PRAXEIS 4
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1lalountōn de autōn pros ton laon epestēsan autois oi {WH: archiereis } {UBS4: iereis } kai o stratēgos tou ierou kai oi saddoukaioi 2diaponoumenoi dia to didaskein autous ton laon kai katangellein en tō iēsou tēn anastasin tēn ek nekrōn 3kai epebalon autois tas cheiras kai ethento eis tērēsin eis tēn aurion ēn gar espera ēdē 4polloi de tōn akousantōn ton logon episteusan kai egenēthē {UBS4: [o] } arithmos tōn andrōn {WH: ōs } {UBS4: [ōs] } chiliades pente

5egeneto de epi tēn aurion sunachthēnai autōn tous archontas kai tous presbuterous kai tous grammateis en ierousalēm 6kai annas o archiereus kai kaiaphas kai iōannēs kai alexandros kai osoi ēsan ek genous archieratikou 7kai stēsantes autous en tō mesō epunthanonto en poia dunamei ē en poiō onomati epoiēsate touto umeis 8tote petros plēstheis pneumatos agiou eipen pros autous archontes tou laou kai presbuteroi 9ei ēmeis sēmeron anakrinometha epi euergesia anthrōpou asthenous en tini outos {WH: sesōstai } {UBS4: sesōtai } 10gnōston estō pasin umin kai panti tō laō israēl oti en tō onomati iēsou christou tou nazōraiou on umeis estaurōsate on o theos ēgeiren ek nekrōn en toutō outos parestēken enōpion umōn ugiēs 11outos estin o lithos o exouthenētheis uph umōn tōn oikodomōn o genomenos eis kephalēn gōnias 12kai ouk estin en allō oudeni ē sōtēria oude gar onoma estin eteron upo ton ouranon to dedomenon en anthrōpois en ō dei sōthēnai ēmas

13theōrountes de tēn tou petrou parrēsian kai iōannou kai katalabomenoi oti anthrōpoi agrammatoi eisin kai idiōtai ethaumazon epeginōskon te autous oti sun tō iēsou ēsan 14ton te anthrōpon blepontes sun autois estōta ton tetherapeumenon ouden eichon anteipein 15keleusantes de autous exō tou sunedriou apelthein suneballon pros allēlous 16legontes ti poiēsōmen tois anthrōpois toutois oti men gar gnōston sēmeion gegonen di autōn pasin tois katoikousin ierousalēm phaneron kai ou dunametha arneisthai 17all ina mē epi pleion dianemēthē eis ton laon apeilēsōmetha autois mēketi lalein epi tō onomati toutō mēdeni anthrōpōn 18kai kalesantes autous parēngeilan {UBS4: to } katholou mē phthengesthai mēde didaskein epi tō onomati {WH: [tou] } {UBS4: tou } iēsou 19o de petros kai iōannēs apokrithentes eipon pros autous ei dikaion estin enōpion tou theou umōn akouein mallon ē tou theou krinate 20ou dunametha gar ēmeis a eidamen kai ēkousamen mē lalein 21oi de prosapeilēsamenoi apelusan autous mēden euriskontes to pōs kolasōntai autous dia ton laon oti pantes edoxazon ton theon epi tō gegonoti 22etōn gar ēn pleionōn tesserakonta o anthrōpos eph on gegonei to sēmeion touto tēs iaseōs

23apoluthentes de ēlthon pros tous idious kai apēngeilan osa pros autous oi archiereis kai oi presbuteroi eipan 24oi de akousantes omothumadon ēran phōnēn pros ton theon kai eipan despota su o poiēsas ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois

25o tou patros ēmōn dia pneumatos agiou stomatos dauid paidos sou eipōn ina ti ephruaxan ethnē kai laoi emeletēsan kena

26parestēsan oi basileis tēs gēs kai oi archontes sunēchthēsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou christou autou

27sunēchthēsan gar ep alētheias en tē polei tautē epi ton agion paida sou iēsoun on echrisas ērōdēs te kai pontios pilatos sun ethnesin kai laois israēl 28poiēsai osa ē cheir sou kai ē boulē {UBS4: [sou] } proōrisen genesthai 29kai ta nun kurie epide epi tas apeilas autōn kai dos tois doulois sou meta parrēsias pasēs lalein ton logon sou 30en tō tēn cheira {UBS4: [sou] } ekteinein se eis iasin kai sēmeia kai terata ginesthai dia tou onomatos tou agiou paidos sou iēsou 31kai deēthentōn autōn esaleuthē o topos en ō ēsan sunēgmenoi kai eplēsthēsan apantes tou agiou pneumatos kai elaloun ton logon tou theou meta parrēsias

32tou de plēthous tōn pisteusantōn ēn kardia kai psuchē mia kai oude eis ti tōn uparchontōn autō elegen idion einai all ēn autois {WH: panta } {UBS4: apanta } koina 33kai dunamei megalē apedidoun to marturion oi apostoloi {WH: tou kuriou iēsou tēs anastaseōs } {UBS4: tēs anastaseōs tou kuriou iēsou } charis te megalē ēn epi pantas autous 34oude gar endeēs tis ēn en autois osoi gar ktētores chōriōn ē oikiōn upērchon pōlountes epheron tas timas tōn pipraskomenōn 35kai etithoun para tous podas tōn apostolōn diedideto de ekastō kathoti an tis chreian eichen

36iōsēph de o epiklētheis barnabas apo tōn apostolōn o estin methermēneuomenon uios paraklēseōs leuitēs kuprios tō genei 37uparchontos autō agrou pōlēsas ēnenken to chrēma kai ethēken {WH: para } {UBS4: pros } tous podas tōn apostolōn

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Acts 3
Top of Page
Top of Page