IOUDA 1
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1ioudas iēsou christou doulos adelphos de iakōbou tois en theō patri ēgapēmenois kai iēsou christō tetērēmenois klētois 2eleos umin kai eirēnē kai agapē plēthuntheiē

3agapētoi pasan spoudēn poioumenos graphein umin peri tēs koinēs ēmōn sōtērias anankēn eschon grapsai umin parakalōn epagōnizesthai tē apax paradotheisē tois agiois pistei 4 {WH: pareiseduēsan } {UBS4: pareisedusan } gar tines anthrōpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tēn tou theou ēmōn charita metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotēn kai kurion ēmōn iēsoun christon arnoumenoi

5upomnēsai de umas boulomai eidotas {WH: apax panta oti kurios } {UBS4: [umas] panta oti [o] kurios apax } laon ek gēs aiguptou sōsas to deuteron tous mē pisteusantas apōlesen 6angelous te tous mē tērēsantas tēn eautōn archēn alla apolipontas to idion oikētērion eis krisin megalēs ēmeras desmois aidiois upo zophon tetērēken 7ōs sodoma kai gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion tropon toutois ekporneusasai kai apelthousai opisō sarkos eteras prokeintai deigma puros aiōniou dikēn upechousai

8omoiōs mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriotēta de athetousin doxas de blasphēmousin 9o de michaēl o archangelos ote tō diabolō diakrinomenos dielegeto peri tou mōuseōs sōmatos ouk etolmēsen krisin epenenkein blasphēmias alla eipen epitimēsai soi kurios 10outoi de osa men ouk oidasin blasphēmousin osa de phusikōs ōs ta aloga zōa epistantai en toutois phtheirontai 11ouai autois oti tē odō tou kain eporeuthēsan kai tē planē tou balaam misthou exechuthēsan kai tē antilogia tou kore apōlonto 12outoi eisin oi en tais agapais umōn spilades suneuōchoumenoi aphobōs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemōn parapheromenai dendra phthinopōrina akarpa dis apothanonta ekrizōthenta 13kumata agria thalassēs epaphrizonta tas eautōn aischunas asteres planētai ois o zophos tou skotous eis aiōna tetērētai

14 {WH: eprophēteusen } {UBS4: proephēteusen } de kai toutois ebdomos apo adam enōch legōn idou ēlthen kurios en agiais muriasin autou 15poiēsai krisin kata pantōn kai elegxai {WH: pantas tous asebeis } {UBS4: pasan psuchēn } peri pantōn tōn ergōn asebeias autōn ōn ēsebēsan kai peri pantōn tōn sklērōn ōn elalēsan kat autou amartōloi asebeis 16outoi eisin gongustai mempsimoiroi kata tas epithumias {WH: autōn } {UBS4: eautōn } poreuomenoi kai to stoma autōn lalei uperonka thaumazontes prosōpa ōpheleias charin

17umeis de agapētoi mnēsthēte tōn rēmatōn tōn proeirēmenōn upo tōn apostolōn tou kuriou ēmōn iēsou christou 18oti elegon umin {WH: ep eschatou } {UBS4: [oti] ep eschatou [tou] } chronou esontai empaiktai kata tas eautōn epithumias poreuomenoi tōn asebeiōn 19outoi eisin oi apodiorizontes psuchikoi pneuma mē echontes 20umeis de agapētoi epoikodomountes eautous tē agiōtatē umōn pistei en pneumati agiō proseuchomenoi 21eautous en agapē theou tērēsate prosdechomenoi to eleos tou kuriou ēmōn iēsou christou eis zōēn aiōnion 22kai ous men eleate diakrinomenous {WH: sōzete ek puros arpazontes } 23ous de {UBS4: sōzete ek puros arpazontes ous de } eleate en phobō misountes kai ton apo tēs sarkos espilōmenon chitōna

24tō de dunamenō phulaxai umas aptaistous kai stēsai katenōpion tēs doxēs autou amōmous en agalliasei 25monō theō sōtēri ēmōn dia iēsou christou tou kuriou ēmōn doxa megalōsunē kratos kai exousia pro pantos tou aiōnos kai nun kai eis pantas tous aiōnas amēn

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

3 John 1
Top of Page
Top of Page