KATA LOUKAN 14
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1kai egeneto en tō elthein auton eis oikon tinos tōn archontōn [tōn] pharisaiōn sabbatō phagein arton kai autoi ēsan paratēroumenoi auton 2kai idou anthrōpos tis ēn udrōpikos emprosthen autou 3kai apokritheis o iēsous eipen pros tous nomikous kai pharisaious legōn exestin tō sabbatō therapeusai ē ou 4oi de ēsuchasan kai epilabomenos iasato auton kai apelusen 5kai pros autous eipen tinos umōn uios ē bous eis phrear peseitai kai ouk eutheōs anaspasei auton en ēmera tou sabbatou 6kai ouk ischusan antapokrithēnai pros tauta

7elegen de pros tous keklēmenous parabolēn epechōn pōs tas prōtoklisias exelegonto legōn pros autous 8otan klēthēs upo tinos eis gamous mē kataklithēs eis tēn prōtoklisian mēpote entimoteros sou ē keklēmenos up autou 9kai elthōn o se kai auton kalesas erei soi dos toutō topon kai tote arxē meta aischunēs ton eschaton topon katechein 10all otan klēthēs poreutheis anapese eis ton eschaton topon ina otan elthē o keklēkōs se erei soi phile prosanabēthi anōteron tote estai soi doxa enōpion pantōn tōn sunanakeimenōn soi 11oti pas o upsōn eauton tapeinōthēsetai kai o tapeinōn eauton upsōthēsetai

12elegen de kai tō keklēkoti auton otan poiēs ariston ē deipnon mē phōnei tous philous sou mēde tous adelphous sou mēde tous sungeneis sou mēde geitonas plousious mēpote kai autoi antikalesōsin se kai genētai antapodoma soi 13all otan dochēn poiēs kalei ptōchous anapeirous chōlous tuphlous 14kai makarios esē oti ouk echousin antapodounai soi antapodothēsetai gar soi en tē anastasei tōn dikaiōn

15akousas de tis tōn sunanakeimenōn tauta eipen autō makarios ostis phagetai arton en tē basileia tou theou

16o de eipen autō anthrōpos tis epoiei deipnon mega kai ekalesen pollous 17kai apesteilen ton doulon autou tē ōra tou deipnou eipein tois keklēmenois erchesthe oti ēdē etoima estin 18kai ērxanto apo mias pantes paraiteisthai o prōtos eipen autō agron ēgorasa kai echō anankēn exelthōn idein auton erōtō se eche me parētēmenon 19kai eteros eipen zeugē boōn ēgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erōtō se eche me parētēmenon 20kai eteros eipen gunaika egēma kai dia touto ou dunamai elthein 21kai paragenomenos o doulos apēngeilen tō kuriō autou tauta tote orgistheis o oikodespotēs eipen tō doulō autou exelthe tacheōs eis tas plateias kai rumas tēs poleōs kai tous ptōchous kai anapeirous kai tuphlous kai chōlous eisagage ōde 22kai eipen o doulos kurie gegonen o epetaxas kai eti topos estin 23kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthē mou o oikos 24legō gar umin oti oudeis tōn andrōn ekeinōn tōn keklēmenōn geusetai mou tou deipnou

25suneporeuonto de autō ochloi polloi kai strapheis eipen pros autous 26ei tis erchetai pros me kai ou misei ton patera eautou kai tēn mētera kai tēn gunaika kai ta tekna kai tous adelphous kai tas adelphas eti te kai tēn psuchēn eautou ou dunatai einai mou mathētēs 27ostis ou bastazei ton stauron eautou kai erchetai opisō mou ou dunatai einai mou mathētēs 28tis gar ex umōn thelōn purgon oikodomēsai ouchi prōton kathisas psēphizei tēn dapanēn ei echei eis apartismon 29ina mēpote thentos autou themelion kai mē ischuontos ektelesai pantes oi theōrountes arxōntai autō empaizein 30legontes oti outos o anthrōpos ērxato oikodomein kai ouk ischusen ektelesai 31ē tis basileus poreuomenos eterō basilei sumbalein eis polemon ouchi kathisas prōton bouleusetai ei dunatos estin en deka chiliasin upantēsai tō meta eikosi chiliadōn erchomenō ep auton 32ei de mē ge eti autou porrō ontos presbeian aposteilas erōta {UBS4: ta } pros eirēnēn 33outōs oun pas ex umōn os ouk apotassetai pasin tois eautou uparchousin ou dunatai einai mou mathētēs

34kalon oun to alas ean de kai to alas mōranthē en tini artuthēsetai 35oute eis gēn oute eis koprian eutheton estin exō ballousin auto o echōn ōta akouein akouetō

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Luke 13
Top of Page
Top of Page