PRAXEIS 20
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1meta de to pausasthai ton thorubon metapempsamenos o paulos tous mathētas kai parakalesas aspasamenos exēlthen poreuesthai eis makedonian 2dielthōn de ta merē ekeina kai parakalesas autous logō pollō ēlthen eis tēn ellada 3poiēsas te mēnas treis genomenēs epiboulēs autō upo tōn ioudaiōn mellonti anagesthai eis tēn surian egeneto gnōmēs tou upostrephein dia makedonias 4suneipeto de autō sōpatros purrou beroiaios thessalonikeōn de aristarchos kai sekoundos kai gaios derbaios kai timotheos asianoi de tuchikos kai trophimos 5outoi de proselthontes emenon ēmas en trōadi 6ēmeis de exepleusamen meta tas ēmeras tōn azumōn apo philippōn kai ēlthomen pros autous eis tēn trōada achris ēmerōn pente ou dietripsamen ēmeras epta

7en de tē mia tōn sabbatōn sunēgmenōn ēmōn klasai arton o paulos dielegeto autois mellōn exienai tē epaurion pareteinen te ton logon mechri mesonuktiou 8ēsan de lampades ikanai en tō uperōō ou ēmen sunēgmenoi 9kathezomenos de tis neanias onomati eutuchos epi tēs thuridos katapheromenos upnō bathei dialegomenou tou paulou epi pleion katenechtheis apo tou upnou epesen apo tou tristegou katō kai ērthē nekros 10katabas de o paulos epepesen autō kai sumperilabōn eipen mē thorubeisthe ē gar psuchē autou en autō estin 11anabas de [kai] klasas ton arton kai geusamenos eph ikanon te omilēsas achris augēs outōs exēlthen 12ēgagon de ton paida zōnta kai pareklēthēsan ou metriōs

13ēmeis de proelthontes epi to ploion anēchthēmen epi tēn asson ekeithen mellontes analambanein ton paulon outōs gar diatetagmenos ēn mellōn autos pezeuein 14ōs de suneballen ēmin eis tēn asson analabontes auton ēlthomen eis mitulēnēn 15kakeithen apopleusantes tē epiousē katēntēsamen antikrus chiou tē de etera parebalomen eis samon tē de echomenē ēlthomen eis milēton 16kekrikei gar o paulos parapleusai tēn epheson opōs mē genētai autō chronotribēsai en tē asia espeuden gar ei dunaton eiē autō tēn ēmeran tēs pentēkostēs genesthai eis ierosoluma

17apo de tēs milētou pempsas eis epheson metekalesato tous presbuterous tēs ekklēsias 18ōs de paregenonto pros auton eipen autois umeis epistasthe apo prōtēs ēmeras aph ēs epebēn eis tēn asian pōs meth umōn ton panta chronon egenomēn 19douleuōn tō kuriō meta pasēs tapeinophrosunēs kai dakruōn kai peirasmōn tōn sumbantōn moi en tais epiboulais tōn ioudaiōn 20ōs ouden upesteilamēn tōn sumpherontōn tou mē anangeilai umin kai didaxai umas dēmosia kai kat oikous 21diamarturomenos ioudaiois te kai ellēsin tēn eis theon metanoian kai pistin eis ton kurion ēmōn iēsoun 22kai nun idou dedemenos egō tō pneumati poreuomai eis ierousalēm ta en autē sunantēsonta emoi mē eidōs 23plēn oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai moi legon oti desma kai thlipseis me menousin 24all oudenos logou poioumai tēn psuchēn timian emautō ōs teleiōsō ton dromon mou kai tēn diakonian ēn elabon para tou kuriou iēsou diamarturasthai to euangelion tēs charitos tou theou

25kai nun idou egō oida oti ouketi opsesthe to prosōpon mou umeis pantes en ois diēlthon kērussōn tēn basileian 26dioti marturomai umin en tē sēmeron ēmera oti katharos eimi apo tou aimatos pantōn 27ou gar upesteilamēn tou mē anangeilai pasan tēn boulēn tou theou umin 28prosechete eautois kai panti tō poimniō en ō umas to pneuma to agion etheto episkopous poimainein tēn ekklēsian tou theou ēn periepoiēsato dia tou aimatos tou idiou 29egō oida oti eiseleusontai meta tēn aphixin mou lukoi bareis eis umas mē pheidomenoi tou poimniou 30kai ex umōn [autōn] anastēsontai andres lalountes diestrammena tou apospan tous mathētas opisō eautōn 31dio grēgoreite mnēmoneuontes oti trietian nukta kai ēmeran ouk epausamēn meta dakruōn nouthetōn ena ekaston 32kai ta nun paratithemai umas tō kuriō kai tō logō tēs charitos autou tō dunamenō oikodomēsai kai dounai tēn klēronomian en tois ēgiasmenois pasin 33arguriou ē chrusiou ē imatismou oudenos epethumēsa 34autoi ginōskete oti tais chreiais mou kai tois ousin met emou upēretēsan ai cheires autai 35panta upedeixa umin oti outōs kopiōntas dei antilambanesthai tōn asthenountōn mnēmoneuein te tōn logōn tou kuriou iēsou oti autos eipen makarion estin mallon didonai ē lambanein

36kai tauta eipōn theis ta gonata autou sun pasin autois prosēuxato 37ikanos de klauthmos egeneto pantōn kai epipesontes epi ton trachēlon tou paulou katephiloun auton 38odunōmenoi malista epi tō logō ō eirēkei oti ouketi mellousin to prosōpon autou theōrein proepempon de auton eis to ploion

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Acts 19
Top of Page
Top of Page