Davari Hayamim Aleph 7
1 Chronicles 7 WLC
1ולבני יששכר תולע ופואה [ישיב כ] (ישוב ק) ושמרון ארבעה׃ ס 2ובני תולע עזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית־אבותם לתולע גבורי חיל לתלדותם מספרם בימי דויד עשרים־ושנים אלף ושש מאות׃ ס 3ובני עזי יזרחיה ובני יזרחיה מיכאל ועבדיה ויואל ישיה חמשה ראשים כלם׃ 4ועליהם לתלדותם לבית אבותם גדודי צבא מלחמה שלשים וששה אלף כי־הרבו נשים ובנים׃ 5ואחיהם לכל משפחות יששכר גבורי חילים שמונים ושבעה אלף התיחשם לכל׃ פ

6בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה׃ 7ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי חמשה ראשי בית אבות גבורי חילים והתיחשם עשרים ושנים אלף ושלשים וארבעה׃ ס 8ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל־אלה בני־בכר׃ 9והתיחשם לתלדותם ראשי בית אבותם גבורי חיל עשרים אלף ומאתים׃ ס 10ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן [יעיש כ] (יעוש ק) ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר׃ 11כל־אלה בני ידיעאל לראשי האבות גבורי חילים שבעה־עשר אלף ומאתים יצאי צבא למלחמה׃ 12ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר׃

13בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום בני בלהה׃ פ

14בני מנשה אשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את־מכיר אבי גלעד׃ 15ומכיר לקח אשה לחפים ולשפים ושם אחתו מעכה ושם השני צלפחד ותהינה לצלפחד בנות׃ 16ותלד מעכה אשת־מכיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם׃ 17ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן־מכיר בן־מנשה׃ 18ואחתו המלכת ילדה את־אישהוד ואת־אביעזר ואת־מחלה׃ 19ויהיו בני שמידע אחין ושכם ולקחי ואניעם׃ פ

20ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו׃ 21וזבד בנו ושותלח בנו ועזר ואלעד והרגום אנשי־גת הנולדים בארץ כי ירדו לקחת את־מקניהם׃ 22ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים ויבאו אחיו לנחמו׃ 23ויבא אל־אשתו ותהר ותלד בן ויקרא את־שמו בריעה כי ברעה היתה בביתו׃ 24ובתו שארה ותבן את־בית־חורון התחתון ואת־העליון ואת אזן שארה׃ 25ורפח בנו ורשף ותלח בנו ותחן בנו׃ 26לעדן בנו עמיהוד בנו אלישמע בנו׃ 27נון בנו יהושע בנו׃

28ואחזתם ומשבותם בית־אל ובנתיה ולמזרח נערן ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד־עיה ובנתיה׃ 29ועל־ידי בני־מנשה בית־שאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישבו בני יוסף בן־ישראל׃ פ

30בני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחותם׃ 31ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי [ברזות כ] (ברזית׃ ק) 32וחבר הוליד את־יפלט ואת־שומר ואת־חותם ואת שועא אחותם׃ 33ובני יפלט פסך ובמהל ועשות אלה בני יפלט׃ 34ובני שמר אחי [ורוהגה כ] (ורהגה ק) [יחבה כ] (וחבה ק) וארם׃ 35ובן־הלם אחיו צופח וימנע ושלש ועמל׃ 36בני צופח סוח וחרנפר ושועל וברי וימרה׃ 37בצר והוד ושמא ושלשה ויתרן ובארא׃ 38ובני יתר יפנה ופספה וארא׃ 39ובני עלא ארח וחניאל ורציא׃ 40כל־אלה בני־אשר ראשי בית־האבות ברורים גבורי חילים ראשי הנשיאים והתיחשם בצבא במלחמה מספרם אנשים עשרים וששה אלף׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
1 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page