2 Corinthians 12
Uma New Testament
1Uma mpu'u-di ria kalaua-na mpo'une' woto-ta moto-e. Aga nau' wae, ku'une' oa' woto-ku moto toi-e. Kututura-kokoi ulu pangila to napopohiloi-ka Pue'. 2Ku'inca hadua to Kristen, hampulu' opo' mpae to liu ra'ore' -i hilou hi po'ohaa' Alata'ala to hi suruga. Uma ku'incai ba woto-na mpu'u-di to ra'ore' -e, ba kao' -na-wadi. Alata'ala-wadi to mpo'inca. 3 4To monoa' ku'inca, tauna toei ra'ore' hilou hi po'ohaa' to uma mowo kalompe' -na, to rahanga' Firdaus. (Hangkani-pi ku'uli', uma ku'incai ba ra'ore' mpu'u-idi, ba pangila-na-wadi, Alata'ala-wadi to mpo'inca.) Bula-na hi ria, mpo'epe-i lolita to lompe' lia, to ko'ia na'epei tilinga manusia', pai' gati uma rapiliu manusia' mpohowa'. 5Kakoo-kono-na, natao moto ku'une' tauna to mpohilo pangila to hewa toe. Aga uma-a dota mpo'une' woto-ku moto. Sampale to ku'une' -ki woto-ku moto, hawe'ea kalentea-ku. 6Kakoo-kono-na, ane doko' ku'une' woto-ku, uma-a boa', apa' ria mpu'u to natao ku'une' -ki woto-kue. Aga kupengkatarii, uma-pi kututura pangila-ku, bona neo' mpai' ria to mpo'une' -a kampo'epe-ra tutura-ku toi. Ane ria to doko' mpo'une' -a, agina ranaa hi gau' -ku pai' ra'epe lolita-ku.

7Jadi', apa' uma mowo kalompe' -na hawe'ea pangila-kue, Alata'ala mpowai' -a hanyala kaparia, bona neo' mpai' molangko rahi nono-ku. Kaparia toe hewa rui to mpotohu' -a ncuu, pai' hewa suro ngkai Magau' Anudaa' to ntora mposori-a. 8Tolu ngkani-a mekakae hi Pue', ku'uli': "O Pue', kuperapi' bona nulali-ka-kuwo kaparia toi." 9Tapi' na'uli' -ka: "Uma kulali, aga kutulungi-ko hante kabula rala-ku. Hono' -mi toe. Apa' ane lente-ko, karohoa-ku gana kamonoto-na hi rala katuwu' -nu." Toe-mi ompi' -ompi' pai' bohe nono-ku mpololita hawe'ea kalentea-ku, apa' nto'u-ku lente, karohoa Kristus mpokamoui-a. 10Jadi', ane lente-a, kupokagoe' moto. Goe' -a ane ba raruge' -a ba rabalinai' -a, ba mporata-a kasusaa' pai' kaparia sabana petuku' -ku hi Kristus. Apa' ane lente-a, nto'u toe-mi moroho-a.

11Pololita-ku we'i, hewa towojo mpu'u-a apa' ku'une' -kuna woto-ku moto, aga koi' -le ompi' pai' alaa-na hewa toe-ae. Kakoo-kono-na, ke koi' -dile ompi' to mpo'une' -ae. Apa' nau' uma-a-kuwo hewa hema, aga bate suro Pue' Yesus mpu'u-a, uma-a tepatu'ai ngkai suro to hi retu-ra tilou to mpomobohe hanga' -ra moto. 12Bula-ku dohe-ni, kubabehi tanda-tanda to mpakanoto kasuro-na Pue' Yesus mpu'u-a. Mosabara-a mobago hi rala kasusaa', mpobabehi-a tanda mekoncehi pai' anu mobaraka' hante karohoa to ngkai Pue' Ala. 13Ha ni'uli' -koina uma hono' petulungia-ku hi koi' -e ompi'! Petulungia-ku hi koi' -le, bate hibalia hante petulungia-ku hi tauna to hi ngata ntani' -na. Ane hi ngata doo, merapi' -a gaji' -ku, tapi' koi' ompi' uma kupomperapii' -koi gaji' -ku. Ha ni'uli' -koina kuposala' toe ompi'? Uma-hanae'!

14Pe'epei lompe'! Moliwo-a tohe'i-e mpencuai' -koi katolu ngkani-na. Pai' uma-a mpai' mperapii' -koi ba napa-napa. To kupali', bela rewa-ni, nono-ni to kupali', bona nipoka'ahi' -a. Apa' bela-hawo ana' to mpali' pongkoni' totu'a-ra; totu'a to mpali' pongkoni' ana' -ra. 15Jadi', goe' -a mpopake' hawe'ea to ria hi aku' mpotulungi-koi. Sadia-a mpewai' woto-ku moto mpotulungi-koi. Ane hewa toe kabohe ahi' -ku hi koi' ompi', napa pai' hangkedi' rahi ahi' -ni hi aku'? 16Ni'inca moto ompi' ka'uma-ku ria mpo'alai' -koi ba napa-napa. Aga ria oa' to mpotuntui' -a, ra'uli' topo'akala-a. Ra'uli' mporata-a rasi' ngkai koi' hante pebagiu-ku. 17Uma-e' makono! Tauna to kupahawa' tilou, ha ria-ra to mpo'akalai-koi, alaa-na aku' to mporata rasi'? Uma ria. 18Kuperapi' wengi bona Titus tilou mpehupai' -koi, pai' ria wo'o-pi hadua ompi' kupahawa' mpodohei-i. Ha ria-i Titus mpo'akalai-koi nto'u toe-e? Ni'inca moto ompi', Titus pai' aku' hanono lau-kai, pai' hibalia wo'o pokehii-kai.

19Neo' ni'uli' hewa toi, hawe'ea to ki'uki' tohe'i, ki'uki' bona mpo'uli' noa' -kai. Ompi' -ompi' to kipoka'ahi'! Mololita-kai tohe'i-e, hi posidaia' -kai hante Kristus. Alata'ala mpotiroi-ta! Hawe'ea to ki'uli', hawe'ea to kibabehi, ki'uli' pai' kibabehi bona mporohoi pepangala' -ni. 20Apa' koro' -a, nee-neo' mpai' nto'u katilou-ku mpencuai' -koi, kurata-koi uma hewa to kupokono. Pai' wae wo'o koi', uma-a hewa to nipokono. Nee-neo' mpai' kurata-koi nto'u-ni momehono' pai' momepohingii', momepokaroe pai' hore mpopeliu woto-ni moto, momeruge', mometuntui', pai' hore molangko nono. Nee-neo' kurata-koi uma hintuwu' ompi'. 21Koro' -a nee-neo' mpai' ane rata wo'o-apa hi retu, kehi-ni tohe'e mpaka'ea' -a hi nyanyoa Pue' -ku, Pue' Alata'ala, alaa-ku geo' mpokageoi' wori' tauna to mojeko', apa' ko'ia oa' -ra medea ngkai gau' -ra to sala', pobualo' -ra pai' kehi-ra to uma tumotoa.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

2 Corinthians 11
Top of Page
Top of Page