APOKALUPSIS IOANNOU 1
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1apokalupsis iēsou christou ēn edōken autō o theos deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei kai esēmanen aposteilas dia tou angelou autou tō doulō autou iōannē 2os emarturēsen ton logon tou theou kai tēn marturian iēsou christou osa eiden 3makarios o anaginōskōn kai oi akouontes tous logous tēs prophēteias kai tērountes ta en autē gegrammena o gar kairos engus

4iōannēs tais epta ekklēsiais tais en tē asia charis umin kai eirēnē apo o ōn kai o ēn kai o erchomenos kai apo tōn epta pneumatōn a enōpion tou thronou autou 5kai apo iēsou christou o martus o pistos o prōtotokos tōn nekrōn kai o archōn tōn basileōn tēs gēs tō agapōnti ēmas kai lusanti ēmas ek tōn amartiōn {WH: [ēmōn] } {UBS4: ēmōn } en tō aimati autou 6kai epoiēsen ēmas basileian iereis tō theō kai patri autou autō ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas {UBS4: [tōn aiōnōn] } amēn 7idou erchetai meta tōn nephelōn kai opsetai auton pas ophthalmos kai oitines auton exekentēsan kai kopsontai ep auton pasai ai phulai tēs gēs nai amēn

8egō eimi to alpha kai to ō legei kurios o theos o ōn kai o ēn kai o erchomenos o pantokratōr

9egō iōannēs o adelphos umōn kai sunkoinōnos en tē thlipsei kai basileia kai upomonē en iēsou egenomēn en tē nēsō tē kaloumenē patmō dia ton logon tou theou kai tēn marturian iēsou 10egenomēn en pneumati en tē kuriakē ēmera kai ēkousa opisō mou phōnēn megalēn ōs salpingos 11legousēs o blepeis grapson eis biblion kai pempson tais epta ekklēsiais eis epheson kai eis smurnan kai eis pergamon kai eis thuateira kai eis sardeis kai eis philadelpheian kai eis laodikeian

12kai epestrepsa blepein tēn phōnēn ētis elalei met emou kai epistrepsas eidon epta luchnias chrusas 13kai en mesō tōn luchniōn omoion uion anthrōpou endedumenon podērē kai periezōsmenon pros tois mastois zōnēn chrusan 14ē de kephalē autou kai ai triches leukai ōs erion leukon ōs chiōn kai oi ophthalmoi autou ōs phlox puros 15kai oi podes autou omoioi chalkolibanō ōs en kaminō pepurōmenēs kai ē phōnē autou ōs phōnē udatōn pollōn 16kai echōn en tē dexia cheiri autou asteras epta kai ek tou stomatos autou romphaia distomos oxeia ekporeuomenē kai ē opsis autou ōs o ēlios phainei en tē dunamei autou

17kai ote eidon auton epesa pros tous podas autou ōs nekros kai ethēken tēn dexian autou ep eme legōn mē phobou egō eimi o prōtos kai o eschatos 18kai o zōn kai egenomēn nekros kai idou zōn eimi eis tous aiōnas tōn aiōnōn kai echō tas kleis tou thanatou kai tou adou 19grapson oun a eides kai a eisin kai a mellei {WH: ginesthai } {UBS4: genesthai } meta tauta 20to mustērion tōn epta asterōn ous eides epi tēs dexias mou kai tas epta luchnias tas chrusas oi epta asteres angeloi tōn epta ekklēsiōn eisin kai ai luchniai ai epta epta ekklēsiai eisin

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Jude 1
Top of Page
Top of Page