצהר בן־קהת בן־לוי בן־ישראל׃ 39ואחיו אסף העמד על־ימינו אסף בן־ברכיהו בן־שמעא׃ 40בן־מיכאל בן־בעשיה בן־מלכיה׃ 41בן־אתני בן־זרח בן־עדיה׃ 42בן־איתן בן־זמה בן־שמעי׃ 43בן־יחת בן־גרשם בן־לוי׃ ס 44ובני מררי אחיהם על־השמאול איתן בן־קישי בן־עבדי בן־מלוך׃ 45בן־חשביה בן־אמציה בן־חלקיה׃ 46בן־אמצי בן־בני בן־שמר׃ 47בן־מחלי בן־מושי בן־מררי בן־לוי׃ ס 48ואחיהם הלוים נתונים לכל־עבודת משכן בית האלהים׃

49ואהרן ובניו מקטירים על־מזבח העולה ועל־מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על־ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים׃ פ 50ואלה בני אהרן אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו׃ 51בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו׃ 52מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו׃ 53צדוק בנו אחימעץ בנו׃ ס

54ואלה מושבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל׃ 55ויתנו להם את־חברון בארץ יהודה ואת־מגרשיה סביבתיה׃ 56ואת־שדה העיר ואת־חצריה נתנו לכלב בן־יפנה׃ ס 57ולבני אהרן נתנו את־ערי המקלט את־חברון ואת־לבנה ואת־מגרשיה ואת־יתר ואת־אשתמע ואת־מגרשיה׃ 58ואת־חילז ואת־מגרשיה את־דביר ואת־מגרשיה׃ 59ואת־עשן ואת־מגרשיה ואת־בית שמש ואת־מגרשיה׃ ס 60וממטה בנימן את־גבע ואת־מגרשיה ואת־עלמת ואת־מגרשיה ואת־ענתות ואת־מגרשיה כל־עריהם שלש־עשרה עיר במשפחותיהם׃ ס

61ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר׃ ס 62ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה׃ ס 63לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה־גד וממטה זבולן בגורל ערים שתים עשרה׃ 64ויתנו בני־ישראל ללוים את־הערים ואת־מגרשיהם׃ 65ויתנו בגורל ממטה בני־יהודה וממטה בני־שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר־יקראו אתהם בשמות׃ ס

66וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממטה אפרים׃ 67ויתנו להם את־ערי המקלט את־שכם ואת־מגרשיה בהר אפרים ואת־גזר ואת־מגרשיה׃ 68ואת־יקמעם ואת־מגרשיה ואת־בית חורון ואת־מגרשיה׃ 69ואת־אילון ואת־מגרשיה ואת־גת־רמון ואת־מגרשיה׃ פ 70וממחצית מטה מנשה את־ענר ואת־מגרשיה ואת־בלעם ואת־מגרשיה למשפחת לבני־קהת הנותרים׃ פ

71לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה את־גולן בבשן ואת־מגרשיה ואת־עשתרות ואת־מגרשיה׃ ס 72וממטה יששכר את־קדש ואת־מגרשיה את־דברת ואת־מגרשיה׃ 73ואת־ראמות ואת־מגרשיה ואת־ענם ואת־מגרשיה׃ ס 74וממטה אשר את־משל ואת־מגרשיה ואת־עבדון ואת־מגרשיה׃ 75ואת־חוקק ואת־מגרשיה ואת־רחב ואת־מגרשיה׃ 76וממטה נפתלי את־קדש בגליל ואת־מגרשיה ואת־חמון ואת־מגרשיה ואת־קריתים ואת־מגרשיה׃ ס

77לבני מררי הנותרים ממטה זבולן את־רמונו ואת־מגרשיה את־תבור ואת־מגרשיה׃ 78ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את־בצר במדבר ואת־מגרשיה ואת־יהצה ואת־מגרשיה׃ 79ואת־קדמות ואת־מגרשיה ואת־מיפעת ואת־מגרשיה׃ 80וממטה־גד את־ראמות בגלעד ואת־מגרשיה ואת־מחנים ואת־מגרשיה׃ 81ואת־חשבון ואת־מגרשיה ואת־יעזיר ואת־מגרשיה׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page