PRAXEIS 26
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1agrippas de pros ton paulon ephē epitrepetai soi uper seautou legein tote o paulos ekteinas tēn cheira apelogeito

2peri pantōn ōn enkaloumai upo ioudaiōn basileu agrippa ēgēmai emauton makarion epi sou mellōn sēmeron apologeisthai 3malista gnōstēn onta se pantōn tōn kata ioudaious ethōn te kai zētēmatōn dio deomai makrothumōs akousai mou

4tēn men oun biōsin mou ek neotētos tēn ap archēs genomenēn en tō ethnei mou en te ierosolumois isasin pantes ioudaioi 5proginōskontes me anōthen ean thelōsin marturein oti kata tēn akribestatēn airesin tēs ēmeteras thrēskeias ezēsa pharisaios 6kai nun ep elpidi tēs eis tous pateras ēmōn epangelias genomenēs upo tou theou estēka krinomenos 7eis ēn to dōdekaphulon ēmōn en ekteneia nukta kai ēmeran latreuon elpizei katantēsai peri ēs elpidos enkaloumai upo ioudaiōn basileu 8ti apiston krinetai par umin ei o theos nekrous egeirei

9egō men oun edoxa emautō pros to onoma iēsou tou nazōraiou dein polla enantia praxai 10o kai epoiēsa en ierosolumois kai pollous te tōn agiōn egō en phulakais katekleisa tēn para tōn archiereōn exousian labōn anairoumenōn te autōn katēnenka psēphon 11kai kata pasas tas sunagōgas pollakis timōrōn autous ēnankazon blasphēmein perissōs te emmainomenos autois ediōkon eōs kai eis tas exō poleis

12en ois poreuomenos eis tēn damaskon met exousias kai epitropēs tēs tōn archiereōn 13ēmeras mesēs kata tēn odon eidon basileu ouranothen uper tēn lamprotēta tou ēliou perilampsan me phōs kai tous sun emoi poreuomenous 14pantōn te katapesontōn ēmōn eis tēn gēn ēkousa phōnēn legousan pros me tē ebraidi dialektō saoul saoul ti me diōkeis sklēron soi pros kentra laktizein 15egō de eipa tis ei kurie o de kurios eipen egō eimi iēsous on su diōkeis 16alla anastēthi kai stēthi epi tous podas sou eis touto gar ōphthēn soi procheirisasthai se upēretēn kai martura ōn te eides me ōn te ophthēsomai soi 17exairoumenos se ek tou laou kai ek tōn ethnōn eis ous egō apostellō se 18anoixai ophthalmous autōn tou epistrepsai apo skotous eis phōs kai tēs exousias tou satana epi ton theon tou labein autous aphesin amartiōn kai klēron en tois ēgiasmenois pistei tē eis eme

19othen basileu agrippa ouk egenomēn apeithēs tē ouraniō optasia 20alla tois en damaskō prōton te kai ierosolumois pasan te tēn chōran tēs ioudaias kai tois ethnesin apēngellon metanoein kai epistrephein epi ton theon axia tēs metanoias erga prassontas 21eneka toutōn me ioudaioi sullabomenoi en tō ierō epeirōnto diacheirisasthai 22epikourias oun tuchōn tēs apo tou theou achri tēs ēmeras tautēs estēka marturomenos mikrō te kai megalō ouden ektos legōn ōn te oi prophētai elalēsan mellontōn ginesthai kai mōusēs 23ei pathētos o christos ei prōtos ex anastaseōs nekrōn phōs mellei katangellein tō te laō kai tois ethnesin

24tauta de autou apologoumenou o phēstos megalē tē phōnē phēsin mainē paule ta polla se grammata eis manian peritrepei 25o de paulos ou mainomai phēsin kratiste phēste alla alētheias kai sōphrosunēs rēmata apophthengomai 26epistatai gar peri toutōn o basileus pros on parrēsiazomenos lalō lanthanein gar auton toutōn ou peithomai outhen ou gar estin en gōnia pepragmenon touto 27pisteueis basileu agrippa tois prophētais oida oti pisteueis 28o de agrippas pros ton paulon en oligō me peitheis christianon poiēsai 29o de paulos euxaimēn an tō theō kai en oligō kai en megalō ou monon se alla kai pantas tous akouontas mou sēmeron genesthai toioutous opoios kai egō eimi parektos tōn desmōn toutōn

30anestē te o basileus kai o ēgemōn ē te bernikē kai oi sunkathēmenoi autois 31kai anachōrēsantes elaloun pros allēlous legontes oti ouden thanatou ē desmōn axion prassei o anthrōpos outos 32agrippas de tō phēstō ephē apolelusthai edunato o anthrōpos outos ei mē epekeklēto kaisara

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Acts 25
Top of Page
Top of Page