KATA MATTHAION 9
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1kai embas eis ploion dieperasen kai ēlthen eis tēn idian polin

2kai idou prosepheron autō paralutikon epi klinēs beblēmenon kai idōn o iēsous tēn pistin autōn eipen tō paralutikō tharsei teknon aphientai sou ai amartiai 3kai idou tines tōn grammateōn eipan en eautois outos blasphēmei 4kai eidōs o iēsous tas enthumēseis autōn eipen ina ti enthumeisthe ponēra en tais kardiais umōn 5ti gar estin eukopōteron eipein aphientai sou ai amartiai ē eipein egeire kai peripatei 6ina de eidēte oti exousian echei o uios tou anthrōpou epi tēs gēs aphienai amartias tote legei tō paralutikō egeire aron sou tēn klinēn kai upage eis ton oikon sou 7kai egertheis apēlthen eis ton oikon autou 8idontes de oi ochloi ephobēthēsan kai edoxasan ton theon ton donta exousian toiautēn tois anthrōpois

9kai paragōn o iēsous ekeithen eiden anthrōpon kathēmenon epi to telōnion maththaion legomenon kai legei autō akolouthei moi kai anastas ēkolouthēsen autō

10kai egeneto autou anakeimenou en tē oikia kai idou polloi telōnai kai amartōloi elthontes sunanekeinto tō iēsou kai tois mathētais autou 11kai idontes oi pharisaioi elegon tois mathētais autou dia ti meta tōn telōnōn kai amartōlōn esthiei o didaskalos umōn 12o de akousas eipen ou chreian echousin oi ischuontes iatrou all oi kakōs echontes 13poreuthentes de mathete ti estin eleos thelō kai ou thusian ou gar ēlthon kalesai dikaious alla amartōlous

14tote proserchontai autō oi mathētai iōannou legontes dia ti ēmeis kai oi pharisaioi nēsteuomen oi de mathētai sou ou nēsteuousin 15kai eipen autois o iēsous mē dunantai oi uioi tou numphōnos penthein eph oson met autōn estin o numphios eleusontai de ēmerai otan aparthē ap autōn o numphios kai tote nēsteusousin

16oudeis de epiballei epiblēma rakous agnaphou epi imatiō palaiō airei gar to plērōma autou apo tou imatiou kai cheiron schisma ginetai 17oude ballousin oinon neon eis askous palaious ei de mē ge rēgnuntai oi askoi kai o oinos ekcheitai kai oi askoi apolluntai alla ballousin oinon neon eis askous kainous kai amphoteroi suntērountai

18tauta autou lalountos autois idou archōn [eis] proselthōn prosekunei autō legōn oti ē thugatēr mou arti eteleutēsen alla elthōn epithes tēn cheira sou ep autēn kai zēsetai 19kai egertheis o iēsous ēkolouthei autō kai oi mathētai autou

20kai idou gunē aimorroousa dōdeka etē proselthousa opisthen ēpsato tou kraspedou tou imatiou autou 21elegen gar en eautē ean monon apsōmai tou imatiou autou sōthēsomai 22o de iēsous strapheis kai idōn autēn eipen tharsei thugater ē pistis sou sesōken se kai esōthē ē gunē apo tēs ōras ekeinēs

23kai elthōn o iēsous eis tēn oikian tou archontos kai idōn tous aulētas kai ton ochlon thoruboumenon 24elegen anachōreite ou gar apethanen to korasion alla katheudei kai kategelōn autou 25ote de exeblēthē o ochlos eiselthōn ekratēsen tēs cheiros autēs kai ēgerthē to korasion 26kai exēlthen ē phēmē autē eis olēn tēn gēn ekeinēn

27kai paragonti ekeithen tō iēsou ēkolouthēsan duo tuphloi krazontes kai legontes eleēson ēmas uie dauid 28elthonti de eis tēn oikian prosēlthon autō oi tuphloi kai legei autois o iēsous pisteuete oti dunamai touto poiēsai legousin autō nai kurie 29tote ēpsato tōn ophthalmōn autōn legōn kata tēn pistin umōn genēthētō umin 30kai ēneōchthēsan autōn oi ophthalmoi kai enebrimēthē autois o iēsous legōn orate mēdeis ginōsketō 31oi de exelthontes diephēmisan auton en olē tē gē ekeinē

32autōn de exerchomenōn idou prosēnenkan autō kōphon daimonizomenon 33kai ekblēthentos tou daimoniou elalēsen o kōphos kai ethaumasan oi ochloi legontes oudepote ephanē outōs en tō israēl 34 [oi de pharisaioi elegon en tō archonti tōn daimoniōn ekballei ta daimonia]

35kai periēgen o iēsous tas poleis pasas kai tas kōmas didaskōn en tais sunagōgais autōn kai kērussōn to euangelion tēs basileias kai therapeuōn pasan noson kai pasan malakian

36idōn de tous ochlous esplanchnisthē peri autōn oti ēsan eskulmenoi kai errimmenoi ōsei probata mē echonta poimena 37tote legei tois mathētais autou o men therismos polus oi de ergatai oligoi 38deēthēte oun tou kuriou tou therismou opōs ekbalē ergatas eis ton therismon autou

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Matthew 8
Top of Page
Top of Page