Acts 3
Uma New Testament
1Rala-na ha'eo, Petrus pai' Yohanes hilou hi Tomi Alata'ala hi tempo posampaya to Yahudi, jaa tolu ncimonou'. 2Hi wobo' to rahanga' Wobo' Ncola, ria hadua tomane to pungku ngkai kaputu-na. Butu eo-na rakeni oa' -i-hawo hi wobo' toe bona ma'ala-i merapi' -rapi' hi tauna to hilou hi Tomi Alata'ala. 3Kampohilo-na Petrus pai' Yohanes mesua', kaliliu naperapii' -ra. 4Petrus pai' Yohanes mponaa topungku toei. Na'uli' Petrus mpo'uli' -ki: "Penoto' -kai!" 5Nanaa mpu'u-ramo, apa' nasarumaka mporata-i doi ngkai hira'. 6Na'uli' wo'o-mi Petrus: "Uma mpu'u ria doi-ku. Aga napa to ria hi aku', toe to kuwai' -koko: Hante kuasa Yesus Kristus to Nazaret ku'uli', mako' -moko!" 7Ngkai ree, Petrus mpokamu pale ka'ana topungku toei bona mokore-i. Hangaa moroho-mi witi' -na. 8Hangkore-i-dile mokore-e, pai' -i momako' hilou tumai. Ngkai ree, mesua' -imi hi rala Tomi Alata'ala dohe Petrus pai' Yohanes, momako' pai' mohajo-hajo mpo'une' Alata'ala. 9Wori' tauna mpohilo-i momako' pai' mpo'une' Alata'ala, 10pai' ra'inca kahi'a-nami topungku to ntora merapi' hi Wobo' Ncola butu eo-na. Uma mowo kakonce-ra pai' ka'ingu' -ra mpohilo to jadi' toe-e.

11Jadi', topungku to lako' rapaka'uri' toei mpotuku' oa' -ra Petrus pai' Yohanes. Karata-ra hi pengkawinaraa to rahanga' Pengkawinaraa Salomo, wori' tauna tumai morumpu ngkarumangkai-ra, apa' konce-ra. 12Kanahilo-na Petrus tauna to wori' toera, na'uli' -raka: "Ompi' -ompi' -ku to Israel! Napa pai' konce-koi mpohilo to jadi' tohe'i-e? Napa to ntora nikamata-kakai? Ba ni'uli' -koina, pai' -i momako' tauna toei-e, apa' ria baraka' -kai, ba ngkai kamoroli' nono-kai? Uma-hawoe'! 13Alata'ala to rapue' ntu'a-ta owi, to napue' Abraham, Ishak pai' Yakub, Alata'ala toe-imi to mpomobohe Batua-na, Hi'a-mi Yesus. Yesus toei to nitonu hi topoparenta-e, pai' to nisapuaka hi Pilatus, nto'u Pilatus ke mpobahaka-i. 14Moroli' pai' monoa' -i-hana, hiaa' nisapuaka-i, pai' niperapi' hi Pilatus bona nabahaka-kokoi hadua topepatehi. 15Nipatehi mpu'u-imi Yesus. Tapi' Alata'ala mpotuwu' -i nculii', apa' lawi' Yesus-mi to mpowai' katuwua' to lompe'. Kai' toi-mi sabi' -na, apa' kihilo mata-mi-kaina katuwu' -na nculii'. 16Baraka' ngkai hanga' Yesus toe-mi to mpakaroho witi' -na topungku toei-e. Jadi', tauna to nihilo pai' to ni'inca toi, jadi' mo'uri' sabana pepangala' -na hi Yesus. Ngkai pepangala' hi Yesus, toe pai' mo'uri' -imi hewa to nihilo moto-mi.

17Ompi' -ompi', koi' moto-mi hante pangkeni-ta to mpopatehi Yesus-e. Aga ku'inca moto, napa to nibabehi tetu, nibabehi ngkai ka'uma-na-hawo ni'incai kalaua-na. 18Aga nau' wae, ngkai napa to nibabehi tetu, madupa' -mi napa to na'uli' Alata'ala owi hante wiwi hawe'ea nabi, to mpo'uli': Magau' Topetolo' kana mporata kaparia. 19 20Toe-mi ompi' -ompi', medea-mokoi ngkai jeko' -ni, pai' -koi mengkoru hi Pue' Ala, bona na'ampungi jeko' -ni. Ngkai ree mpai', Pue' Ala mporohoi nono-ni, pai' nahubui tumai Yesus hi kita'. Apa' Hi'a-mi to napakatantu ami' Alata'ala jadi' Magau' Topetolo' -ta. 21Tempo toi, Yesus mo'oha' hi suruga, pai' bate tida-i hi ria, duu' -na rata mpai' tempo-na Alata'ala mpobo'ui omea, hewa to na'uli' hante wiwi nabi-nabi-na to moroli' owi. 22Ompi' -ompi', ria lolita nabi Musa owi to mpolowa Pue' Yesus, hewa toi moni-na: `Pue' Ala mpai' mpo'ongko' hadua ngkai ompi' -ni moto jadi' nabi, hewa aku' toi. Koi' kana mpotuku' napa to na'uli' -kokoi nabi toei. 23Hema to uma mpotuku' napa to na'uli' nabi toei, uma-i rapohibilai' ntodea Alata'ala, kana rahuku' mate-i.' 24Nabi-nabi to mpokeni Lolita Pue' owi, ntepu'u ngkai nabi Samuel duu' rata hi nabi-nabi to rata ngkabokoa' ngkai Samuel, hawe'ea-ra mpolowa to jadi' tempo toi. 25Koi' -mile ompi' to mporata rasi' to najanci Alata'ala owi hante wiwi nabi-nabi toe-e. Koi' -mi to mporata rasi' ngkai pojanci Alata'ala hi ntu'a-ta owi. Apa' owi Alata'ala mpo'uli' -ki Abraham hewa toi: `Ngkai muli-nu mpai', kugane' hawe'ea tauna hi dunia'.' Hi koi' -mile ompi' kadupaa' -na pojanci toe-e! 26Jadi' ompi' -ompi', toe pai' Alata'ala mpotuwu' nculii' Yesus Batua-na, pai' nahubui-i tumai lomo' -lomo' -na hi kita' to Yahudi, bona mpogane' -ta. Pompogane' -na toe, mpomedea-ta ngkai kehi-ta to dada'a."The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Acts 2
Top of Page
Top of Page